Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 2MF, LJUBLJANA, D.O.O.
Sedež ali naslov: SAVSKA CESTA 3 A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5376432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št.40/06 ter 65/00 - ZZPPZ ), 7.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O DELAVCU: priimek in ime, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine), izobrazba . B) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo. C) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: -POOBLAŠČENI DELAVCI 2MF, LJUBLJANA, D.O.O. -DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV /UR. L. RS, ŠT. 86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, V SKLADU S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI SO SE POŠKODOVALI PRI DELU.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu na poti na delo oz. z dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) OSEBNI PODATKI : ime in priimek, EMŠO, davčna št., kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). B) PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi,koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovan del telesa,ali je bila poškodba smrtna. C) PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: kdaj se je pripetila nesreča- datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci 2 MF, Ljubljana, d.o.o., Savska c. 3 a, 1000 Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.L. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA Z EVIDENCO IZRABE DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz opravljenega dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi,ki jo ima delavec sklenjeno z zasebnim delodajalcem 2 MF, Ljubljana, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) OSEBNI PODATKI: osebna številka, priimek in ime, kraj rojstva, spol, datum rojstva, davčna št., št. transakcijskega računa,EMŠO, pošta, občina, davčna izpostava, datum vstopa, datum izstopa, razlog izstopa,način plačevanja,plačilni razred,stimulativni del plače, izplačilno mesto, delovno mesto,delovna doba- skupna, v podjetju, povprečna davčna stopnja, vrsta pogodbe, dekliški priimek ali priimek ob rojstvu, vrsta delovnega razmerja, način zaposlitve, izobrazba,stalno bivališče, začasno bivališče. B) PODATKI O DELOVNEM ČASU: možno št. ur(s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. C) PODATKI O PLAČAH: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca:za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci 2 MF, Ljubljana, d.o.o., Savska c. 3a, 1000 Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l. št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam