Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ODVETNICA DARJA LIČEN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kolodvorska 001, p.p. 48, 1240 Kamnik
Naziv ali firma: ODVETNICA DARJA LIČEN
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1240
Kraj: Kamnik
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP - 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, številka TRR, e - naslov, -zaposlitev, -lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno strano. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur.l. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in7ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca oseb, ki so upravičene do prvega pravnega nasveta na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1, Ur. l. RS, št. 96/2004 s spremembami) in Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči ( Ur. l. RS, št. 79/2008).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so upravičene do prvega pravnega nasveta na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, 17. člen Pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, številka potnega lista, številka dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje, telefonske številke, elektronski naslov, pravna zadeva, številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri odvetnici Darji Ličen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -drugi uporabniki v skladu z Zakonom v varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odvetnica Darja Ličen dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študentih in študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006), 12 in 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti na študentskem delu pri odvetnici Darji Ličen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje študentskega dela, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o študentu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, b) podatki iz napotnice: – število opravljenih ur študentskega dela, – urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, -študentski servis, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom v varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odvetnica Darja Ličen dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri odvetnici Darji Ličen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime in priimek • datum rojstva • kraj rojstva • država rojstva • EMŠO • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu. • ime drugega delodajalca (in matična številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Statistični urad RS, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom v varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/o4) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odvetnica Darja Ličen dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri odvetnici Darji Ličen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odvetnica Darja Ličen dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 UPB1), - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01), - Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri odvetnici Darji Ličen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti uslužbencev s področja varnosti pri delu ter izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeležencev usposabljanja, EMŠO, delovno mesto, - seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja, - datum opravljenega preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, -izvajalci usposabljanja, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala odvetnica Darja Ličen dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica, hišna številka, poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka, - postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija računa, skupni znesek
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo podatke na podlagi zakona, zunanji pogodbeni obdelovalci, pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke oziroma naročniki odvetniških storitev in izvajalci pri, katerih storitve naroči odvetnica Darja Ličen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov in računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,  številka računa,  datum izdaje računa,  kraj izdaje računa,  datum storitve,  rok plačila,  datum valute,  davčna številka,  postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija računa, skupni znesek.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, - DURS, - zunanji pogodbeni odbelovalci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom v varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so z odvetnico Darjo Ličen sklenile avtorsko ali podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje sklenjenih avtorskih pogodb in pogodb o delu, - za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a ) osebni podatki - ime in priimek, EMŠO, - davčna številka, - datum rojstva, - naslov stalnega prebivališča, občina, - številka transakcijskega računa, - zaposlitev. b ) drugo - vrsta pogodbe, - opravljeno delo, - razlog za sklenitev pogodbe, - datum izvršitve pogodbenega dela, - višina honorarja, - oseba ali komisija za pregled opravljenega dela, - predlagatelj sklenitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa, ARRS, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 8. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Drugi odstavek 82. člena ZPPDFT.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije po 83. členu ZPPDFT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja 8. člena ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po tem, ko se je ugotovila istovetnost stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve po ZPPDFT.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma firma, naslov in sedež ter matična številka pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za katerega odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika, ki za osebo iz prve točke tega odstavka vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo; - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva pooblaščene osebe, ki za osebo iz 1. točke tega odstavka opravi transakcijo; - podatki iz 15. točke prvega odstavka tega člena v zvezi s pravno osebo, za katero odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; - datum sklenitve poslovnega razmerja; - datum izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; - način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče oziroma firma, naslov in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
 • Uporabniki zbirke: Urad za preprečevanje pranja denarja, odvetnik in od odvetnika pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi, ki se nahaja v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o sporočenih podatkih iz 1. odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Drugi odstavek 82. člena ZPPDFT.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije po 83. členu ZPPDFT.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja prvega odstavka 49. Člena ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po tem, ko se je ugotovila istovetnost stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma firma, naslov in sedež ter matična številka pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za katerega odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika, ki za osebo iz prve točke tega odstavka vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo; - osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva pooblaščene osebe, ki za osebo iz 1. točke tega odstavka opravi transakcijo; - podatki iz 15. točke prvega odstavka tega člena v zvezi s pravno osebo, za katero odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; - datum sklenitve poslovnega razmerja; - datum izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; - način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - osebno ime, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče oziroma firma, naslov in sedež osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
 • Uporabniki zbirke: Urad za preprečevanje pranja denarja, odvetnik in od odvetnika pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi, ki se nahaja v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o dostopu nadzornega organa (Odvetniške zbornice Slovenije) do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 76. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT (podatki, za katere velja prepoved razkr

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi odstavek 76. člena ZPPDFT.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): Deset let po tem, ko se je ugotovila istovetnost osebe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv nadzornega organa; - osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila; - datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniška zbornica Slovenije, odvetnik in od odvetnika pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 28.07.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi, ki se nahaja v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP - 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam