Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Slomškovo naselje 7
Naziv ali firma: DOM STAREJŠIH LENDAVA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 9220
Kraj: Lendava
Matična številka: 5865948000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol d) datum rojstva e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) f) poklic g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu Doma starejših delo Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja. podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu Doma starejših Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o storitvah socialnega servisa-odvoz kosil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev odvzema kosil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - davčna številka - podatki o prebivališču - podatki o plačnikih storitev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu Doma starejših Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - enotna matična številka občana - davčna številka - kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno prebivališče - kraj dela - poklic - šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, (strokovni profil, specialnost) - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, njihovo medsebojno sorodstveno razmerje, število družinskih članov in njihova starost, šolanje otrok - delovno mesto - delovni čas (ur tedensko) - zavarovalna doba - oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas) - invalidnost - ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen - ukvarjanje z dopolnilnim delom - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - razlog prenehanja delovnega razmerja - dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni Doma starejših Lendava - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostoru zraven glavne pisarne v Domu starejših Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o storitvah zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev zdravstvene nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - podatki o zakonskem stanu - podatki, ki se nanašajo zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca - podatki o mesečnih dohodkih - podatki o plačniku storitev - podatki o osebah za obveščanje - podatki o zdravstvenem zavarovanju - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o terapiji, - podatki o diagnozah - podatki o zdravstvenih posegih in postopkih
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v ambulanti Doma in v zaklenjenih pisarnah strokovnih delavcev Doma starejših Lendava.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda oziroma zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost in za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - podatki o zakonskem stanu - podatki, ki se nanašajo zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca - podatki o mesečnih dohodkih - podatki o plačniku storitev - podatki o številki tekočega računa oz. drugega računa - podatki o osebah za obveščanje - podatki o zdravstvenem stanju - podatki o potrebni pomoči druge osebe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah strokovnih delavcev Doma starejših Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) davčna številka č) poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost d) podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, vzdrževani družinski člani, sorodstveno razmerje, davčna številka e)delovno mesto f)delovni čas (ur tedensko) g)zavarovalna doba h)dejavnost organizacije (šifra) podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta ure počitka ob praznikih ure odsotnosti z nadomestilom plače ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu Doma starejših Lendava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o storitvah fizioterapije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev fizioterapije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika - rojstni podatki - spol - enotna matična številka občana - davčna številka - podatki o državljanstvu - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca - podatki o prebivališču - podatki o družinski skupnosti oz. bivanju - podatki o zakonskem stanu - podatki, ki se nanašajo na zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca - podatki o zdravstvenem stanju in poškodbah - podatki o terapiji, - podatki o diagnozah - podatki o fizioterapevtskih posegih in postopkih
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Doma starejših Lendava in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v ambulanti Doma in v zaklenjeni omari strokovne sodelavke Doma starejših Lendava.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam