Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): STANISLAVA PERIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VAVPOTIČEVA ULICA 8, 8000 NOVO MESTO
Naziv ali firma: BILANCA, STANISLAVA PERIĆ S.P.
Sedež ali naslov: VAVPOTIČEVA ULICA 8
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 1316427000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi; za druge uradne namene; za uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ Slovenije; ZZZS; davčna uprava RS; pooblaščeni delavci v podjetju; Zavod RS za zaposlovanje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalnik na katerem se vrši obdelava podatkov ni priklopljen na internet. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom. Po elektronski pošti ne posredujemo osebnih podatkov. Dokumentacija je shranjena tako, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Način in mesto hrambe podrobneje določi samostojni podjetnik. Dokumentacija z zbirkami osebnih podatkov se brez soglasja samostojnega podjetnika ne sme odnašati iz prostorov podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2006 izdala samostojna podjetnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank-kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - stranke oz. kupci samostojnega podjetnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje računov, knjigovodske evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalnik na katerem se vrši obdelava podatkov ni priklopljen na internet. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom. Po elektronski pošti ne posredujemo osebnih podatkov. Dokumentacija je shranjena tako, da do nje nimajo dostopa nepooblaščene osebe. Način in mesto hrambe podrobneje določi samostojni podjetnik. Dokumentacija z zbirkami osebnih podatkov se brez soglasja samostojnega podjetnika ne sme odnašati iz prostorov podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.09.2006 izdala samostojna podjetnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam