Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIKO PRIS D.O.O., VRHNIKA, VERD
Sedež ali naslov: Verd 100a
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 5303915000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, spol, stalno prebivališče (država, kraj, regija, občina, krajevna skupnost, številka pošte, ulica, davčna izpostava) in začasno prebivališče (država, občina, pošta, kraj, ulica, krajevna skupnost), poklic, stopnja šolske izobrazbe, zaključena šola, delovno mesto, vrsta pogodbe o zaposlitvi (individualna ali po kolektivni pogodbi), delovni čas (ur tedensko), delo v izmenah, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, benificirana delovna doba, način zaposlitve (za določen ali nedoločen čas), vrsta invalidnosti, telesna okvara, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovnem dovoljenju (številka in veljavnost), delovna knjižica (registrska številka, datum in kraj izdaje), organizacijska enota, stroškovno mesto, osebni transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Liko Pris d.o.o., drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in v računalniškem informacijskem sistemu, do katerega imajo dostop le pooblaščeni delavci z posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic uporabnika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebna številka, priimek in ime, kraj rojstva, spol, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, pošta, občina, davčna izpostava, datum vstopa, datum izstopa, razlog izstopa, grupa razred, stroškovno mesto, organizacijska enota, delovno mesto, delovna doba – skupna, v podjetju, invalidnost, povprečna davčna stopnja, vrsta pogodbe, dekliški priimek ali priimek ob rojstvu, vrsta delovnega razmerja, način zaposlitve, izobrazba, začasno bivališče, možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Liko Pris d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in v računalniškem informacijskem sistemu, do katerega imajo dostop le pooblaščeni delavci z posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic uporabnika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovan del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Liko Pris d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 47. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic uporabnika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe delavci Liko Pris d.o.o., Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic uporabnika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Liko Pris d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v računalniškem sistemu, do katerega imajo dostop le pooblaščeni delavci z posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št.17/90, Ur.l. RS- stari. št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00- ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic uporabnika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda, čas izhoda, vrsta odsotnosti iz dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Liko Pris d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v računalniškem sistemu, do katerega imajo dostop le pooblaščeni delavci z posebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam