Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Celovška cesta 206
Naziv ali firma: KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1585126000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zavarovalcih in uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga izobraževanja, sektor, datum priznanja pravice, datuma začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Holding d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri ozoroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca SONI – Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov in Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se štejejo za osebe, ki so jim dostopne notranje informacije: osebe, ki delajo za družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, zlasti Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Družba mora zagotavljati hrambo informacij, vsebovanih v posamezni verziji seznama, pet let po njihovem vnosu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe / firma; Stalno prebivališče / sedež; EMŠO / davčna/matična številka za pravne osebe; Funkcija, ki jo oseba opravlja za družbo; Delovne, poklicne, ali druge naloge / dolžnosti; Pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge/dolžnosti; Razlogi uvrstitve na seznam/ razlog za dostop do notranjih informacij; Vrsta notranje informacije; Datum pridobitve dostopa do notranje informacije; Način in nivo dostopa do notranje informacije; Datum pisne seznanitve osebe; Datum prenehanja dostopa do notranje informacije.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci KD Group d.d.; - na podlagi zahteve Agencija za trg vrednostnih papirjev; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Group d.d. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci v družbi KD Holding, finančni družbi, d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, sledljivosti ter statistične raziskave in obdelave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, šifra države, ime za iskanje, številka dobavitelja, spol, davčna številka, šifra davčne izpostave.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri ozoroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o delavcih, ki so se poškodovali pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statističnih analiz – identiteta delavcev ni razvidna, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, poklic, datum rojstva,zakonski stan, šolska izobrazba, strokovna izobrazba za delovno mesto, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev na delovnem mestu, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, kdo je materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe- kratek opis, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Holding d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v osebni mapi in zaklenjeni ognjevarni omari, do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe Človeški viri družbe KD Holding d.d., podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Seznam povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trg
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani uprave in nadzornega sveta družbe ter osebe, ki se v skladu z zakonom štejejo za povezane osebe s članom uprave in nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti poročanj o povezanih osebah z družbo in poročanj o sklenjenih poslih s povezanimi osebami, v skladu z Zakonom o trgu finan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe / firma pravne osebe; Naslov stalnega prebivališče / naslov sedeža pravne osebe (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država); EMŠO (le za člane uprave in nadzornega sveta) / matična številka; Oznaka vrste povezanosti osebe z družbo; Datum nastanka povezanosti; Datum in vrsta spremembe; Datum prenehanja povezanosti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe KD Group d.d.; - na zahtevo odvisne družbe za namen poročanja nadzornim organom (Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Banki Slovenije, Agenciji za zavarovalni nadzor); - na zahtevo Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije; - na zahtevo Banka Slovenije; - na zahtevo Agencija za zavarovalni nadzor; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov oziroma računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do dokumenta imajo le pooblaščene osebe družbe KD Group d.d. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in pogodbeni delavci v družbi KD Holding, finančni družbi, d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti plačila delodajalca iz naslova pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb ipd., za statistična raziskovanja in druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, davčna številka, šifra davčne izpostave, kraj, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni), število ur na za delovni dan, delovno razmerje, delovni čas (število ur na teden), čas dela, izmena, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnost od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, opis delovnega mesta, šifra oddelka, področje dela, vrsta dela, zagotovljen plačilni razred, kolektivna pogodba, tarifni razred, zahtevana stopnja izobrazbe, zahtevan poklic, aktivno, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, faktor za osnovno bruto plačo, vrsta osnove, osnova, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, faktor za osnovno bruto plačo, ocena delovne uspešnost, težavnostna stopnja, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, poslan v državo, šifra drugega naslova, od datuma, do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, zavezanost delodajalca, dokup let, število točk za napredovanje, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, prevoz: mesečna karta / primestni promet / št. km za pri- in odhod, bančni računi, ime banke, števika podružnice banke, številka TRR, delovna doba, usposobljenost in znanja, tip usposobljenosti, šifra usposobljenosti, od datuma do datuma, opis usposobljenosti, stopnja znanja jezika, šolanja, tip šolanja, tip usposobljenosti od datuma do datuma, opis, dodatna izobraževanja, zdravniški pregledi (datum, velja do datuma, inštitucija, strošek, zaključeno), izpiti iz varnosti pri delu (datum, velja do datuma, vrsta, opis, inštitucija, strošek, zaključeno) dokument delavca (tip dokumenta, številka dokumenta, velja od, velja do) sorodniki (šifra sorodnika, ime, priimek osebe, telesno/duševno prizadeta oseba, emšo, davčna številka sorodnika, datum rojstva, telefon, davčna olajšava DA/NE), zavarovanja (vrsta zavarovanja, opis, šifra sorodnika, tip zavarovanja, zavarovan sorodnik, zavarovalna premija, zavarovalna premija v breme delodajalca, datum začetka, datum veljavnosti), podatki o bonitetah in rabi OS (šifra predmeta, opis, od do datuma, v uporabi), članstvo v društvih (datum vstopa, datum izstopa, opis), bolniška odsotnost (vrsta, vzrok odsotnosti, datum od, datum do, opis, % telesne okvare), invalidnost (vrsta, vzrok, datum od do, opis, % telesne okvare, delovni čas v urah),. Podatki o obračunanih plačah: za vse naštete podatke so na voljo podatki o obračunanih bruto in /oz. neto zneskih in količini (ure ali % ali dnevi), bolniška – do 30 dni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, tudi refundacije, dopust – redni, izredni, študijski, očetovski, popoldansko delo, porodniška, prazniki, redno delo, službene poti z dnevnico, dodatek za minulo delo, nedeljsko delo, dodatno pokojninsko zavarovanje – v breme podjetja, v breme delavca, razni bruto poračuni, stimulacije, bonitete – avto, prenosni telefon, zavarovanja, parkirni prostor, drugo; malica, prevoz, krediti in drugi odtegljaji, regres, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v računovodstvu KD Holding d.d., - Davčna uprava RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Finančno – računovodske službe in pooblaščeni delavci v družbi, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe KD Holding d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz šolska izobrazba, delovna doba, pretekle zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Holding d.d., - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri ozoroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni in pogodbeni delavci v družbi KD Holding, finančni družbi, d.d., Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodb, na podlagi katerih osebe opravljajo delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, naslov za pošiljanje, začasno bivališče, davčna številka, šifra davčne izpostave, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, nerezident po mednar. pogodbah, detaširani, samohranilec, davčna olajšava, datum zaposlitve, vzrok zaposlitve, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, pripravništvo, poskusno delo, nadomeščanje), poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni, krajši), število ur za delovni dan, delovno razmerje (določen čas, nedoločen čas, pripravnik za določen čas, pripravnik za nedoločen čas), delovni čas (število ur na teden), čas dela (dopoldan, popoldan, izmenično), izmena, šifra pogodbe o zaposlitvi, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnosti od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, šifra delovnega mesta, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, količnik delovnega mesta, faktor za osnovno bruto plačo, omejitve pri delu, zahtevana stopnja izobrazbe, šifra oddelka, vrsta dela, področje dela, minulo delo, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, vodja službe, poslan v državo, šifra drugega naslova, od datuma do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, zavena stopnja izobrazbe delovnega mesta, zahtevan poklic za delovno mesto, strokovni naziv, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, dopust zapadel, koriščen dopust iz preteklih let, zapravljen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, PDPZ: % delavca za PDPZ, % podjetja za PDPZ, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, številka police za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, zavezanost delodajalca, dokup let, število točk za napredovanje, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, prevoz: mesečna karta za mestni prevoz/primestni prevoz, št. km za prihod in odhod, bančni računi, delovna doba, preračun delovne dobe: delovna doba za dodatek na minulo delo, delovna doba v našem podjetju, pokojninska delovna doba, usposobljenost in znanja, šolanja, dodatna izobraževanja, opis izobraževanja, strošek izobraževanja, izobraževalna inštitucija, datum izobraževanja od do, ur izobraževanja, zdravniški pregledi, izpiti iz varnosti pri delu, otroci-vzdrževani družinski člani oz. zavarovanci po delavcu, zavarovanja, podatki o bonitetah, bolniška odsotnost, invalidnost, telesna okvara, vizitka, strokovni naziv-tuji, telefon, mobilni telefon, datum potrebe po vizitki, količina vizitk, datum vročitve vizitk.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Holding d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri ozoroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Kadrovska evidenca zaposlenih v Skupini KD

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vodenje kadrovske evidence na podlagi zakona (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, idr.) in osebne privolitve (izjave) posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni, pogodbeni delavci, študentje in člani nadzornih svetov in uprav družb v Skupini KD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pog
 • Rok hrambe (neobvezno): Ločiti glede na pravno podlago: trajno (na podlagi zakona) oziroma do preklica (na podlagi izjave).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki (zakon): uporabniško ime, naziv, priimek, ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, transakcijski račun, banka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), naslov prejema pošte, izobrazba (stopnja, naziv izobrazbe, ustanove, poljuben naziv), skupna delovna doba (dni, mesecev, let), pokojninska delovna doba (dni, mesecev, let), izveden odkup delovne dobe (dni, mesecev, let), beneficirana delovna doba (dni, mesecev, let), invalidnost (stopnja, datum nastanka), datum opravljanja zdravniškega pregleda, datum veljavnosti zdravniškega pregleda, oznaka periode po oceni tveganja, datum opravljanja izpita iz varstva in požarne varnosti, pooblaščenec (evakuacija, prva pomoč), datum sklenitve delovnega razmerja v skupini, datum odhoda iz skupine, sorodniki/ otroci in vzdrževani družinski člani, ime in priimek otroka/vzdrževanega družinskega člana, datum rojstva otroka/vzdrževanega družinskega člana, sorodstveno razmerje, EMŠO otroka/vzdrževanega družinskega člana, davčna številka otroka/vzdrževanega družinskega člana, skrbnik s strani HRM, podpis izjave, nadrejenost s strani člana uprave, neaktiven (čas od do), družba, naziv delovnega mesta, kadrovska številka delavca, zahtevnost delovnega mesta, tarifni razred, delovnemu mestu nadrejena OE, poslovna funkcija, ime in priimek direktno nadrejenega, službeni naslov - pisarna, službeni naslov (ulica, št., poštna št., kraj, država), službeni mobilni telefon, službeni telefon, email naslov, vrsta delovnega razmerja, poskusno delo/pripravništvo (do kdaj), procent zaposlitve v družbi, če je za določen čas – datum izteka, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, datum prenehanja delovnega razmerja v družbi, pogodba o zaposlitvi, opis del in nalog, znesek za prehrano/dan, znesek za prevoz, število dni dopusta v preteklem letu (neizkoriščeno), število dni dopusta v posameznem letu, št. izkoriščenih dni, seznam koriščenja po dnevih, izplačila (vrsta izplačila, neto izplačilo, prispevki iz bruta, dohodnina, bruto, prispevki na bruto, bruto bruto, bonitete, prevoz, prehrana, ostalo, skupni strošek dela). Zavarovanja: dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, zavarovalna premija); kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje PN-A01 (datum vstopa v PDPZ, datum izstopa, % delavca za PDPZ, % delodajalca za PDPZ, znesek delavca za PDPZ, znesek delodajalca za PDPZ); nezgodno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, kombinacija/višina premije); skupinsko življenjsko nezgodno zavarovanje KDŽ (datum vstopa, datum izstopa, višina premije delodajalec /boniteta, višina premije delavec/dodatna kritja). Osebni podatki (izjava): slika, domači telefon, privatni mobilni telefon, delovne izkušnje, formalna izobraževalna pot, neformalna izobraževanja, znanja, druga znanja, ki jih ima, seznam bibliografije glavnih strokovnih in znanstvenih del, seznam organizacij, kjer je bil ali je član, pomembnejša prejeta priznanja in štipendije, hobiji, glavne osebnostne značilnosti, glavni osebni cilji, drugi podatki, ki se zdijo pomembni in jih običajno vključijo v življenjepis, ali je zavarovan pri Adriatic Slovenici ali pri KD Življenje, ali varčuje v skladih skupine KD Group.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v službi človeški viri družbe KD Group d.d., člani projektne skupine za prestrukturiranje in optimizacijo poslovanja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Podatke, ki so zapisani na nosilcih elektronskih podatkov, se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah in sicer v poslovnih prostori skrbnika baze osebnih podatkov. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta družbe KD Group d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z zakonom se podatki uporabljajo za prijavo članov nadzornega sveta v sodni register, družba ima podatke o članih nadzorneg
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, izpostava, številka bančnega računa; Kontaktni podatki: naslov za pošiljanje pošte, elektronski naslov, telefon; življenjepis oziroma podatki o izobrazbi in opis ustreznih izkušenj, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci KD Group d.d.; - sodišče in AJPES (za potrebe vpisa v sodni/poslovni register); - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v fasciklih, kjer se hranijo izjave članov nadzornega sveta o soglasju za sprejem v funkcijo in njihovi podatki, se zaklepa v ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe KD Group d.d. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o študentih na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje in za uveljavljanje pravic oseb, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, poštna številka, vrsta opravljanja študentskega dela, obdobje opravljanja št. Dela od do, kraj dela, datum rojstva, davčna številka, letnik študija, naziv izobraževalne ustanove, status do, vpisna številka, številka osebnega dokumenta številka osebnega računa, količina opravljenih ur dela, urna postavka v SIT, skupen neto znesek v SIT.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v službi človeški viri in v računovodstvu družbe KD Holding d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri ozoroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Delniška knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe KD Group d.d., ki so imetniki navadnih imenskih delnic družbe z oznako KDHR in imetniki prednostnih kumulativnih participativnih delnic z oznako KDHP.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V skladu z zakonom o gospodarskih družbah se podatki, ki jih družba prejme iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirin
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, matična/EMŠO številka, datum rojstva, naslov, pošta, kraj, datum spremembe, količina vrednostnih papirjev, datum preseka, delež v osnovnem kapitalu, delež glasovalnih pravic, datum zadnje spremembe, presečni datum.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci KD Group d.d.; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje teh podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov, ki se nahaja med programi v računalniškem sistemu, je varovana na način, da imajo dostop do podatkov iz delniške knjige le pooblaščene osebe. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradno evidenco pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., ki vodi centralni register imetnikov vrednostnih papirjev in izvaja preknjižbe vrednostnih papirjev na računih imetnikov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka članov Kluba KD plus

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse pravne in fizične osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo za včlanitev v Klub KD plus in na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nudenje ugodnosti članom kluba, za namene neposrednega trženja t.j. za obveščanje o promocijskih aktivnostih ter za namen, opredeljen v Pravilih kluba KD Plus.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu: Ime in priimek fizične osebe oz. firma pravne osebe, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronska naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka, enotna matična številka občana, enotna matična številka pravne osebe, ime kontaktne osebe za pravne osebe. Podatki o zakonitem zastopniku (pri mladoletnih in pravnih osebah): ime in priimek, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronska naslov, telefon, GSM, faks, davčna številka, enotna matična številka občana. Podatki, ali oseba pristopa kot komitent (oz. vlagatelj) katere od družb nosilk Kluba KD Plus, ali ne.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v družbi KD Holding d.d.; - Na podlagi sklenjene pogodbe pooblaščene osebe drugih družb ustanoviteljic Kluba KD Plus; - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o registraciji prisotnosti v poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem; - Osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola prisotnosti zaposlenih in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in kontrola gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko, in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki (zaposleni in obiskovalci prostorov), ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in podatkov, nadzor vstopov in izstopov v poslovne prostore in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v poslovne prostore oz. izstopa iz njih, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. policija), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko, in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o poslovnih partnerjih - fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenega razmerja), Slovenski računovodski standardi, ZDDV-1, ZDDPO-2, ZDOH-1, ZNVP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – poslovni partnerji, ki za družbo opravljajo oz. dobavijo storitve, kupci oz. prodajalci vrednostnih papirjev)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega oz. poslovnega razmerja (izdaja računov, obračun potnih nalogov, povračilo stroškov, transakcije z vrednostnimi papirji)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z davčnimi predpisi (največ 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene) oziroma v skladu z zastaralnimi roki, ki jih določa Obligacijski zakonik.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, mesto, država, davčna številka, matična številka, ID številka za DDV, TRR, telefon, faks, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. DURS, KDD), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko, in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam