Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERMATIC INŽENIRING & CONSULTING D.O.O.
Sedež ali naslov: Glonarjeva 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5301823000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca- fascikli zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS 86/04), Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 28/2005), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1. Zaposleni z delovnim razmerjem sklenjenim za določen čas 2. Zaposleni z delovnim razmerjem sklenjenim za nedoločen čas 3. Pogodbeni sodelavci 4. Dijaki ali študentje, napoteni na delo preko napotnic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki, ki jih zajema ta register, so namenjeni izključno za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 12 mesecev od prenehanja delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, številka bančnega računa, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), hendikep, naziv drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula- ali jo pogodba vključuje, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke podatkov so pooblaščene osebe na podlagi Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, pooblaščeni sodelavci pogodbenega partnerja za obračun osebnih dohodkov, ZPIZ , ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,SURS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 20.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz registra se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam