Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P & I ZALOG, D.O.O.
Sedež ali naslov: Zalog 44
Poštna številka: 4207
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Matična številka: 5464439000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime, priimek, rojstni podatki, prebivališče, EMŠO, davčna številka, izobrazba, delovno mesto, količnik, tarifna skupina, delovna doba, strokovna znanja,šolska izobrazba, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, družinski člani, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, število ur tedenskega rednega delovnega časa, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o prenehanju pog. o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe P & I Zalog, d.o.o. v skadu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIS Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbiroka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, se zaklepajo, ko v njih ni zaposlenih ter izven delovnega časa. Postopki za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je družba P & I Zalog, d.o.o. sprejela dne 1.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu ali na poti na delo oz. z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimetk, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, delovno mesto, poklic, podatki o poškodovanem delavcu, delo, ki ga je opravlal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodovali in kolikokrat, narava poškodbe, opis poškodbe, ali je bila poškodba smrtna, kdaj se je poškodba pripetila, datum, kje se je pripetila nesreča, na delovnem mestu, na poti na delo, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, ali so bili izvedeneni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe P & I Zalog, d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in v bazi podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz opravljanja dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima delavec sklanjno z družbo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, naslov prebivališča, številka transakcijskega računa, davčna številka,stimulativni del plače, plačilni razred, delovna doba, delovno mesto, vrsta pogodbe, invalidnost,delovna doba v podjetju, izobrazba, skupaj opravljene ure, ure čakanja na delo, ure letnega dopusta, ure počitka, ure začasne nezmožnosti za delo, prejemki delavca: odpravnina, jubilejna nagrada, dobiček, delovna doba s povečanjem, regres.
 • Uporabniki zbirke: P & I Zalog,d.o.o, DURS, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, si so izven delovnega časa ter ob odsotnosti poslenih zaklenjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa do njih. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo vpogleda v zbirke podatkov. Računovodski servis hrani izdane in prejete račune za tekoče leto v omarah, ki so izven delovnega časa zaklenjene. Arhiv se nahaja v družbi P & I Zalog, d.o.o. ter v računovodskem servisu Enter d.o.o. Kranj, Grintovška 43, Kranj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se na povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam