Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G-M&M, PROIZVODNJA IN MARKETING D.O.O.
Sedež ali naslov: Brvace 11
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 5803039000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ter bivši zaposleni delavci (osebni podatki delavca, ki mu preneha delovno razmerje se prenese v katalog bivši delavcev, ki vsebujejo iste podatke).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osnovni podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka občana, davčna številka, datum in kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, očetovo ime, narodnost (s privolitvijo delavca), državljanstvo, rojstni priimek, zakonski stan, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, občina izdaje osebne izkaznice, številka del. knjižice, datum in občina izdaje delovne knjižice, številka zdravstvene izkaznice, - Bivališče: država stalnega/začasnega bivališča, stalno oz. začasno prebivališče, ali plača samoprispevek, telefon, - družinski člani (ime in priimek, datum rojstva, sorodstveno razmerje, zavarovanje po delavcu, opomba), - izobrazba: vrsta končane šole, število let šolanja, leto zaključka šole, stopnja dejanske šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, dejanski poklic, štipendist firme, število let štipendiranja, invalid, nezgodno kolektivno zavarovanje - zaposlitev: tip zaposlitve, datum sklenitve del. razmerja, datum spremembe, status zaposlitve, delovno mesto, številka TRR (za nakazovanje osebnega dohodka, ime banke), razdalja od stalnega oz. začasnega prebivališča do delovnega mesta v km (ena smer), drugo. - Družinski člani: zaposlitev zakonca, število družinskih članov, število nepreskrbljenih članov, samohranilec, nega, zavarovanje - Delovna doba: datum prve sklenitve DR, datum prenehanja DR, razlogi prenehanja DR, način prenehanja DR, datum sklenitve DR v firmi, podatki o delovni dobi - Ostalo: invalid, vrsta invalidnosti, članstvo v sindikatu (s privolitvijo delavca), pripravnik v firmi, disciplinski ukrepi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja G-M&M, d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki urejajo kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, naslov, datum rojstva, delovno mesto, izobrazba, zakonski stan, poklic - podatki o poškodovanem delavcu: a) koliko časa je zaposlen na tem delovnem mestu b) koliko ur je delal pred poškodbo c) ali je bil poškodovan med delom č) ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu d) ali je delo nevarno e) ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto f) uporaba zaščitnih sredstev (katerih) g) ali je to delovno mesto tehnično zavarovano - podatki o poškodbi pri delu a) datum poškodbe b) ura poškodbe c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) vzrok poškodbe d) povzročitelj e) kratek opis - podatki o neposrednem vodji f) priimek in ime, naslov - podatki o očividcu h) priimek in ime, naslov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja G-M&M,d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v pisarni poslovnega sekretarja v zaprti omari in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki urejajo kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in zakonske obveznosti v zvezi s prispevki in davki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, matična številka delavca, tip zaposlitve, stopnja izobrazbe, ure na mesec, skupna delovna doba, delovna doba v firmi, delovna doba kupljena - podatki o plači: osnovna plača, redno delo, uspešnost, lanski dopust, redni letni dopust, praznik, delovna doba, posebni dodatek, minulo delo, nočno delo, nedeljsko delo, popoldansko delo, delo na praznik, bolniška do 30 dni, bolniška nad 30 dni, nadure - prispevki: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo - dohodnina: splošna olajšava, olajšava družinski člani, osnova davka - krediti - kolektivno zavarovanje, prevoz na delo, topli obrok
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe G-M&M d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v pisarni referenta za obračun plač v zaprti omari in se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci FRS. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o napotitvi na preventivni zdravstveni pregled

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bodoči zaposleni delavci ter redno zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj rojstva, enotna matična številka občana, naslov, izobrazba, poklic, zdravstvene omejitve delavca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe G-M&M d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki urejajo kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidence o prijavi podatkov za zdravstveno zavarovanje družinskih članov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki želijo zavarovati družinske člane preko podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki želijo, da so družinski člani zavarovani po njih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, - družinski člani: enotna matična številka občana, ime in priimek, državljanstvo, sorodstvo, stalno oz. začasno prebivališče in naslov (kraj, občina, država)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe G-M&M d.o.o.. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki urejajo kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez zvočnih in drugih podatkov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, varnostnik pooblaščenega podjetja za varovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v vratarnici oz. recepciji družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi G-M&M, d.o.o., sprejetem dne 29.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca gesel in drugih podatkov za uporabo informacijskega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje informacijskega sistema, baz podatkov ter programske opreme
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zapis gesla in ostalih podatkov v zvezi z uporabo informacijskega sistema
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe G-M&M, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v serverski sobi, ki je dostopna samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi G-M&M, d.o.o., sprejetem dne 29.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci električnih ročnih orodij blagovne znamke DeWalt
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje kupcev o novostih, akcijah, vabila na sejme, direktni marketing
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naziv podjetja/dejavnost, naslov, kraj in pošta, telefonska številka, GSM številka, elektronski naslov, davčna številka podjetja, št. zaposlenih
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: G-M&M d.o.o., Brvace 11, 1290 Grosuplje, matična št. 5803039.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam