Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ACH, d.d., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Baragova 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5002753000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VSTOPOV ALI IZSTOPOV V ALI IZ POSLOVNIH PROSTOROV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni ter obiskovalci in ostale stranke družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad vstopi in izstopi v ali iz poslovnih prostorov družbe, zaradi varovanja poslovanja, premoženja in zaposlenih v družbi, ter zagotavljanje reda v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. številka in vrsta osebnega dokumenta 3. zaposlitev 4. razlog vstopa ali izstopa v ali iz poslovnega prostora 5. datum in ura vstopa ali izstopa v ali iz poslovnega prostora 6. posnetek oziroma slika posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, Pooblaščene osebe pogodbenega obdelovalca VARNOST VIČ, varovanje premoženja, d.d. Koprska 94, Ljubljana in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in protivlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PRAVNA ZBIRKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, delničarji (fizične osebe), Povezane osebe (fizične osebe) v skladu z ZTVP-1, Fizične osebe, ki za Autocommerce d.d., Ljubljana, opravljajo delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma dru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti po določilih Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil borze, izplačilo dividend, obveščanje delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. stalno bivališče, (kraj, ulica, hišna številka, poštna št.) 4. začasno bivališče (kraj, ulica, hišna številka, poštna št.) 5. EMŠO 6. davčna številka 7. firma in sedež redne zaposlitve 8. navedbo delovne, poklicne ali druge naloge oziroma dolžnosti, ki jih opravlja za izdajatelja finančnega instrumenta ali za osebo, ki nastopa v imenu ali za račun tega izdajatelja 9. navedbo pravnega razmerja, na podlagi katerega opravlja naloge oziroma dolžnosti iz prejšnje (8). točke, 10. podatki o razlogu in trenutku pridobitve in vrsti notranje informacije, v skladu z 276. a členom ZTVP-1 11. ožji družinski člani in druge povezane osebe po ZTVP-1 12. delovno mesto 13. funkcija ( poslovodni organ, predsednik NS, član NS) 14. naziv banke 15. številka osebnega računa 16. telefonska številka, GSM 17. elektronski naslov 18. število delnic 19. znesek izplačane dividende
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, Agencija za trg vrednostnih papirjev (osebni podatki pod točko: 1,3,5,7,8,9,10 in 11 12,13 ter 18) in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam