Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dom starejših občanov Ajdovščina
Sedež ali naslov: ULICA MILANA KLEMENČIČA 1
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 5242169000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca in evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v domu, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): tra
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, tel. številka zaposlenega, člana sveta zavoda, člana komisije, odbora, … - naslov, - izobrazba, - poklic, - delo oz. funkcija, ki ga opravlja, - strokovni izpit, - specializacija, - magisterij, - podiplomski študij, - doktorat, - izobraževanje, - izpopolnjevanje. Za zaposlene pa še: - delovno mesto, šifra , število delovnih mest, - opis del in nalog, - plačni, tarifni razred, plačna skupina/podskupina, - zahtevana izobrazba, smer izobrazbe, - delovne izkušnje, posebni pogoji, -odpovedni roki, - oznaka ocene tveganja, - naziv, stopnja in zaporedna številka naziva, - delovna doba, - delovni čas v urah, - zavarovalna doba do zaposlitve v domu, - zaposlitev za določen ali nedoločen čas, - invalidnost ( datum nastanka, vrsta pravic…), - datum sklenitve in prenehanje delovnega razmerja, - družinski člani, - disciplinska odgovornost, - odškodninska odgovornost, - vključitev v kolektivno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje za javni sektor.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, sodišča, revizorji, Statistični urad RS…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register, kazenske evidence.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o računovodskih podatkih in stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v domu, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime in priimek, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov prebivališča, izobrazba, invalidnost, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime in naslov drugega delodajalca (matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki in banka delavca, ime in priimek, naslov, davčna številka zunanjega odjemalca prehrane; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/dežurstvo/ stalna pripravljenost/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, sejnine, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; c) bonitetni podatki o poslovanju samostojnih podjetnikov in podatki o zastopnikih pravnih oseb, dejavnost samostojnih podjetnikov, fizičnih oseb, številka in datum izdaje ter plačila računa.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, revizorji, sodišča, Statistični urad RS…)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izobraževanju in izpopolnjevanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS št. 40/06), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – ZVOP UPB-1), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v domu, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih in drugih obveznosti v skladu z delovnopravno zakonodajo in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki, vrsta in trajanje izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, pridobljeni naziv oziroma poklic. - s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti:- ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, konec dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis nalog, prerazporeditve delavca, opis del z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja .
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za javno upravo, inšpekcijske službe, Računsko sodišče RS, sodišča, Statistični urad RS…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, evidence na področju zaposlovanja, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca s področja obrambe in zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS št. 82/94), Zakon o varstvu p
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – pripadniki enot za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog s področja obrambe in zaščite.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve določene z Zakonom o obrambi in zaščiti Uradni list RS št. 82/94) in drugimi predpisi s področja obrambe in zaščite.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, telefonska številka, - zadolžitev v posamezni enoti obveznika, številka osebnega računa obveznika.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( (gasilske enote, enote civilne zaščite, Ministrstvo za obrambo, občina, upravna enota…).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so v in izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, vojaške evidence, evidence na področju zdravstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Uradni list RS št. 40/06) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe- zaposleni v domu, člani sveta zavoda, člani komisij, odborov, zunanji sodelavci, delavci po pogodbi, dijaki, študenti, prostovoljci, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov s poškodbami na delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu statistične namene, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) za preventivne zdravstvene preglede: - ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče invalidnost, vrsta invalidnosti, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela iz ocene tveganja, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; morebitne omejitve, predlagano drugo delo, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na pregled. b) za poškodbe pri delu: - osebni podatki, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal do nastanka nesreče, ali je že kdaj prej utrpel nesrečo na delu, naravo poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja (delovno razmerje), kdaj in kje se je zgodila nesreča, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bil delavec na delovnem mestu ogrožen in/ali je delovno mesto zavarovano, - ali je delavec uporabljal osebna varnostna sredstva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena zunanja služba, pooblaščeni zdravnik, zavarovalnice, sodišča, inšpekcijske službe, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Institut za varovanje zdravja RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, evidence na področju zdravstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o javnih razpisih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju -ZJN-2 (Uradni list RS št. 128/06 , 16/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, odgovorne osebe pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje postopkov javnega naročanja, za statistične in lastne potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka ponudnika,ime in priimek , davčna številka, EMŠO zakonitega zastopnika ponudnika, strokovna izobrazba, delovno mesto,delovne izkušnje in posebna znanja zaposlenih pri ponudniku in podizvajalcev,seznam opravljenih storitev ( reference), številka osebnega računa ponudnika, vrednost ponudbe, bonitetni podatki, nekaznovanost ponudnika.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Revizijska komisija, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo. družino in socialne zadeve, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, davčni register, sodni register, davčne evidence, kazenske evidence, evidence zbornic.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo ( ZUP- UPB1), 119/05, 126/07, 65/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence dokumentarnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Različen glede na vrsto gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov ,datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka vlagatelja, ime in priimek, naslov, davčna številka zakonitega zastopnika vlagatelja,- številka in opis zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, vojaške evidence, evidence na področju zdravstva, evidence pokojninskega zavarovanja, zaposlovanja,sodni register, davčni register, kazenske evidence…
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov uporabnikov socialno- varstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo ZSV- UPB2),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki- uporabniki socialno - varstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence podatkov o uporabnikih socialno- varstvenih storitev, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, prebivališče, državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, otrocih, zakonitem zastopniku, skrbniku), podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih in premoženjskem stanju, stanovanjski in bivalni pogoji uporabnika, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o zavezancih za plačilo storitev.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih (Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, izvajalci zdravstvenih storitev, center za socialno delo, občine, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, sodni register, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca uporabnikov zdravstvene nege v domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): je Zakon o zdrav
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki- uporabniki zdravstvene nege v domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence uporabnikov zdravstvene nege v domu, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključenem bivanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum kraj rojstva, EMŠO, podlaga zdravstvenega zavarovanja, zdravstvena zavarovalnica, datum sprejema, soba, oddelek, negovalna in medicinska diagnoza, terapija, kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko tehnični posegi, ortopedski pripomočki, fizikalne in delovne terapije, podatki o družinskih članih oz. kontaktni osebi (ime in priimek, naslov telefonska številka…).
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravstvene zavarovalnice, Institut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, izvajalci zdravstvenih storitev, center za socialno delo, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, sodni register, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca prejemnikov denarnih, socialnih in drugih pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o soci
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki- uporabniki socialno varstvenih storitev- prejemniki denarnih, socialnih in drugih pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence prejemnikov denarnih, socialnih in drugih pomoči, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10let po prenehanju pravice.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek prejemnika in njegovega zakonitega zastopnika , rojstni podatki, spol, EMŠO, podatki o državljanstvu, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki o prebivališču, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja, podatki o gospodinjstvu, podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izven zakonska skupnost, podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, podatki o izobrazbi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, davčna številka, številka TTR oziroma drugega računa, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, izvajalci zdravstvenih storitev, center za socialno delo, inšpekcijske službe, občine, upravna enota, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, sodni register, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o financiranju socialno – varstvene dejavnosti in upravičencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo ZSV- UPB2 ), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih stori
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pravne osebe in njihovi zakoniti zastopniki- financerji socialno- varstvene dejavnosti in upravičenci do oprostitve plačila socialno - varstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzpostavitev evidence podatkov o financiranju socialno –varstvene dejavnosti in evidence upravičencev do oprostitve plačila storitev, statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju pravice.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek prejemnika in njegovega zakonitega zastopnika , rojstni podatki, spol, EMŠO, podatki o državljanstvu, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki o prebivališču, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja, podatki o gospodinjstvu, podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izven zakonska skupnost, podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo, podatki o izobrazbi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, davčna številka, številka TTR oziroma drugega računa, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje, ime in priimek, naslov, izobrazba zakonitega zastopnika pravne osebe ( občine) financerja socialno- varstvenih storitev.
 • Uporabniki zbirke: Zunanje institucije, ki sodelujejo v teh postopkih ( Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, izvajalci zdravstvenih storitev, center za socialno delo, inšpekcijske službe, občine, sodišča….).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo osebni podatki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni, osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Postopki varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matične knjige, register prebivalstva, zemljiška knjiga, sodni register, davčni register.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam