Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O.,DRUŽBA ZA PREVOZ IN TURIZEM
Sedež ali naslov: ČABRANSKA 8,CERKNICA
Poštna številka: 1380
Kraj: CERKNICA
Matična številka: 5107741000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci,družinski člani delavcev,bivši zaposleni,zunanji sodelavci,upokojenci,dijaki in študentje na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o zaposlenih delavcih iz te evidence se zbirajo ,obde
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonskih predpisih
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek -spol -datum in kraj rojstva -državljanstvo -interna številka -EMŠO -davčna številka -stalno in začasno bivališče -vzdrževani družinski člani -poklic -šolska izobrazba -strokovna izobrazba -strokovna usposobljenost -zaposlitev za nedoločen ali določen čas -delovni čas -datum sklenitve delovnega razmerja in prenehanja -razlog prenehanja del.razmerja -podatki za pokojninsko zavarovanje -podatki za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje -podatki za dodatno pokojninsko zavarovanje -datum in kraj ter številka delovne knjižice -delovna doba -delovna doba ki se šteje s povečanjem zavarovalna doba -prostovoljno zdravstveno zavarovanje številka transakcijskega računa in naziv banke -podatki o delavčevemu delavnemu času -razporeditev na delovno mesto -evidence o dopustu in odsotnosti z dela -zdravniški pregledi -pravice delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: INTEGRAL D.O.O.,AVRIGO D.D.,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS,Zavod za zdravstveno zavarovanje,Davčni urad RS,in drugi na podlagi zakonskih predpisov v soglasju z delacem o katerih se nanašajo podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerim se shranjujejo osebni podatki mora biti zaklenjen ,ko ni prisoten pooblaščen delavec.podatki se morajo shranjevati v kovinske negorljive omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pravico vpogleda v podatke kadrovske evidence imajo: -direktor -vodja splošne službe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o računovodskih podatkih-evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zapopsleni delavci,delavci zaposleni po podjemnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za potrebe INTEGRALA, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,Statističnega urada,Zavoda za zaposlovanje,za potrebe bank kjer imajo delavci račune in za druge ki imajo pravico uporabe po zakonu po odobritvi zadevnega delavca
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki -število del.ur -dejansko opravljene ure -letni dopust -ure državnih praznikov in prostih dni -ure bolniške -ure porodniške -ure preko polnega del.časa -adiministrativne prepovedi -solidarnostne pomoču -ure strokovnega izobraževanja -druga isplačila-dnevnice.regres,potni stroški,prevoz na delo,...
 • Uporabniki zbirke: Integral Notranjska.avrigo d.d. Nova Gorica,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,Statistični urad RS,Davčni urad RS,..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor mora biti stalno pod nadzorom pooblaščene osebe ali pa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst.5.čl.Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pravico vpogleda v podatke računovodske evidence imajo: -direktor - vodja finančno računovodskega sektorja - obračun plač
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. eVIDENCE O POTNIH NALOGAH,POTNIŠKI SPREMNICI ZA AVTOBUSNE PREVOZNIKE S SEDEŽEM V RS IN TAHOGRAFSKIH VLOŽKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci,upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za potrebe INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O.,Ministrstva za promet in zveze,Ministrstva za notranje zadeve
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o potnem nalogu vsaj eno leto po opravljenem prevozu,tahografske vložke pa najmanj dve leti po opravljenem prevozu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -vrste prevoza -naslov prevoznika -interier -podatki o registerski označbi vozila -podatki o voznem osebju -seznam potnikov
 • Uporabniki zbirke: Integral Notranjska d.o.o.,Ministrstvo za promet in zveze,Ministrstvo za notranje zadeve in drugi glede na zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop imajo le pooblaščeni delavci in morajo biti zaklenjeni ko leta ni prisoten.Postopki so opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pravico vpogleda imajo: -direktor -vodja prometne službe Evidence o potnih nalogih potniških spremnicah in tahografskih vložkih vodi in zanjo odgovarja vodja prometa.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ,obdelavo ter posredovanje za INTEGRAL,Ministrstva za delo,Republiški inšpektorat za delo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek -spol -datum in kraj rojstva -državljanstvo -EMŠO -bivališče -poklic -zaposlitev -datum ,kraj in vzrok poškodbe
 • Uporabniki zbirke: INTEGRAL,Ministrstvo za delo,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci.Postopki o varovanju so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika Pravico vpogleda v podatke imajo: direktor,varnostni iženir,vodja splošne službe
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU ,USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA IZ VARSTVA PRI DELU IN CESTNOPROMETNIH PREDPISOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe integrala,Ministrstva za delo, Ministrstva za notranje zadeve,Republiškega inšpektorata za delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po preteku veljavnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -matična številka -ime in priimek -spol -datum rojstva -EMŠO -davčna št. -starost -delovno mesto -datum opravljanja izpita
 • Uporabniki zbirke: integral,Ministrstvo za delo,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki morajo biti dostopni samo pooblaščeni osebi in shranjeni tako da do njih nimajo dostopa nepoblaščewni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5.čl. Zakona o varovanju osebnih podatkov. Pravico vpogleda imajo:direktor,vodja splošne službe Evidenco o izobraževanju usposabljanju in preverjanju znanja iz varstva pri delu vodi in zanjo odgovarja vodja splošne službe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POTNIKIH ,KI SE JIM IZDAJO VOZOVNICE ZA VEČKRATNI PREVOZ(SREDNJEŠOLSKE,DELAVSKE,OSNOVNOŠOLSKE)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanje stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Integrala,Ministrstva za šolstvo,Gospodatske zbornice,Ministrstva za promet
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek -naslov bivališča -podatki o šolanju -relacija -višina zneska
 • Uporabniki zbirke: Integral,Ministrstvo za šolstvo,Ministrstvo za promet
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.Shranjeni morajo biti v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z Ministrstvom za šolstvo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5.čl.Zakona o varovanju osebnih podatkov. Pravico vpogleda imajo: direktor,vodja prometa,referent za finančno operativo Evidenco vozovnic za večkratno uporabo vodi in zanjo odgovarja referent za finančno operativo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih preventivnih ,predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Republiški predpisi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci,upokojenci,ki opravljajo delo voznika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe integrala,Ministrstva za notranje zadeve,Republiškega inšpektorata za promet
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime inpriimek -naslov bivališča -EMŠO -datum pričetka dela -delovno mesto -višina zneska -št.osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: INTEGRAL,Ministrstvo za notranje zadeve,Ministrstvo za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci.dokumenti in podatki morajo biti ko ni prisotne pooblaščene osebe zaklenjeni. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnuh podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5.čl. Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Evidenco vodi in upravlja vodja splošne službe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam