Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta Otona Župančiča 23a
Naziv ali firma: Ultra d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1410
Kraj: Zagorje ob Savi
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o e
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje delovnega razmerja: PODATKI O DELAVCU: osebno ime in priimek, evidenčna številka, status zaposlitve, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), število otrok do 15 let, poklic, šifra dosežene izobrazbe, šifra vrste končane šole, stopnja pridobljene šolske izobrazbe, stopnja pridobljene strokovne uspešnosti, podatki o delovni dobi ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, poskusno delo, terensko delo, konkurenčna klavzula, število dni letnega dopusta za tekoče leto; PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, banke, pooblaščena podjetja za izdajanje digitalnih certifikatov, izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, pooblaščeni zunanji strokovnjak za varnost in zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga pravna oseba), posredovanje osebnih podatkov državnim organom v primeru razpisov, v katerih sodeluje podjetje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O PLAČAH, DAVKIH IN PRISPEVKIH OD PLAČ ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov o osebnih dohodkih, davku in prispevkih v družbi: PODATKI O DELAVCU: osebno ime in priimek, evidenčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. PODATKE O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; PODATKE O DRUGIH STROŠKIH DELA: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; PODATKE O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; b) prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Davčna uprava RS, banke, zavarovalnice, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O DRŽAVLJANIH TUJIH DRŽAV, KI SE ZAPOSLIJO IN DELAJO NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni tuji delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje delovnih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in podjemnih pogodb v zvezi z zaposlenimi tujimi državljani v podjetju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje delovnega razmerja: PODATKI O DELAVCU: osebno ime in priimek, evidenčna številka, status zaposlitve, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), število otrok do 15 let, poklic, šifra dosežene izobrazbe, šifra vrste končane šole, stopnja pridobljene šolske izobrazbe, stopnja pridobljene strokovne uspešnosti, podatki o delovni dobi ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU DELAVCA: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, registrska številka prijave PD; PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, poskusno delo. občasno delovno mesto, terensko delo, konkurenčna klavzula, število dni letnega dopusta za tekoče leto; PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov o izrabi delovnega časa: osebno ime in priimek, evidenčna številka delavca (ključ do osebnih podatkov o delavcu), datum in evidenca prisotnosti, čas prihoda in odhoda na delo, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, datum in vrsta odsotnosti, skupno število dni pripadajočega letnega dopusta, prenos letnega dopusta iz prejšnjega delovnega obdobja (leta), evidenca porabljenega letnega dopusta iz tekočega obdobja (leta).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV DRUŽINSKIH ČLANOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.42/02), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 62/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih delavcev v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Uveljavljanje pravic in obveznosti v skladu z davčno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov družinskih članov zaposlenih v družbi. PODATKI O DELAVCU: evidenčna št. (ključ do podatkov o delavcu), osebno ime, priimek. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH: osebno ime, priimek, sorodstveno razmerje z delavcem, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna razvrstitev, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), datum izteka veljavnosti začasnega bivališča v RS, datum zavarovanja, vrsta zdravstvenega zavarovanja, podlaga zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.42/02), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v družbi: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., pooblaščeni zdravnik medicine dela, pooblaščeni zunanji strokovnjak za varnost in zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga pravna oseba), Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.42/02), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: osebno ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o. pooblaščeni strokovnjak za varnost in zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga pravna oseba), pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavarovalnica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu: ime in priimek, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo), opis del oziroma nalog z vidika varstva pred požarom; seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo), opis del oziroma nalog z vidika prve pomoči; seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., pooblaščeni strokovnjak za varnost in zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga pravna oseba), pooblaščeni zdravnik medicine dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004), Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23, 08.04.1999), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o., drugi zaposleni po avtorskih in podjemnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti iz avtorskih in podjemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje osebnih podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah v družbi: 1. Avtorska pogodba: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, status davčnega zavezanca, višina honorarja, datum podpisa pogodbe/začetek veljavnosti pogodbe, datum prenehanja veljavnosti pogodbe. 2. Podjemna pogodba: ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, višina honorarja, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, datum podpisa pogodbe/začetek veljavnosti pogodbe, čas, za katerega je pogodba sklenjena, obseg dela v delovnih dnevih na mesec.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., Zavod RS za zaposlovanje, Davčna uprava RS, banke, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se ne iznašajo v tretje države.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov v zvezi z izbiro kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki so najpogosteje navedeni na pisni prošnji ali v življenjepisu iskalca zaposlitve: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, mobitel, e-mail, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah, podatki o dodatnem izobraževanju. Podatki s kadrovskega vprašalnika: datum rojstva, telefon, mobitel, e-mail, delovna zgodovina (podjetje, delovne naloge, trajanja – od / do), razlogi za menjavo zaposlitve, dodatno izobraževanje in usposabljanje (naziv oziroma vsebina, trajanje), usposobljenost za delo z računalnikom (programi, stopnja usposobljenosti), znanje tujih jezikov (tuj jezik, stopnja znanja), dosedanje izkušnje in uspehi v karieri, bistvene prednosti kandidata v zvezi s specifičnimi zahtevami in načini izvajanja dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42 / 02), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Ultra d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis opravljenega usposabljanja v evidenco izobraževanj oz. usposabljanj zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, opis strokovnega izobraževanja oz usposabljanja, naziv ustanove izobraževanja, predavatelj, kraj, datum in čas trajanja izobraževanja, kotizacija in drugi stroški.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH, KI DELAJO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so potrebni za vodenje evidence: ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, stalno prebivališče, začasno prebivališče, šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje oseba, vpisna številka, datum začetka dela, datum prenehanja dela oz. trajanje dela/ število opravljenih ur, kraj opravljanja dela, kratek opis del in nalog oz. naziv dela, urna postavka v € na uro, izplačani zneski, datum izplačila, organizacijska enota, vodja organizacijske enote, dokazilo o statusu oz. rok trajanja statusa, dokazilo o opravljenem zdravniškem pregledu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o., pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov z dne 1.1.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O UPORABNIKIH LJUBLJANSKE ENOTNE MESTNE KARTICE URBANA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1); Pogodba o obdelavi osebnih podatkov med strankama Ultra d.o.o. in Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki ljubljanske enotne mestne kartice Urbana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzdrževanje informacijskega sistema in izvajanje postopkov, ki so potrebni, da lahko uporabnik ljubljanske enotne mestne kartice Urbana le-to pridobi in uporablja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka), naziv šole in razred/letnik vpisa, veljavnost vpisa v razred/letnik, podatki o izvršenih transakcijah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Ultra d.o.o. (seznam pooblaščenih delavcev določi Ultra d.o.o.); pooblaščeni delavci Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o. (določitev seznama pooblaščenih delavcev je v domeni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani na računalniški strojni opremi. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov podjetja Ultra d.o.o. z dne 1.1.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z drugimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam