Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR P.O.
Sedež ali naslov: Valvasorjeva ulica 73
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5051720000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pisna privolitev delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovn
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorijo invalidnosti, datum nastopa dela oz. sklenitve pogodbe o zaposlitvi, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, vrsta zaposlitve ( določen ali nedoločen čas ), datum prenehanja dela oz. pogodbe o zaposlitvi, vzrok prenehanja dela, delovna doba delavca pred zaposlitvijo, podatki o osebah zavarovanih po delavcu ( ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča ), podatki o delavčevih otrocih ( ime in priimek, datum rojstva )
 • Uporabniki zbirke: pravna služba , računovodja in obračun plač, Ministrstva, pristojna za izdajo ustreznih pooblastil in dovoljenj za izvajanje dejavnosti, Slovenska akreditacija, sindikat IVD za otroke, mlajše od 10 let, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Prva pokojninska družba d.d., sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev - fizičnih oseb in s.p.

 • Pravna podlaga (neobvezno): privoljenje kupca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe in s.p., ki naročijo storitev iz dejavnosti IVD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdelava zapisnika in ustrezne listine
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 oz. 4 leta v skladu z aktom o arhiviranju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naročnika, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska števolka
 • Uporabniki zbirke: vodje centrov in podružnic, tajnice centrov in podružnic ter strokovni delavci, ki so ali bodo opravili storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dela študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, ki opravljajo obvezno prakso v okviru študijskega programa in študentje ter dijaki, ki opravljajo delo preko napotnice Študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pravic in obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju dela
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov stalnega oz. začasnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: vodje centrov in podružnic, tajnice centrov in podružnic, tajnica IVD, računovodja in obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju opodatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev izobraževalnih programov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe in s.p., ki se usposabljajo na IVD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdelava ustrezne listine - potrdila o usposabljanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rajstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega oz. začasnega bivališča
 • Uporabniki zbirke: vodja in tajnica centra za izobraževanje in publicistiko ter Podružnic
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca udeležencev izobraževalnih programov

 • Pravna podlaga (neobvezno): privoljenje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki se usposabljajo na IVD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja ustrezne listine - potrdila o usposabljanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: vodja in tajnica Centra za izobraževanje in publicistiko in Podružnic,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca bivših zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so bili zaposleni na IVD
 • Namen obdelave osebnih podatkov: hramba podatkov po določilih Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, darum rojstva, EMŠO, kraj rajstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, izobrazba, ali je bil delavec invalid in kategorija invalidnosti, datum nastopa dela, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, vrsta zaposlitve, datum prenehanja dela, vzrok prenehanja, delovna doba, podatki o osebah, ki so bili zavarovani po delavcu ( ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega oz. začasnega bivališča ),podatki o delavčevih otrocih( ime in priimek, datum rojstva )
 • Uporabniki zbirke: Pravna služba, računovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca sklenjenih podjemnih in avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe oz. s.p., ki opravljajo določeno delo po sklenjeni podjemni oz. avtorski pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in izvajanje sklenjene pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, davčna številka, EMŠO, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Vodje in tajnice centrov in podružnic, računovodja in obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca udeležencev ADR usposabljanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in s.p., ki se udeležijo usposabljanja za voznike motornih vozil za prevoz nevarnega blaga po ADR predpisih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdelava ustrezne listine - certifikata o usposobljenosti voznika - udeleženca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, davčna številka za s.p.
 • Uporabniki zbirke: Vodja in tajnica centra za izobraževanje in publicistiko in podružnice Ljubljana, računovodja in obračun plač ter Ministrstvo za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje se izvaja v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradna evidenca pri Ministrstvu za notranje zadeve o izdanih certifikatih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam