Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT D.O.O.
Sedež ali naslov: Liptovska ulica 34 g
Poštna številka: 3210
Kraj: Slovenske Konjice
Matična številka: 5615801000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, drugi pogodbeni delavci, študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za poterbe upravljanja s kadrovskimi viri, spreminjanje stanja na tem področju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, rojstni priimek, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, razporeditev delovnega časa, davčna številka, stalno(začasno prebivališče, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, številka zdravstvene izkaznice, zavarovalna doba, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, podatki o sklenjeni pogodni o zaposlitvi, datum pričetka delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o delovnih dovoljenjih, dovoljenjih za prebivanje, podatki o zdravniških pregledih, podatki o družinskih članih, podatki o olajšavah za vzdrževane družinske člane, številka TRR, telefonska številka,
 • Uporabniki zbirke: FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, DURS, računovodski-knjigovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija iz navedene zbirke se nahaja v omarah, ki se zaklepajo, v prostorih, do katerih imajo dostop le zaposleni, ki so pooblaščeni za urejanje kadrovskih zadev v družbi.V navedene prostore nepooblaščene osebe nimajo vstopa, tako jim je dostop do podatkov onemogočen.Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, kov njih ni zaposlenih.Določeni podatki iz te zbirke se nahajajo na računalniškem sistemu, na serverju računalnika, na posamezni računalniški enoti, do katere je dostop omogočen le z geslom pooblaščenega uporabnika.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so natančneje določeni s splošnim aktom, ki ga je sprejel direktor družbe FIJAVŽ UROŠ.Ko se podatki odložijo v arhiv, so ti v zaklenjenih prostorih, do katerih ima dostop le pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matični urad, DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, drugi pogodbeni delavci, študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač (obračun plač), poročil in dohodnine in za izvajanje drugih obveznosti družbe v zvezi s plačno politiko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih.Podatki o delovnem času in njegovi izrabi, možno število delovnih ur, skupaj opravljene delovne ure, ure odsotnosti z dela, podatki o izrabi letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure začasne nezmožnosti in zadržanosti z dela, vodenje podatka o dnevnicah delavca, podatki o plačah, drugi podatki navedeni na plačilnih listah zaposlenih.Podatki o plačilu za delo pogodbenim delavcem in študentom,podatki o opravljenem delu in urah opravljenega dela pogodbenih delavcev in študentov.
 • Uporabniki zbirke: Fijavž Uroš Transport d.o.o., ZPIZ, DURS, računovodski-knjigovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojna bančna organizacija.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija iz navedene zbirke se nahaja v omarah, ki se zaklepajo, v prostorih, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe, ki so zadolžene za urejanje pravic povezanih s plačami in drugimi osebnimi prejemki zaposlenih.V navedene prostore nepooblaščene osebe nimajo vstopa, tako jim je dostop do podatkov onemogočen.Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Določeni podatki iz te zbirke se nahajajo na računalniškem sistemu, na serverju računalnika na posamezni računalniški enoti, do katere je dostop omogočen le z geslom pooblaščenega uporabnika.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so natančneje določeni s splošnim aktom o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor družbe FIJAVŽ UROŠ.Ko se podatki odložijo v arhiv, so ti zaklenjeni v prostorih, do katerih ima dostop le pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DURS, AJPES
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA NAROČNIKOV-DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in dobavitelji, poslovni partnerji s katerimi FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT d.o.o. (krajše FIJAVŽ d.o.o.) sklepa posle za opravljanje svoje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti, zaradi izstavitve računov, zaradi plačila izstavljenih faktur, zaradi plačila pripselih faktur, zaradi vodenja odprtih postavk, plačanih izdanih faktur, dobave blaga, opravljenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, firma družb, če gre za pravne osebe, podatki o zastopnikih poslovnih partnerjev, sedež, poslovni naslov, davčna številka, tel. št., poslovni TRR, elektronski naslov, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT d.o.o., DURS, knjigovodski-računovodski servis v skladu s medsebojno pogodbo o sodelovanju.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija iz navedene zbirke se nahaja v omarah, ki se zaklepajo, v prostorih, do katerih imajo dostop le zaposleni, ki so pooblaščeni za urejanje in vodenje navedenih evidenc v družbi.V navedene prostore nepooblaščene osebe nimajo vstopa, tako jim je dostop do podatkov onemogočen.Prostori , v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Za obdelovanje teh podatkov se v družbi uporablja poseben računalniški program, tako so določeni podatki shranjeni na računalniškem sistemu, na serverju računalnika, na posamezni računalniški enoti, do katere je dostop omogočen le z geslom pooblaščenega uporabnika.Ko se podatki odložijo v arhiv, so ti v zaklenjenih prostorih, do katerih ima dostop le pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam