Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠOLSKI CENTER RUDOLFA MAISTRA
Sedež ali naslov: Novi trg 41 a
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 5178924000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v ŠCRM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • Enotno matično številko, • državljanstvo, • podatke o starših, • ime in sedež šole, kjer je prijavljeni uspešno končal razred oziroma letnik, • o prvem tujem jeziku, • o ocenah in drugih podatkih skladno z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, • o ponavljanju letnika, • podatke o preusmeritvi v drug program, • podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, • o prenosu prijave in • o programu na katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z vpisom v izobraževalne programe in za potrebe ministrstva pristojnega za šolstvo. Podatke se lahko uporabljajo za potrebe znanstveno raziskovalnega dela ter izdelavo statističnih analiz, vendar identiteta posameznikov ne sme biti razvidna.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva, računovodstva in svetovalne službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih dijakov ter evidenca vpisanih dijakov po letnikih oddelkih in skupinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotno matično številko, in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra (direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, razredniki, šolska svetovalna služb.) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih, zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo tudi v računalniških bazah. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in svetovalne službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Evidence v redovalnicah se hranijo v zbornici v katero je omejena možnost dostopa. Po končanem pouku se redovalnice vlagajo v zaklenjeno omaro. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih pr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih: Naziv podatka: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, • podatki o splošnem učnem uspeh, • podatki o opravljenih izpitih, • podatki o napredovanju, • podatki o dokončanju izobraževanja Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotno matično številko, • in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra (direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, razredniki, šolska svetovalna služb.) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognejevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in svetovalne službe. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotno matično številko, • in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra (tajništvo, razredniki, šolska svetovalna služba, direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja) b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Podatki, ki se zbirajo s soglasjem dijaka: • podatki o gibalnih sposobnostih in moroloških značilnostih dijaka, ki se nanašajo na telesno višino, volumiziranost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog ter za potrebe ministrstva pristojnega za šolstvo. Podatke se lahko uporabljajo za potrebe znanstveno raziskovalnega dela ter izdelavo statističnih analiz, vendar identiteta posameznikov ne sme biti razvidna.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in kabinetu profesorjev športne vzgoje. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o maturi / Zapisniki sej šolske maturitetne komisije.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kandidati za opravljanje mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Skladno s 55.členom Zakona o maturi pa tudi: • enotno matično številko, • splošni učni uspeh v tretjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in tajnika ŠMK. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o maturi / Zapisniki o maturi.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kandidati za opravljanje mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Skladno s 55.členom Zakona o maturi pa tudi: • enotno matično številko, • splošni učni uspeh v trtjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in tajnika ŠMK. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o maturi / Poročilo o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, kandidati za opravljanje mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Skladno s 55.členom Zakona o maturi pa tudi: • enotno matično številko, • splošni učni uspeh v trtjem in četrtem letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v tretjem in četrtem letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju, • točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni učni uspeh na maturi,
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in tajnika ŠMK. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit .

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • enotno matično številko, • in državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zapisnik zaključnih izpitov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Poročilo o zaključnih izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih programov in z zakonom določenih nalog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra, b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo, c) Pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, d) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zapisniki o izpitih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo. Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih pr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Za dijake vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo. Poleg tega pa še: • družinsko in socialno anamnezo, • razvojno anamnaezo, • diagnostične postopke • postopke strokovne pomoči • strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic Osebne podatke o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba ta zbira v soglasju z dijakom, starši oziroma skrbniki dijaka.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih svetovalne službe.. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo izredno in evidenca kandidatov, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Slušatelji, ki so vpisani v izobraževanje odraslih v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik oziroma kandidati, ki opravljajo izpite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Za slušatelje vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva, svetovalne službe in pisarni izobraževanja odraslih. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidence o preverjanju in ocenjevanju znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Za dijake in slušatelje vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva, svetovalne službe in izobraževanja odraslih. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem vzgojno- izobraževalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj, občino in državo rojstva, • prebivališče, • predhodno pridobljeno izobrazbo, Za dijake in slušatelje vpisane skladno z Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI -1) Uradni list RS 79/06 pa skladno z 86.členom še: • EMŠO in • državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in svetovalne službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem izobraževalnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj in državo rojstva, • prebivališče, • državljanstvo; • telefonsko številko za nujna sporočila • plačnik stroškov izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo in drugih ministrstev.. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in izobraževanja odraslih. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirko podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Slušatelji izobraževanja odraslih vpisani v Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe šol v zvezi z izvajanjem izobraževalnih pr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek kandidata, • spol, • datum, kraj in državo rojstva, • prebivališče, • državljanstvo; • telefonsko številko za nujna sporočila, • podatki o predhodni izobrazbi, • podatki o napredovanju udeleženca izobraževanja odraslih, • podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudolfa Maistra. b) Pooblaščeni delavci ministrstva pristojnega za šolstvo in drugih ministrstev.. c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva, izobraževanja odraslih in svetovalne službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke se zbira in obdeluje zaradi urejanja pravic in dolžnosti v zvez
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva,če oseba nima EMŠO), • kraj rojstva, • država rojstva če je kraj rojstva v tujini, • Enotna matična številka, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država in šifra države) • naslov začasnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države), • izobrazba, • morebitna invalidnost in njena kategorija, • morebina delna upokojitev, • navedba o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca njegova matična številka, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) Podatki o delovnem dovoljenju ( tujci): • vrsta delovnega dovoljenja; • datum njegove izdaje, • datum izteka; • številka delovnega dovoljenja in • organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c) Podatki o pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjenepogodbe o zaposlitvi; • zakonska utemeljitev zaposlitve za določen čas; • poklic, ki ga opravlja delavec; • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta; • tedensko število ur rednega delovnega časa • razporeditev delovnega časa; • kraj opravljanja dela, • navedbe o konkurenčni klavzuli; d) prenehanje pogodbe o zaposlitvi • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi • način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (kadrovska služba, računovodstvo, ravnatelj in direktor), b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojnega za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva, direktorja in računovodske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz naslova izplačanih plač in nado
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)Podatki o delavcu (določeni v točki a) 13 člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in točki a 16 člena istega zakona): ime in priimek/ datum rojstva (če ni EMŠO)/ kraj rojstva/ država rojstva če je rojen v tujini/ Enotna matična številka/ davčna številka/ državljanstvo/ naslov stalnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države)/ naslov začasnega bivališča (naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države)/ izobrazba/ morebitna invalidnost in njena kategorija/ morebina delna upokojitev/ navedba o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu/ ime ali firma drugega delodajalca njegova matična številka, naslov ali sedež/ podatki o transakcijskem računu na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) Podatki o plačah in nadomestilih plač: podatki plači delavca za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi/; bruto plača za delo s polnim delovnim časom/ /; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom//; bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo/ zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca skladno s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi / bruto zaostala izplačila in nadomestila plač / izredno izplačilo (izplačilo na drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače) / bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti/ dodatna izplačila na podlagi uspešnosti poslovanja/ ; neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila plač, nadomestila plač in izredna izplačila/ plača/ zaostalo izplačilo/ nadomestilo plače/ izredno izplačilo/ c) Podatki o drugih stroških v zvezi z delom: Povračilo stroškov v zvezi z delom/ regres za letni dopust/ jubilejna nagrada/ solidarnostna pomoč / dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev/ plačilo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje/ odpravnina/ stroški izobraževanja delavdev/ davki na izplačane plače/ ostali stroški dela d Prispevki za socialno varnost: prispevki v breme delodajalca : /prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje/ prispevki za zdravstveno zavarovanje/ prispevki za zaposlovanje/ prispevki za starševsko varstvo / prispevki v breme zavarovanca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje/ prispevki za zdravstveno zavarovanje/ prispevki za zaposlovanje/ prispevki za starševsko varstvo/
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (kadrovska služba, računovodstvo, ravnatelj in direktor), b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojnega za šolstvo h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in direktorja in računovodske službe. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zakona o varstvu Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz delov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki se hranijo sledeči podatki (ki jih delodajalec vpisuje dnevno) : • število ur • Skupno število opravljenih delovnih ur s polnim in s krajšim delovnim časom z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • nadurno delo, • število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme delodajalca, • število neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme drugih organizacij; • število neopravljenih ur brez nadomestila plače, • število ur na delovnih mestih za katero se šteje zavarovalna doba s povčanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje , z oznako statusa.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (kadrovska služba, računovodstvo, ravnatelj in direktor), b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojnega za šolstvo, h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe uveljavljanja pravic delavcev iz delovnega razmerja, ter za uveljavljanje pravic iz socialnega varstva in socialnega zavarovanja. Podatke se lahko uporabljajo za p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. * Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (kadrovska služba, računovodstvo, ravnatelj in direktor), b) ZPIZ c) Zavod za zaposlovanje RS d) ZZZS e) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve f) Statistični urad RS g) Ministrstvo pristojnega za šolstvo. h) Inšpekcija pristojna za delo i) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidence usposabljanju iz vastva pri delu in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik. Študenti in dijaki na delovni praksi ali delo prek pooblaščenih organizacijah (študentski servis). Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: ime in priimek; datum in kraj rojstva; ; podatki o strokovni izobrazbi; opis del in nalog, roki za preizkuse znanja iz varstva pri delu; podatki o ostalem izobraževanju s področja varstva pri delu; zapisnik o preizkusih znanja.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (direktor, ravnatelj, delavec pooblaščen za varnost in zdravje pri delu) b) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu; c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidence o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik. Študenti in dijaki na delovni praksi ali delo prek pooblaščenih organizacijah (študentski servis). Delavci, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum in ura prijave, ime in naslov (firma) prijavitelja ime in priimek; poklic in naslov ponesrečenca, datum in ura nesreče domnevni vzrok neseče, sprejeti ukrepi ob nesreči; oseba, ki je nesrečo prijavila, kdaj je bila nesreča raziskana in kdo jo je raziskal.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (direktor, ravnatelj, delavec pooblaščen za varnost in zdravje pri delu) b) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu; c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnih mapah v prostorih tajništva in službe za varnost in zdravje pri delu. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik in pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Ime in priimek; EMŠO; državljanstvo; datum rojstva; stalno prebivališče ,izobrazba, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto (kaj pa opis del. mesta, roki za obdobne preglede,ocena tveganja)
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (kadrovska služba, ravnatelj, direktor,) b) Pooblaščeni zdravnik c) ZPIZ, d) ZZZS e) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnih mapah v prostorih tajništva (kadrovske službe). Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v Šolskem centeru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • datum in kraj rojstva, • stalno in začasno bivališče, • izobrazba, • zaposlitev, • vrsta, način in periodičnosti usposabljanja za varstvo pred požarom, • vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (direktor, ravnatelj, delavec pooblaščen za varnost in zdravje pri delu) b) Izvajalci usposabljanja varstva pri delu; c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004) in 33.členom Zakon o o varstvu pred požarom ZVPoz – UPB 1 Uradni list RS 3/2007),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v personalnihmapah v prostorih tajništva in službe varstva pri delu. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca pogodb o delu in avtorskih pogodb.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci, ki sklenejo pogodbo o delu ali avtorsko pogodbo za posamezno delo s Šolskim centrom Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira zaradi urejanja medsebojnih razmerij med naročnikom in izvajalcem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izvajalcu: ime in priimek; bivališče; občina; emšo, davčna številka, davčni urad, podatki o transakcijskem računu, delo ki ga opravi izvajalec ali avtor, znesek plačila, rok za izvedbo dela.
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (tajništvo, računovodstvo, direktor, ravnatelj) b) Zavod za zaposlovanje RS, c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v prostorih tajništva in računovodstva. Dostop do računalniških programov in nosilcev podatkov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v arhivu, ki se nahaja v zaklonišču z omejeno možnostjo dostopa samo pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Video posnetki.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi obiskovalci , ki prihajajo in se gibajo po prostorih v Šolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe varnosti oseb, ki prihajajo v ŠCRM in premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki obiskovalcev
 • Uporabniki zbirke: a) Pooblaščeni delavci Šolskega centra Rudola Maistra (direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, tajništvo razredniki, šolska svetovalna služba,) c) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki shranjeni na video kasetah se v času do izbrisa hranijo v tajništvu zavoda v zaklenjeni pisalni mizi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Šolskega centa Rudolfa Maistra Kamnik, sprejetim dne, 25.1. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencam in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam