Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BI - AS D.O.O.
Sedež ali naslov: Trg maršala Tita 7
Poštna številka: 5220
Kraj: TOLMIN
Matična številka: 1974734000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Bi - AS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic iz delovnega razmerja; obračun potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A / Nalog za službeno potovanje: številka naloga z aslužbeno potovanje, datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, datum odhoda, ura odhoda, cilj odhoda, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj izdaje, datum izdaje; B / Predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna; C / Obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe pri Bi - AS d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavrovanje osebnih podatkov, ki je bil sprejet 13.10.2006. Nosilci podatkov, ki so tako v elektronski kot tudi v papirnati obliki, so v varovanih prostorih, ki so stalno pod nadzorom zaposlenih, ob njihovi odsotnosti pa so varovani prostori zaklenjeni. Nosilci podatkov v elektronski obliki so dodatno zaščiteni s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju Bi - AS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, kraj rojstva, EMŠO, stalno oz.začasno prebivališče, šolska izobrazba, zaposlitev, delovno mesto, datum začetka zaposlitve, kraj in datum zdravniškega pregleda, številka zdravniškega spričevala; podatki o zdravstvenem stanju: izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto z omejitvami, začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, vrsta ocene tveganje, omejitve, posebne zdravstvene zahteve, datumska evidenca zdravniških pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica podjetja Bi - AS d.o.o. ter tudi morebitni drugi uporabniki, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je bil sprejet 13.10.2006. Podatki so v papirnati obliki in se shranjujejo v varovanih prostorih, ki so stalno pod nadzorom zaposlenih, ob odsotnosti zaposlenih pa se pisarne zaklepajo. Poleg tega so podatki shranjeni v omari, ki se po končanem delu zaklepa, ključ pa imajo pooblaščene osebe, določene z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izplačilih dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo delo pri upravljavcu osebnih podatkov preko napotnic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic dijakov in študentov iz naslova dela preko napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, številka osebnega dokumenta, podatki o šoli, podatki o letniku šolanja, podatki o smeri šolanja, vpisna številka, številka člana, podatki o banki in osebnem računu, podatki o vrsti in količini opravljenega dela z obračunom.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v podjetju Bi - AS d.o.o., Agencija M servis, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavrovanje osebnih podatkov, ki je bil sprejet dne 13.10.2006. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih v omari, ki je po končanem delu zaklenjena, ključ pa hranijo pooblaščene osebe, določene z internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam