Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIGMANOVA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA ŽALSKEGA TABORA 020
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 5635624000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če oseba nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transankcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b.) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c.) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č.) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Statistični zavod Slovenije - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - pooblaščeni delavci SIGMANOVE d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če oseba nima EMŠO), kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo. b.) podatki o delovnem dovoljenju (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c.) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo; č.) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko,se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urej
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa - opravljene ure v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in oorganov z oznako vrste nadomestila - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Zavod RS za zaposlovanje - Statistični urad RS - pooblaščeni delavci SIGMANOVE d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS., št. 86/04) oziroma drugi predpisi - Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: rostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kupcev - fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci (fizične osebe) storitev in proizvodov SIGMANOVA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava ponudb, izdaja računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča.
 • Uporabniki zbirke: Interna obdelava podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zavarovancih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o., ki so zavarovanci Prve pokojninske družbe in upravičenci za primer smrti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o zavarovancih, uveljavljanje pravic posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, spol, davčna številka, datum pristopa k zavarovanju, mesečni znesek premije.
 • Uporabniki zbirke: Prva kapitalska družba Sigmanova d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci. katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, šolska izobrazba, poklic, dejavnost delodajalca, invalidnost, datum priznanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pooblaščeni delavci Sigmanove d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Sigmanovi d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu. Interna evidenca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, EMŠO, izobrazba, poklic, delo ki ga opravlja, datum zaposlitve, datum od katerega dalje opravlja trenutno delo, datum zadnjega opravljenega pregleda, opis delovnega procesa ki ga opravlja delavec, delovna oprema delavca, predmeti dela s katerimi dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve ki jih mora izpolnjevati, izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, neustreznost določenega delovnega mesta za posameznega delavca, pripombe delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Pooblaščeni zdravnik Pooblaščeni delavci Sigmanove d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o opravljenih teoretičnih preizkusih znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen interne evidence. Za namen inšpekcijskega nadzora. Za druge uradne namene in uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, poklic delavca, delo, ki ga opravlja, čas veljavnosti potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sigmanove d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v SIGMANOVI d.o.o., ki so se poškodovali pri opravljanju dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe statistične obdelave, zavarovanja, drugih uradnih namenov in uveljavljanja pravic posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, šolska izobrazba, poklic ki ga opravlja, strokovna usposobljenost. Delo, ki ga je opravljal, ko se je zgodila poškodba pri delu, kolko časa je poškodovanec opravljal delo, pri katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarrno, ali je delavno mesto tehnično zavarovano, ali je uporabljal zaščitna sredstva, ali je poškodovanec umrl. Kdaj se je zgodila nesreča (datum, dan v tednu, ura), kje se je zgodila nesreča (na delu, na poti na delo, poti iz dela, službeni poti), število poškodovanih na kraju dogodka), vzrok poškodbe (zunanji, materialni povzročitelj), nastanek poškodbe (opis). Podatki o neposrednem vodji (ime in priimek, naslov), podatki o očividcu (ime in priimek, naslov).
 • Uporabniki zbirke: ZZZS. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam