Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADVISE D.O.O.
Sedež ali naslov: Cigaletova 7
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1319639000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki, zaposleni, ki so napoteni na delo v druge organizacije)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Glavni podatki: ime, priimek, interna šifra zaposlenega, EMŠO, zakonski stan, državljanstvo, spol, •Rojstni podatki: kraj rojstva, priimek ob rojstvu, •Prebivališče: - Stalni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, - Začasni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, •Telefonska številka, •Službeni kontakti: številka službenega telefona, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov, •Finančni podatki: davčna številka, davčna izpostava, •Podatki o izobrazbi: stopnja izobrazbe, končana šola/fakulteta, smer, datum spričevala, poklic, •Dodatna znanja: podatek o znanju tujega jezika (kateri jezik), stopnja obvladanja, podatek o poznavanju programskih orodij, ostala znanja, •Podatek o opravljenih izpitih: naziv izpita, opravljen dne, velja od – do, •Delovna doba: podatek o delovni dobi do prihoda v podjetje (let, mesecev, dni, podatek o delovni dobi za čas brezposelnosti (let, mesecev, dni), podatek o dokupljeni delovni dobi (let, mesecev, dni), datum prihoda in odhoda iz podjetja, status, vzrok odhoda iz podjetja, delovna doba v podjetju (let, mesecev, dni), beneficirana delovna doba, skupna delovna doba na določen dan (let, mesecev, dni), pokojninska delovna doba (let, mesecev, dni), •Invalidnost: kategorija, odstotek okvare, datum nastanka okvare, datum nastanka invalidnosti, številka sklepa ZPIZ, datum sklepa ZPIZ, faktor invalidnosti, opis omejitev, •Delovno mesto: podjetje, organizacijska enota, naziv delovnega mesta, nastop na DM dne, prenehanje na DM dne, podatek o delovnem času, izmenskem delu, podatek o vrsti delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta del, •Letni dopust: število dni letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • ZRSZ, • Zavod za varstvo pri delu, • Davčni urad RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, • obdarovanje otrok za Dedka Mraza.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, spol, vrsta sorodstva, potrdilo o šočanju, rojstni list (EMŠO in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o otrokovih starših – ime in priimek, zamamo tudi dekliški priimek, državljanstvo, stalno prebivališče in naslov stanovanja), ime in priimek morebitnega edinega skrbnika otroka, nega in varovanje težje in težko duševno prizadete osebe.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, (1. točka 3. člena ZVZD)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očevidcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • zavarovalnica za dodatno nezgodno zavarovanje, • Inšpektorat za delo RS, • osebni (lečeči) zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija arhiva oddelka za obračun plač se nahaja v ognjevarni omari v prostorih oddelka za obračun plač. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v oddelku v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v oddelku. Dostop do podatkov imajo le zaposleni v oddelku, • elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračun plač se nahaja v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop do podatkov ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposle
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z ZVZD in podzakonskimi predpisi, • zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljalcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • datum zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom. (1. točka 3. člena ZVZD).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD, • izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, • program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, • seznam oseb, ki so vodile usposobljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, • zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Splošni podatki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, kraj, pošta), elektronski naslov, telefon, • Podatki o šolanju – naziv inštitucije, dokončana izobrazba, poklic, • Podatki o delovni izkušnjah: leta delovnih izkušenj, delovno mesto oz. področje dela, naziv prejšnjih delodajalcev, • Dodatna znanja: opis dodatnih izobraževanj in usposabljanj, opravljeni izpiti, • Ostalo: hobiji, karierne želje.
 • Uporabniki zbirke: • naročniki upravljavčevih storitev, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Registrator s podatki o iskalcih zaposlitve se hrani v ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, naslov bivališča, šola, davčna številka, transakcijski račun, ime in priimek ter prebivališče zakonitega zastopnika, podatki o članih družine (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO, zaposlitev oz. šola), višina štipendije, prevozni stroški, telefon, podatki o op5ravljenih šolskih obveznostih (izpiti in praksa), potrdilo o vpisu v višji letnik.
 • Uporabniki zbirke: • SURS, • ZRSZ, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv dokumentacije v zvezi s štipendisti (pogodbe o štipendiranju) se hrani v prostorih kadrovske službe v sefu. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe, • izpiski plačilnega prometa se nahajajo v prostorih zunanjega računovodskega servisa, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu. • štipendisti, avtorji in izvajacli po avtorskih in podjemnih pogodbah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • posredovanje podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, davčna številka, EMŠO, status davčnega zavezanca, transakcijski račun, banka, datum vstopa, datum izstopa, deolovna doba do vstopa, osnovna plača, stroškovno mesto. • podatki za obračun plače: a) Podatki za obračun plače: osnovna plača, osnova preteklo leto, povpr.stopnja dohodnine, olajšave % in osnove odatek za: nadure, nedeljsko delo, praznično delo, deljen delovni čas, popoldanska izmena, nočno delo, b) redno delo, koriščenje ur, praznik, letni dopust, izredni dopust, študijski dopust, neplačani dopust – opr., redno delo projekti, službena pot, strokovno izobraževanje, pripravništvo, pripravništvo LD, ILD, pripr. SI, pripravništvo - praznik, pripr. SP, pripr. ŠD, pripr. – koriščenje ur, pripravništvo - projekti, dod. noč. – pripr., dod. praz. ned. – pripr., dodatek za mentorstvo, minulo delo, stalnost, stroški nad uredbo vlade, nagrada za uspešno poslovanje, nadurno delo, dežurstvo, boleznine v breme DO, poškodba pri delu, boleznine pripravništvo, poškodba izven dela, starševski dopust, spremstvo, nega, boleznine nad 30 dni, krvodajalska akcija, pošk. izven dela nad 30 dni, invalidnina, invalidnina razno, pripravniki, regres, odpravnina – nad uredbo, potni stroški nad uredbo, dnevnice nad uredbo, boniteta – osebno vozilo, druge bonitete, neplačan LD, druge bonitete – mobitel, kilometrina nad uredbo, olajšava za dohodnino, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč, prevoz na delo, prehrana med delom, potni stroški, dnevnice – potni stroški – kilometrina, potni stroški – refundacije, RF po odločbi, cestnina, drug dodatek – nagrada, KDPZ – individualna premija, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, krediti, solidarnost, razni odtegljaji, OD za izplačilo, stimulacije, premije za nezgodno zavarovanje – boniteta, prispevki, davek – neto in bruto, • podatki o dolgovih delavca (npr. kredit, preživninska obveznost,…): upnik, višina dolga, znesek dolga, ki je bil že odplačan, znesek dolga, ki ga je še potrebno odplačati, višina mesečnega obroka, številka partije in naziv banke, leto in mesec začetka odplačevanja dolga.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • banke, • Davčna uprava RS, • Ajpes, • Statistični urad RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija arhiva oddelka za obračun plač (plačilne liste, administrativne prepovedi, sklepi o izvršbi, M4-8, povzetek za dohodnino, bolniški listi, izpisi plač, temeljnice) se nahaja v ognjevarni omari v prostorih oddelka za obračun plač. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v oddelku v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v oddelku. Dostop do podatkov imajo le zaposleni v Oddelku, • elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračun plač se nahaja v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop do podatkov ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske oz. podjemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status davčnega zavezanca, transakcijski račun, banka, predmet pogodbe, znesek, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija arhiva oddelka za obračun plač se nahaja v ognjevarni omari v prostorih oddelka za obračun plač. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v oddelku v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v oddelku. Dostop do podatkov imajo le zaposleni v Oddelku, • elektronska zbirka podatkov aplikacije za obračun plač se nahaja v sistemski sobi. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop do podatkov ima le direktor družbe. • pisni arhiv pogodb se nahaja v ognjevarni omari v kadrovski službi. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do arhiva imajo le zaposleni v kadrovski službi. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zdravstveno zavarovanje dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Splošni podatki: Ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, pošta), telefonska številka, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, poklic – zadnja dokončana izobrazba, vrsta študija, naziv izobraževalne ustanove, letnik študija, datum veljavnosti študentskega statusa (dan, mesec, leto), dodatna znanja, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, datum opravljanja dela, datum sistematskega zdravstvenega pregleda, • Kontaktni podatki v času opravljanja dela: e-mail naslov, telefonska številka, • Izobraževanja in usposabljanja: datum opravljanja preizkusa iz varstva pri delu in požarne varnosti, datum izdaje potrdila, številka potrdila, veljavnost potrdila. Ostala interna usposabljanja: naziv izobraževanja/usposabljanja, datum izobraževanja, podatek o uspešnosti preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna dokumentacija arhiva oddelka za obračun plač se nahaja v omari v Oddelku za obračun plač. Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v oddelku v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v oddelku. Dostop do arhiva imajo le zaposleni v Oddelku za obračun plač, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev, • pravni zastopniki in pooblaščenci pogodbenih partnerjev, • drugi zaposleni pri pogodbenih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • učinkovito izvajanje sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, službena telefonska številka, službeni elektronski naslov, pooblastila kontaktne osebe oz. funkcija.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb se nahaja v omari v prostorih vodstva družbe. Prostori se zaklepajo, varovani pa so tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostore lahko vstopa le direktor družbe, ostali zaposleni pa v prisotnosti direktorja družbe. Dostop do podatkov ima le direktor družbe, • elektronska tabela kontaktnih oseb se nahaja na računalniku direktroja v prostorih vodstva družbe. Prostori se zaklepajo, varovani pa so tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostore lahko vstopa le direktor družbe, ostali zaposleni pa v prisotnosti direktorja družbe. Dostop do tabele je varovan z geslom za vstop v operacijski sistem, dostop ima le direktor družbe, • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam