Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEKA D.O.O.
Sedež ali naslov: Kampel 5/e
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 0005579066
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.list RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEKA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zakonski stan, število otrok, imena in priimki družinskih članov in njihovi rojstni podatki, podatek o zaposlitvi zakonca ali izvenzakonskega partnerja; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna izposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe DEKA d.o.o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad za delo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatko (Ur.l. RS št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v delavčevi osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatko ima le direktor družbe oziroma pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19.1.2007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06) 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEKA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač. - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijeskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstu osebnioh podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04 ).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, rojstni podatki, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča ( če ga delavec ima), izobrazba, št. TRR- ja na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki. b) Podatki o plačah in nadomestili plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.- Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač. - Izredno izplačilo, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja. - Neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna plača ): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno plačilo. c) Podatki o drugih stroških dela: povračilo v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno popkojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. d) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo ter plačani prispevki za zaposlovanje. - Plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo ter plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe DEKA d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov ima le direktor družbe oziroma pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19.12007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev in dobaviteljev družbe DEKA d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji družbe DEKA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04 )
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, poslovni račun, elektronski naslov, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe DEKA d.o.o., - Davčna uprava Republike Slovenije, - Družba DEKA d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04 ) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v tajništvu družbe, ki se izven delovnega časa zaklepajo. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko osebnih podatkov. Računalniško vodeni podatki so dostopni le z geslom s katerim je zaščiten dostop do računalnika. Ročno vodeni podatki se hranijo v omari, ki je v zaklenjenem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 9.1.2007 sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne pozujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam