Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CARGO-PARTNER D.O.O.
Sedež ali naslov: Leskoskova cesta 9e
Poštna številka: 1122
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5938732000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, na delo napotenih dijakih in študentih, nekdanjih zaposlenih in kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 46. člen Zakona o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju, nekdanji zaposleni, kandidati za zaposlitev, dijaki in študentje, napoteni na delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (listine trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zaposlenih delavcih in nekdanjih zaposlenih: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, občutljivi osebni podatki biometričnih značilnosti-digitalna fotografija, podatki o družinski članih, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. podatki o iskalcih zaposlitve: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, datum rojstva, kraj rojstva, spol, telefonska številka, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, hobiji, priloge in ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah. dijaki in študentje, napoteni na delo: priimek, ime, datum rojstva, davčna številka, stalno prebivališče, številka napotnice, organizacija, ki napotuje, šola/fakulteta, ki jo dijak/študent obiskuje, datum napotitve na delo, datum začetka opravljanja dela, datum zaključka opravljanja dela, vrsta dela, število opravljenih ur v posameznem obdobju, urna postavka (znesek) v posameznem obdobju dela, znesek plačila v posameznem obdobju dela;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije ali agencije, drugi uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; inšpekcijske službe na podlagi zakonov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje pravic delavcev iz naslova plač in nadomestil plač;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju, nekdanji zaposleni, kandidati za zaposlitev, dijaki in študentje, napoteni na delo;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; urejanje pravic delavcev iz naslova plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (listine trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje, Banke pri katerih imajo zaposleni odprt TRR, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, inšpekcijske službe na podlagi zakonov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje pravic delavcev iz naslova plač in nadomestil plač;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri zavezancu v delovnem razmerju, nekdanji zaposleni, kandidati za zaposlitev, dijaki in študentje, napoteni na delo;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; urejanje pravic delavcev iz naslov plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (listine trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje, Banke pri katerih imajo zaposleni odprt TRR, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, inšpekcijske službe na podlagi zakonov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o prejemnikih iz naslova invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, katerih delovna zmožnost je spremenjena;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; urejanje pravic delavcev iz naslova invalidskega zavarovanja;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; datum priznanja pravice: datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja in datum prenehanja pravice (v primeru začasne odločbe);
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, Davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca o preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje preventivnih in obdobnih pregledov v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter zagotavljanje varnega delovnega okolja;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (listine trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delavni čas (ur tedensko), datum zadnjega pregleda, datum naslednjega pregleda, datum izjave z oceno tveganja, opis delovnega mesta, varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, podatki o neustreznosti delovnega mesta, razlog za morebitno nesposobnost opravljanja dela, omejitve;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščen zdravnik medicine dela, ostali uporabniki v skladu z Zakonodajo;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o opravljenih usposabljanjih VPD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju cargo-partner d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (listine trajne vrednosti);
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja, dokazilo o opravljenem preizkusu znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017. Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni protipožarni in vodotesni omari v prostoru arhiva v pisarni kadrovske službe upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le prokuristi oz. pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o strankah in naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in naročniki storitev podjetja cargo-partner d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja prodajnih in marketinških aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, sedež podjetja, kontaktni podatki podjetja, ime in priimek kontaktne osebe, oddelek, delovne naloge, stacionarna telefonska števila, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, povzetki sestankov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ki poslovno sodelujejo s stranko ali naročnikom ali so kakorkoli vpeti v proces sodelovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo in vodijo v računalniškem sistemu. Podatki so varovani z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Dostop do osebnih podatkov imajo le zaposleni v podjetju. Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017, ravnanje z njimi pa zavezuje zaposlene po sklenjenih PoZ.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki vstopajo v poslovne prostore ali se gibajo v okolici podjetja cargo-partner d.o.o.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje video nadzora;
 • Rok hrambe (neobvezno): 28 dni;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek pooblaščene osebe, ki je posnetke pregledovala, evidenca dogodkov uporabe sistema, datum in čas izvedbe pregleda, datum in čas posnetka, ime kamere, kratka vsebina: skladiščne manipulacije, prevzem ter izdaja blaga, lokacija hrambe posnetka, datum brisanja ali uničenja posnetka ter kdo je odredil in kdo izvedel presnemavanje; posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe upravljavca;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 14.07.2017.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam