Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EFEKT KRŠKO D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta 4. julija 25
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 5550033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, podatki o stalnem prebivališču: (ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države), krajevna skupnost, podatki o začasnem bivališču (ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države), izobrazba, podatki o invalidnosti (ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, omejitve, datum nastanka invalidnosti), ali je delavec delno upokojen, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (ime drugega delodajalca, matična številka drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca-ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, kraj; b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodba o zaposlitvi, številka pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja EFEKT Krško, d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, zunanji izvajalci za potrebe opravljanja računovodskih storitev in storitev s področja delovnih razmerij v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v računovodstvu podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.01.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja, kandidati za zaposlitev v podjetju, delavci po delovršnih pogodbah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime in priimek; ostali podatki: invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), morebitne omejitve, podatki o rokih pregleda, datum opravljenega pregleda, zaključno mnenje zdravniškega spričevala
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja EFEKT Krško, d.o.o.; pooblaščeni zdravnik podjetja EFEKT Krško, d.o.o. v skladu s pogodbo o izvajanju storitev; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo; Zavod za zdravstveno zavarovanje; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v računovodstvu podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.01.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca usposabljanja za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto; • ostali podatki: podatki o rokih preizkusa, datum preizkusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja EFEKT Krško, d.o.o.; • izvajalci usposabljanja v skladu s pogodbo o izvajanju storitev; • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v računovodstvu podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.01.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev EFEKT Krško, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavitev in pošiljanje računov, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih ali storitvah, pošiljanje ponudb in vabil na dogodke
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja EFEKT Krško, d.o.o.; Davčna uprava Republike Slovenije; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v računovodstvu podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.01.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki oz. študenti, ki opravljajo delovno prakso ali delo preko študentske napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, evidenca za potrebe nadzornega organa – DURS
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov prebivališča, trenutna šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje in kateri letnik, vrsta in številka osebnega dokumenta, vpisna številka, št. transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja EFEKT Krško, d.o.o.; organ, pristojen za nadzor; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v računovodstvu podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov so v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 09.01.2007 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam