Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SID - PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA D.D.
Sedež ali naslov: Davčna ulica 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1903209000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki delajo preko študentskih servisov in bivši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo za opravljeno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, bivališče, elektronski naslov, EMŠO, davčna številka, spol, datum začetka in zaključka dela, naziv študentskega servisa, naziv izobraževalne institucije, letnik vpisa, številka transakcijskega računa, banka, znesek plačila, vrsta dela, kraj dela, služba, kjer opravlja delo, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis, Finančna uprava RS, Inšpektorat za delo RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zaposlenih preko avtorskih ali podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki delajo preko avtorske ali podjemne pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo za opravljeno delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, bivališče, elektronski naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, znesek plačila, vrsta dela
 • Uporabniki zbirke: Banka, Finančna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prisotnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID-Prvi kreditni zavarovalnici, d.d., Ljubljana v rednem delovnem razmerju, zaposleni preko študentskega servisa, zaposleni, ki delajo preko avtorske ali podjemne pogodbe ter zaposleni, ki delajo preko pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci, bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izplačila za opravljeno delo, vodenje prisotnosti oz. odsotnosti, izdelava raznih poročil s tega področja, prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zaposlene preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka evidenčne kartice, trenutna zaposlitev, vrsta delovnega razmerja, izbrani načrt dela, čas prihodov in odhodov z/na delo, vrsta odsotnosti (velja za zaposlene v rednem delovnem razmerju).
 • Uporabniki zbirke: Za interne potrebe družbe in pri študentskem delu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS, Inšpektorat RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Člani sindikata

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe zaposlene v SID - PKZ d.d., Ljubljana, ki so včlanjene v Sindikat PKZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba izvoljenih predstavnikov sindikata in zaposlenih (članov sindikata)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Kadrovsko informacijski sistem (KIS)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID - Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izdelavo poročil oz analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) OSEBNI PODATKI - osnovni podatki (Priimek, ime, priimek ob rojstvu, spol, datum in kraj rojstva, državljanjsko, EMŠO, davčna številka) - bivališče (stalno in začasno ), številka telefona in GSM - družinski člani -le če je zavarovan po njihovim zaposlenim in pri otroku zaradi odmere letnega dopusta: zakonec (ime in priimek, obvezno zdravstveno zavarovanje, EMŠO, davčna številka), otrok (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje) - delovna knjižica (številka, datum in kraj izdaje) - bančni račun (naziv in naslov banke, številka transakcijskega računa) - dosedanje zaposlitve (naziv institucije, trajanje, delovno področje, potrebna znanja) - izobrazba (smer dokončane šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenost, poklic, zadnja zaključena šola) 2)DELOVNE RAZMERE IN DELOVNA DOBA - status (določen ali nedoločen čas: trajanje, morebitno poskusno delo - trajanje poskusnega dela, sestava strokovne komisije, ocena strokovne komisije, zapisnik razgovora, uspešnost/neuspešnost opravljena) - vrsta (delavec po kolektivni pogodbi, delavec z individualno pogodbo, pripravnik, porodniška) - skupna delovna doba (delovna doba v drugih organizacijah, drugače priznana delovna doba, delovna doba v SID - datum vstopa in izstopa iz Prve kreditne zavarovalnice) 3) DELOVNO MESTO - PREMESTITVE IN NAPREDOVANJA - področje - oddelek - naziv - opis delovnega mesta - tarifni količnik - količnik - tarifna stopnja - plača - osnovna izhodiščna - drugi podatki in opombe (npr. konkurenčna klavzula) - premestitve, napredovanja 4) ZNANJE - izobrazba do vstopa v SID - zahtevana in dejanska znanja in izkušnje - izpopolnjevanje strokovne izobrazbe (študij ob delu) - funkcionalna znanja (seminarji, tečaji, delavnice, ...) - tuji jeziki (aktivno, pasivno znanje, učenje jezikov) 5) RAZVOJNI IN OCENJEVALNI RAZGOVORI - letni razvojni razgovor - ocenjevalni razgovor - nagrade za uspešnost 6) ZAVAROVANJA - dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje - Adriatic, Vzajemna ali Zavarovalnica Triglav (številka police, datum sklenitve police, veljavnost police) - prostovoljno pokojninsko zavarovanje - Skupna pokojninska družba d.d. (številka police, datum sklenitve police, veljavnost police) - nezgodno zavarovanje - Zavarovalnica Triglav d.d. (številka police, datum sklenitve police, veljavnost police, seznam zavarovancev) 7) VARSTVO PRI DELU - zdravstveni pregledi - predhodni/obdobni (datum pregleda, ocena zmožnosti za delo) - usposabljanje 8) VARNOSTNA POLITIKA - usposabljanje (izvajalec usposabljanja, datum usposabljanja) - izjava 9) RAZNO - letni dopust - jubilejne nagrade - pooblastila - disciplinski postopki 10) ANKETE IN VPRAŠALNIKI - vprašalnik o ocenjevanju nadrejenih - anketa o zadovoljstvu zaposlenih 11) BIVŠI ZAPOSLENI 12) RAZPISI DELOVNIH MEST - registrska številka prijave - navedba področja - datum prijave - zaključek prijave - število prijavljenih kandidatov - izbira (ime in priimek kandidata) - sklep o izbiri
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Skupna pokojninska družba d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Adriatic Zavarovalna družba d.d., Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kontaktnih oseb poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe naših poslovnih partnerjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Medsebojna korespondenca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba zaposlenih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Plače zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID - Prvi kreditni zavarovalnici, d.d., Ljubljana in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izdelavo poročil oz analiz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. OSEBNI PODATKI -Osnovni podatki (Priimek, Ime,Priimek ob rojstvu,Spol,Datum rojstva,Kraj rojstva,Država rojstva,Državljanstvo,EMŠO,Davčna številka) -Bivališče Stalno (ulica,kraj,poštna številka,občina) -Bančni račun (Naziv banke,Naslov banke,Številka transakcijskega računa) -Izobrazba (Stopnja strokovne usposobljenosti,Delovno mesto,Stroškovno mesto) 2. DELOVNO RAZMERJE IN DELOVNA DOBA -Status (Določen čas -trajanje od-do, Nedoločen čas -od dne) -Vrsta (Delavec po kolektivni pogodbi,Delavec z individualno pogodbo,Pripravnik – določen čas) -Skupna delovna doba (Delovna doba v drugih organizacijah,Drugače priznana delovna doba,Delovna doba v SID - Datum vstopa v SID in datum izstopa iz SID) 3.DELOVNO MESTO – PREMESTITVE IN NAPREDOVANJA -Področje - oddelek -Naziv -Tarifni razred -Količnik (Dejanski) -Tarifna stopnja 4.ZAVAROVANJA -Prostovoljno pokojninsko zavarovanje (Skupna pokojninska družba d.d.) - (številka police,datum sklenitve police) -Nezgodno zavarovanje (Zavarovalnica Triglav d.d.) - (številka police, seznam zavarovancev)
 • Uporabniki zbirke: Banke, Finančna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Skupna pokojninska družba d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Adriatic Zavarovalna družba d.d., Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Ponudbe za sodelovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost sodelovanja v prihodnje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, datum rojstva, stopnja in smer izobrazbe, dosedanje delovne izkušnje.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare, personalne mape delavcev pa se hranijo v ognjevarni omari skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in čas prihoda in odhoda, zaposlitev, razlog vstopa v prostore družbe (h komu je oseba namenjena).
 • Uporabniki zbirke: Varnostnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari na recepciji družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Katalog evidence videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika, datum, čas vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: V primeru suma kaznivega dejanja na podlagi sklepa uprave imenovana komisija opravi pregled posnetkov videonadzora.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Pravilnik o uporabi videonadzora, Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red. Dokumentacija v fizični obliki, vezana na zbirko, se izven delovnega časa in v času, ko v prostoru, kjer se nahaja ta dokumentacija ni zaposlenih, zaklepa v omare skladno z zgoraj omenjenimi internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Koledar odsotnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SID - Prvi kreditni zavarovalnici, d.d., Ljubljana v rednem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava odsotnosti delavcev, zagotavljanje nemotenega delovnega procesa (nadomeščanje odsotnih delavcev).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, oddelek v katerem je delavec zaposlen, dnevi odsotnosti z dela, razlog odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba zaposlenih v SID - Prvi kreditni zavarovalnici d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zbirke osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je zaščiten s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobneje določajo Krovna politika varovanja informacij v SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o poslovni skrivnosti in Hišni red.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam