Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg republike 3
Naziv ali firma: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5052050
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v knjižnici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, drugi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah) in se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe, ki je pristojna za kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 22.3.2005 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca članov Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o knjižničarstvu (Ur.l.RS 87/01) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, podiplomci, visokošolski učitelji in sodelavci, drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dela knjižnice, za zavarovanje gradiva, za statistična raziskovanja, za obveščanje uporabnika
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, telefonska številka in elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, drugi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop od osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. To so delavci, ki imajo dostop do modula izposoje. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 22.3.2005 sprejel direktor. Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Centralni tehniški knjižnici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnsot delodajalca; podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec že kdaj prej doživel poškodobo pri delu in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema; ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: -ZZZS, -drugi,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v službi, pristojni za kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 22.3.2005 sprejem direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela (plačah)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izobrazbi: možno število delovni ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim ačsom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), od tega: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve dela zaradi stavke; skupaj neopravljene ure: skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije ali delodajalca, drugo; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o bruto plači delavca: izplačana bruto plača, od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); za delo, daljše od polnega delovnega časa; bruto plača iz dobička; izplačana čista plača, od tega: za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni ali skrajšani delovni čas); za delo, daljše od polnega delovnega časa; nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; čista plača iz dobička, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: za solidarnostno pomoč, za odpravnino, za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, drugo; podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavrovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS, - ZPIZ, - ZZZS, - Zavod RS za zaposlovanje, - drugi,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah)se izven časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno-računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovane osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 22.3.2005 sprejel direktor.Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca videonadzora v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, predstavniki lastnika, varnostniki, izvajalci del in storitev, vzdrževalci prostorov, dijaki, študenti, podiplomci, visokošolski učitelji in sodelavci, obiskovalci, drugi uporabniki knjižnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zavarovanje knjižničnega gradiva, premoženja knjižnice in varnosti ljudi v knjižnici
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se zbrišejo najkasneje eno leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika oz. glas), - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora ter gibanja v prostoru, - osebno ime posameznika, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, stevilka in podatki o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter o morebitnem razlogu vstopa, če se osebni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, drugi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. To so direktor, tajnik knjižnice, vodja oddelka za informacijsko tehnologijo in vodja oddelka za izposojo, delavec oz. oseba, ki mu to dovolijo pooblaščeni delavci zaradi razjasnitve škodnega dogodka ali morebitnega kaznivega dejanja in pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 22.3.2005 sprejel direktor. Podatki se hranijo deloma na računalniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam