Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UKC MARIBOR
Sedež ali naslov: Ljubljanska ulica 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5054150000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA (IVZ1)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 54. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05), - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) - 1. 5. 8. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list R
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. - Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu o zbirkah podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Zobozdravstveni karton trajno, zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. - Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja ime in priimek, genogram, zakonski stan, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stik, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: - bolniki, - zdravniki, - izvajalci zdravstvene nege, - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju. - IVZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Natančen opis varovanja osebnih podatkov, katerih je upravljavec Splošna bolnišnica Maribor izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebni podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju programskih produktov, računalniške opreme in prostorov računalniškega centra, in Pravilnika o dokumentarnem in arhivskem gradivu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 6.,7.,12., 13. člena Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/06), - 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Splošne bolnišnice Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za sklepanje in izvajanje pogodbe o zaposlitvi. - Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni omejitev iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra občana, občina, šifra države, država), - naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občana, občina,šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka , kraj b. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, č. podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Pooblaščeni delavci in drugi v skladu z zakonom o evidencah na področju dela. - Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti , Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o dokumentarnem in arhivskem gradivu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 6.,7.,12. In 16. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št.40/06), - Pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci Splošne bolnišnice Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni omejitev iz določil 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. podatki o delavcu, osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra občana, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občana, občina,šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) - plača - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo c. podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila,namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - tali stroški dela č. podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Pooblaščeni delavci in drugi v skladu z zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakonom o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS št. 86/04 in 113/05 in drugih zakonov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti, v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o dokumentarnem in arhivskem gradivu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 6.,7.,12.,in 18. člena Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnost (Uradni list RS, št. 40/06), - 8. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/ 05) - pogodbe o zaposlitvi,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci Splošne bolnišnice Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namene zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni omejitev iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 86/04 in 115/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za posameznega delavca dnevno: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci in drugi v skladu z zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti Uradni list RS, št. 40/06, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) ter drugih zakonov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti , Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o dokumentarnem in arhivskem gradivu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCANCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99), - 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), - 6.,7., člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci, ki so se poškodovali pri delu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. - Za izvajanje statističnih socialnih in drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - Ni omejitve iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki, priimek in ime delavca, - matična številka občana, - davčna številka - datum in kraj rojstva, - stalno bivališče in naslov, - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, - delovno mesto, ki jih delavec opravlja - delovni čas delavca, v urah, - zavarovalna doba do zaposlitve, - dejavnost delodajalca, šifra. Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, - koliko ur je delal tistega dne, - ali se je že kdaj poškodoval, kolikokrat, - narava poškodbe, - poškodovani del telesa, - ali je bila poškodba smrtna, - podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika. - V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 56/99)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov, programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o dokumentarnem in arhivskem gradivu v Splošni bolnišnici Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99), - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), - 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci Splošne bolnišnice Maribor, - Pripravniki, - Dijaki srednje zdravstvene šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonske obveze 24. člena zakona o varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca; - Opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu. - Roke pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del in nalog - Podatke o sklenitvi nove pogodbe o delu ter izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varnosti in zdravja pri delu. - Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in čas.
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Splošni bolnišnici Maribor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) - 6. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnost (Uradni list RS, št. 40/06), - Pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Splošne bolnišnice Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu - Za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Napotnica za usmerjeni dodobni in drugi usmerjeni zdravstveni pregled. - Napotnica za predhodni zdravstveni pregled
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci - Kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izhaja iz o poslovni in poklicni skrivnosti v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o Zavarovanju osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC, Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Splošni bolnišnici Maribor, Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim gradivom v SBM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA KLINIČNIH RAZISKAV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07), vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca kliničnih raziskav služi za zagotavljanje zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stik, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege. Izvidi in druge ugotovitve, ki so pomembne za ugotovitev in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta.
 • Uporabniki zbirke: Pacienti; - zdravniki; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca kliničnih raziskav se hrani v zaklenjenih omarah (oddelek, klinika,služba) in na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti , Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): v skladu z zakonodajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA NEŽELENIH DOGODKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04,113/05,51/07,67/07, 94/07), vam posredujemo podatke iz kataloga zbirke osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave podatkov v evidenci neželenih dogodkov je spremljanje neželenih dogodkov v UKC.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Zaporedna številka vpisa, - datum in ura vpisa, - osebno ime pacienta, - naslov in kontaktni podatki pacienta, - EMŠO pacienta, - ZZZS številka zavarovane osebe, - predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve, - datum izvedene zdravstvene storitve, - šifra programa oziroma zdravstvene storitve, - stopnja nujnosti, - šifra zdravstvenega delavca, - podatki o izvajalcu.
 • Uporabniki zbirke: - Pacienti; - zdravniki; - zastopnik pacientovih pravic na podlagi pooblastila; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence neželenih dogodkov se hranijo v zaklenjenih omarah na oddelkih in na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): v skladu z zakonodajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PRITOŽB PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave evidence pritožb pacientov je zagotoviti pacientom ustrezno obravnavo domnevnih kršitev pacientovih pravic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Zaporedna številka pritožbe, - datum, ko je pritožba prispela - ime in priimek osebe, ki se pritožuje; - naslov prebivališča in kontaktni podatki pacienta - opis domnevne kršitve pacientovih pravic, vrsta pritožbe (pritožba na zdravljenje, na odnose, na splošno, na določeno osebo); - podatki o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih, - podatki o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic; - morebitne posledice kršitve pacientovih pravic - morebitni predlog za rešitev spora, način reševanja pritožbe (razgovor delavci, s pacienti, ali z ožjimi družinskimi člani ali bližnjimi osebami); - dogovor o načinu rešitve ali nerešitve pritožbe; - izvedeni ukrepi; - številka zapisnika in datum, ko je bil zapisnik poslan pritožniku; - datum, ko je pacient prejel zapisnik.
 • Uporabniki zbirke: - Pacienti; - zdravniki; - zastopnik pacientovih pravic v anonimizirani obliki; - Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence pritožb pacientov se hranijo v zaklenjenih omarah (oddelek, klinika, služba, tajništvo UKC) in na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti , Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor, Pravilnika o varovanju podatkov programskih produktov, računalniške opreme in prostorov RC.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): v skladu z zakonodajo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS,št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - 1., 5., in 8. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00); - Zakon o zdravljenju neplodnosti in o postopkih oploditvi z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00; - Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07) - Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami Ur.l. RS, št. 70/08) - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Evidenca o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v UKC služi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, in za spremljanje in vrednotenje ukrepov na področju oploditve z biomedicinsko pomočjo; - evidenca o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu o zbirkah podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 50 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05,51/07,67/07,94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev: (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, vzrok neplodnosti, diagnoza terapija, program zdravljenja neplodnosti, število poskusov zdravljenja neplodnosti); - vrsti postopka OBMP; - podatki pridobljeni iz enotnega registra darovalcev ali darovalk spolnih celic, če so bile uporabljene; - podatki o poučitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali privolitvi za določeni postopek - OBMP po 22. členu zakona o zdravljenju neplodnosti in oploditvi z biomedicinsko pomočjo; - podatki o poteku in trajanju postopka ter o pomembnih okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom, zdravljenjem in razvojem otroka.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za zdravje; - IVZ; - centralni register donorjev; - evropski register OBMP; - JAZMP - Slovenia-transplant - pacienti; - zastopnik pacientovih pravic na podlagi pooblastila; - pacientov pooblaščenec na podlagi pooblastila; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah upravljavca in na računalniških medijih upravljavca. Evidenca o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo se hrani v zaklenjenih omarah (oddelek). Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. (V primeru izdane odločbe pristojnega organa, je dana možnost povezave).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA IN MEDICINSKA DOKUMENTACIJA DAROVALCEV IN PREJEMNIKOV ČLOVEŠKIH TKIV IN CELIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07); - Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami Ur.l. RS, št. 70/08); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS,št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Evidenca darovalcev in prejemnikov človeških tkiv in celic zagotavlja popolno sledljivost oz. dostop do medicinske dokumentacije oz. podatkov, ki so kritični za kakovost in varnost tkiv in celic. - Evidenca omogoča vsa pridobljena, obdelana, shranjena in dodeljena tkiva in celice v UKC Maribor slediti od darovalca do prejemnika in obratno. Ta sledljivost velja tudi za vse podatke v zvezi z izdelki in materiali, ki so prišli v stik s tkivi in celicami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 30 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05,51/07,67/07,94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacija darovalca/prejemnika (ime, priimek, datum rojstva, prebivališče, podatke o zdravstvenem zavarovanju); - starost, spol, zdravstveno in družinsko anamnezo in vedenje v preteklosti, v obsegu, ki zadošča za uporabo meril vključitev na seznam za darovanje/presaditev; - rezultati telesnega pregleda; - klinične podatke, rezultate laboratorijskih testov in rezultate drugih opravljenih testov; - privolitev za darovanje/presaditev tkiv in celic; - podatke o darovanih/presajenih tkivih in celicah; - podatke o zdravstvenem stanju prejemnika po presaditvi; - poročilo o neželenih dogodkih in reakcijah z analizo vzroka in posledic.
 • Uporabniki zbirke: - bolniki - zdravniki - JAZMP - Slovenia-transplant - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05,51/07,67/07,94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah upravljavca in na računalniških medijih upravljavca. Evidence o darovalcih in prejemnikih človeških tkiv in celic se hranijo v zaklenjenih omarah (oddelek). Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirke osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - Osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, pripravniki, sekundariji, specializanti .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izteka vseh zakonsko določenih rokov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, vrsta in trajanje izobraževanja, oziroma izpopolnjevanja, uspeh, pridobljeni naziv oziroma poklic, specializacija, dosežena izobrazba, smer in stopnja strokovne izobrazbe.
 • Uporabniki zbirke: - Direktor UKC, pomočnik direktorja za kadrovsko pravne zadeve, vodja pravnega oddelka, predstojniki oddelkov in vodje služb, za svoje delavce; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah kadrovskega oddelka upravljavca in na računalniškem mediju upravljavca. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. STANOVANJSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Stanovanjski zakon (Uradni list,RS, št. 69/03, 40/12); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - najemne pogodbe; - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj in osebe ki so stanovanja kupile
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za lastno evidenco; - za potrebe dodeljevanja stanovanj, posojil itd; - zakonska obveza.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prošnje za dodelitev stanovanj, zamenjavo stanovanj, za dodelitev posojil, odločbe, osebni podatki, kupoprodajne pogodbe, najemne pogodbe, višine najemnin, stroški vzdrževanja, vrednost površina stanovanja, leto graditve, število sob in pomožnih prostorov, pripadajoči idealni delež, vrsta najema.
 • Uporabniki zbirke: - Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju; - stanovanjska zadruga Smreka, ki upravlja s stanovanji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah in računalniškem mediju upravljavca. Za obdelavo arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. OBRAMBA IN ZAŠČITA, IZVRŠEVALCI NALOG

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 82/94). - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07). - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, kraj rojstva, naslov stalnega in naslov začasnega bivališča, izobrazba, telefon, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarnih omarah upravljavca in računalniških medijih upravljavca. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O POSEBNIH ZDRAVSTVENIH ZAHTEVAH IZ 16. ČLENA ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11); - 8. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - 6. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06); - pogodba o zaposlitvi; - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: - za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki; - št. zadeve; - datum; - podatki o strokovni oceni pooblaščenega zdravnika; - datum strokovne ocene; - podatki o posebnih zdravstvenih zahtevah; - seznam delovnih mest na kateri morajo delavci izpolnjevati posebne zdravstvene zahteve; - seznam posebnih zdravstvenih zahtev.
 • Uporabniki zbirke: - uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah kadrovskega oddelka in na računalniškem mediju upravljavca. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA KRVODAJALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 1., 5. in 8. člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00); - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06); - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Krvodajalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca krvodajalcev služi za spremljanje in vrednotenje dela dejavnosti za transfuzijo krvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): - 65 let po smrti krvodajalca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, očetovo ime, datum in kraj rojstva, spol, šifra poklica in stopnja izobrazbe, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, naslov zaposlitve in številka telefona, številka krvodajalca, medicinski podatki, krvni tlak, vzroki odklona, kolaps, opažanja zdravnika, laboratorijski podatki, krvna skupina ABO in Rh protitelesa, podatki o izdelkih naročilo.
 • Uporabniki zbirke: - Krvodajalci; - zdravniki; - Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca krvodajalcev se hrani v zaklenjenih omarah transfuzijskega centra in na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA POTREB BOLNIKOV PO KRVI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06); - 1., 5. in 8. člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca potreb pacientov po krvi služi za zagotavljanje potreb pacientov po krvnih izdelkih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let po smrti pacienta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04,113/05,51/07,67/07,94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, št. zdrav. zavarovanja, ime in priimek pacienta, datum rojstva, krvna skupina, bolnišnična številka, interna številka pacienta.
 • Uporabniki zbirke: - Pacienti; - zdravniki; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca potreb pacientov po krvi se hrani na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. ZDRAVNIŠKO POROČILO O UMRLI OSEBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 1., 5. in 8. člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00); - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07); - Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93, 15/08); - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preprečevanje prezgodnje umrljivosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stik, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne nezmožnosti za delo, vzrok smrti, leto smrti, kraj smrti šifra zdravstvenega zavoda, priimek in ime lečečega zdravnika, obdukcija da, ne, ime in priimek zdravnika, ki je v imenu zdravstvenega zavoda odstopil od obdukcije, vrsta nasilne smrti, čas nasilnega dogodka, podatki za otroka pred izpolnjenim 15 letom starosti: EMŠO matere št. Zdravstvenega zavarovanja, EMŠO očeta, številka zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih in stanjih umrlega, klinično ugotovljene bolezni in osnovni vzrok smrti, podatki o boleznih in stanjih matere, ki so povezane s smrtjo novorojenca, priimek in ime in šifra mrliškega oglednika, priimek in ime in šifra obducenta.
 • Uporabniki zbirke: - Zdravniki; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniško poročilo o umrli osebi se hrani na računalniških medijih. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA RAZISKOVALCEV IN TEHNIČNIH SODELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 23/05 čistopis, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13); - 8. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05,51/07, 67/07, 94/07); - osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Raziskovalci in strokovno tehnično osebje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti agencije za raziskovalno dejavnost in za statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz določil 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebno ime in priimek raziskovalca; - zaporedna številka; - državljanstvo; - rojstni podatki; - spol; - enotna matična številka; - davčna številka; - podatki o državljanstvu; - podatki o prebivališču; - podatki o izobrazbi; - podatki o raziskovalnem nazivu; - podatki o raziskovalnem področju; - podatki o delovnem razmerju.
 • Uporabniki zbirke: - ARRS, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenco raziskovalcev vodi oddelek za znanstveno raziskovalno delo. Za obdelavo in arhiviranje so odgovorne osebe določene v seznamu iz 5. člena Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor. Splošen opis zavarovanja zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Univerzitetni klinični center Maribor, izhaja iz Pravilnika o poslovni in poklicni skrivnosti v UKC Maribor, Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov v UKC Maribor in Pravilnika o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v UKC Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam