Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LOGAR COMPANY TRANSPORTI D.O.O.
Sedež ali naslov: VRESKOVO 10D
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5679290000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev prevozov blaga v cestnem tovornem prometu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kupec prevoznih storitev dovoli obdelavo osebnih podatkov za statistične namene,obveščanje kupcev o novih prevoznih storitvah(ponudb).
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,stalno ali začasno prebivališče,davčna številka,telefonska številka,naslov opravljanja dejavnosti v primeru,da je kupec kot fizična oseba nosilec dejavnosti(samostojni podjetnik).
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije.Družba,ki vodi finančno in računovodsko poslovanje.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencaah na področju dela,Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač,povračila stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi,uveljavljnaje pravic posameznika,na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno,do odhoda delavca v pokoj.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime,datum rojstva,kraj rojstva,država rojstva,če je kraj rojstva v tujini,enotna matična številka občana,davčna številka,državljanstvo,naslov stalnega prebivališča,naslov začasnega prebivališča,izobrazba,ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,ali je delavec delno upokojen,ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,naslov drugega delodajalca,številka računa na katerega se izplačuje plača,podatki o plačah in nadomestilih plač,ki bremenijo delodajalca,bruto in neto plača po posametnih kategorijah del,dajatve delodajalca iz plač.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Davčni urad Republike Slovenije,banke.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,va katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter račuanlniška oprema,ki služi za obdelavo osebnih podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.Zbirka osebnih podatkov,ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje,kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje,za katero se posamezni podatki shranjujeo.Osebne podatke lahko obdeluje le oseba,ki ji je za obdelavo podatkov pooblastil direktor družbe.Papirni nosilci osebnih podatkov,ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov,izpisi podatkov iz računalniške zbirke osebnih podatkov ter diskete,magnetni trakovi,optični diski,ki se nanašajo na zbirko podatkov,se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Naši podatki o eviedencah iz stroškov dela niso povezani s podatki iz uradnih evidenc ter evidencami podatkov iz javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz tretjega odstavka petega člena ZVOP-1 ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam