Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEČI-KERAMIKA, PROIZVODNJA KERAMIČNIH PEČNIC D.O.O.
Sedež ali naslov: Podbevškova ulica 18
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 5908078000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06, 13. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti i z delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO, kraj rojstva, očetovo ime, država rojstva, če je bil delavec rojen v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, občina bivališča, telefonska številka, izobrazba, podatki o invalidnosti, delna upokojitev, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu s podatki drugega delodajalca. - Podatki o delovnem dovoljenju, vrsti dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka dovoljenja in organ, ki ga je izdal. - Podatki o datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datumu nastopa dela, vrsti sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, delovno mesto, število ur rednega delovnega časa na teden, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela in podatki o konkurenčni klavzuli. - Podatki o datumu prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci splošne, finančno-računovodske službe in službe operative upravljalca. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06). - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in vajenci, vajenci na obvezni praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev in vajencev, ki izhajajo iz plačanih prispevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebno ime zaposlenega delavca ali vajenca, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je bil delavec rojen v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, podatki o invalidnosti in kategoriji invalidnosti, delna upokojitev, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu s podatki drugega delodajalca, številka transakcijskega računa za nakazilo plače in drugih prejemkov delavca, ime in priimek vajenca na obvezni praksi, letnik šolanja. - Bruto plača za delo s polnim delovnim časom, plača za delo s krajšim delovnim časom, plača za nadurno delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo podjetje, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, izplačilo iz naslova uspešnosti poslovanja, plača, zaostalo plačilo, nadomestilo plače, izredno plačilo, bruto nagrada vajencem. - Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila za socialno varnost, plačila za pokojninsko zavarovanje, solidarnostne pomoči, odpravnina, stroški izobraževanja, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. - Plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje, ki se plačajo v breme delodajalca in ki se po zakonodaji plačajo v breme delodajalca, plačano akontacijo dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci finančno-računovodske službe, direktor in vodje služb za delavce svoje službe. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04) in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06). - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, so zunaj delovnega časa zaklenjeni v omarah, posebej pa se zaklene še prostor. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov te zbirke ima pooblaščeni delavec finančno računovodske službe in vodja finančno računovodske službe ter direktor. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in pravic iz nesreč pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče z naslovom, poklic oz. delo, ki ga opravlja, stopnja šolske izobrazbe, strokovna izobrazba za delovno mesto. - Podatki o poškodovanem delavcu: a) Delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) Koliko ur je delal tistega dne c) Ali se je poškodoval med delom d) Če je poškodovan na svojem delovnem mestu e) Ocena nevarnosti delovnega mesta f) Uporaba zaščitnih sredstev g) Ali je bila poškodba smrtna - Podatki o poškodbi pri delu: a) Kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva. b) Kje se je pripetila nesreča c) Koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) Koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) Oblika nesreče f) Vzrok nesreče g) Opis nastanka nesreče h) Podatki o imenu in priimku ter naslovu stalnega bivališča neposrednega vodje i) Podatki o imenu in priimku ter naslovu stalnega bivališča prvega očividca - Datum opravljenega teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno delo in o preizkusu usposabljanja - Datum opravljanja preventivnega zdravstvenega pregleda delavca
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zunanjega strokovnega sodelavca po 18. in 20. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS 56/99). - Vodje službe operative in odgovorni vodje del - Vodja splošne službe, poslovni sekretar, vodja službe kakovosti. - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/06). - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali po pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v prostorih tajništva in splošne službe v zaprtih omarah in zaklenjenih prostorih izven delovnega časa. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do podatkov ima poslovni sekretar in vodja splošne službe. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, število ur, skupno število ur s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, nadurno delo, neopravljene ure z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure v breme drugih z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure brez nadomestila plače, opravljene ure v izjemnih pogojih.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci finančno računovodske službe - Vodje službe oprative in odgovorni vodje del - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatko (Ur.l. RS, št. 86/04) in Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06) - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali po pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v prostorih finančno- računoaodske službe, so izven delovnega časa zaklenjenei, posebej pa so zaklenjene omare, v katerih se nahaja dokumentacija. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do podatkov imajo pooblaščene delavke finančno računovodske službe. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prisotnosti na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca opravljenih delovnih ur in porabljenega letnega dopusta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek delavca - Zaposlitev - Vrsta prihoda in odhoda - Čas prihoda in odhoda - Število dni letnega dopusta - Število mesečnega fonda ur
 • Uporabniki zbirke: Direktor in vodje služb
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v računalniku s kodiranim dostopom. Izpisi so shranjeni v zaklenjeni omari v finančno računovodski službi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o sklenjenih izvajalskih pogodbah s fizičnimi osebami.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, s katerimi je družba sklenila izvajalske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pogodbenih izvajalskih obveznosti ter izvršitev in zavarovanje plačil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa - Podatki o sklenjeni pogodbi, vrsti izdelka, naslov in mesto montaže
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci finančno računovodske službe, komercialne in službe za montažo - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonih, osebni privolitvi posameznika ali po pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, je izven delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjeni so tudi prostori. Vstop v prostore je varovan s protivlomnim sistemom in šifro. Pristop v bazo podatkov je voden v računalniku in je kodiran. Možnost vpogleda ima le pooblaščeni delavec. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam