Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Sedež ali naslov: Prešernova ul. 34
Poštna številka: 9240
Kraj: Ljutomer
Matična številka: 5084652000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah v dnevnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/0404 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06). - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraže
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in vajenci, vpisani v šolo (dijaki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in njihovo razporeditev po letnikih, oddelkih in skupinah v dnevnikih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz iztega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vpisanih v programe izobraževanja odraslih ali mladine in tečaje.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/0404 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06). - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraže
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, mladina in tečajniki vpisani v izobraževalni program ali tečaj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in njihovo razporeditev po letnikih, oddelkih in skupinah v dnevnikih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz iztega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, pridobljeno izobrazbo, in zaključek izobraževanja v šoli.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 5. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobražev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov, ki so se vpisali in izobraževali v šoli, razporejenih po letnikih, razredih, oddelkih oziroma skupinah in sicer: osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo ter datum začetka in konca izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz evidence št. 2. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati. To evidenco sestavljajo evidence št. 3.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 4., ki je njen sestavni del, v elektronski obliki pa tudi z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o starših mladoletnih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), - 42. člen Zakona o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in - 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši oziroma skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov za potrebe Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
 • Rok hrambe (neobvezno): od pridobitve soglasja do preklica oziroma zaključka izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke ročno oz. elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do podatkov v elektronski obliki zavarovan z geslom. Dokumenti in izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v zbornici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob soglasju dijaka oziroma njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 4 iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o maturi, ki je sestavljena iz treh delov (podevidenc) in sicer: zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, zapisnikov o maturi in poročila o maturi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki opravljajo maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja, za potrebe gimnazije in pristojnega ministrstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata ter podatki o izvedbi mature, opravljanju mature in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh maturantov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci gimnazije, pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni ravnateljice v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronskih komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, ki je sestavljena iz treh delov (evidenc), in sicer: zapisnikov sej šolske komisije za poklicno maturo oziroma zaključni izpit, zapisnikov o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in poročila o

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobražev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov, ocenah in zaključnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi s poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom, podatki o uspehu pa so povzeti v evidenci št. 4 istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati prijavljeni za izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 4 iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževan
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o ocenah, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja ter o splošnem učnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko (v redovalnici). Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 4.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), - 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobražev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izdanih spričevalih (vrsta spričevala oziroma druge šolske javne listine, dosežena izobrazba, datum in kraj izdaje).
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 4 iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Knjižnična dejavnost, baza uporabnikov knjižnice na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 7/82), - Zakon o gimnazijah (Uradni list RS. št. 12/96, 59/01 in 115/06) in - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v srednjo šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport; v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, rojstni podatki, stalno in začasno prebivališče, letnik vpisa v program.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90, 19/91, 86/04 in 113/05)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področji dela (Uradni list SFRJ, 17/90, RS-stari, 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, 66/93 in 65/00- ZZPPZ), - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS 14/90 s spremembami in dopolnitvami), - Pravilnik o delovni knjižici (Uradni lis
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovni naziv, podatki o družinskih članih, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, delovna doba – datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca , invalid ali upokojenec, podatki o delovni dobi, podatki o dohodku, zavarovalna doba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90, 19/91, 86/04 in 113/05)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, 17/90, RS- stari, 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, 66/93 in 65/00- ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: a) možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme šole: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme šole, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: a) izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c) nadomestilo plače v breme šole za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, d) nadomestila plače v breme drugih, a) e) prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Gimnazije Franca Miklošiča ljutomer ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah, v tajništvu in v računovodstvu šole
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, 17/90, RS- stari, 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, 66/93 in 65/00- ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d) narava poškodbe, e) poškodovani del telesa, f) ali je bila poškodba smrtna, g) narava zavarovanja, - podatki o poškodbi na delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum,dan v tednu, ura, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je poškodovalo, d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveno ustanovo, e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f) vir nesreče, g) vzrok nesreče, h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Gimnazije Franca Miklošiča ljutomer ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v osebnih mapah v zaklenjenih omarah, v tajništvu šole
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, 17/90, RS- stari, 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, 66/93 in 65/00- ZZPPZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi dela, ki uveljavljajo v šoli pravice iz preostale delovne zmožnosti, - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zavarovancu: - ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, - datum priznanja pravice, - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja  - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Gimnazije Franca Miklošiča ljutomer in Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v osebnih mapah v zaklenjenih omarah, v tajništvu šole
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04) , - 52. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS. št. 110/06) - 6. člen Pravilnika o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Uradni li
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca je povezana z evidencami št. 1 in 2 ter povzeta v evidenci št. 4.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam