Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REBEL FRANŠIZE D.O.O.
Sedež ali naslov: Staneta Rozmana 16
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2227185000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v REBEL FRANŠIZE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, banka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, kraj dela, naziv delovnega mesta, plačilni razred, tarifni razred, strokovna usposobljenost za opravljanje del - tečaji, seminarji, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zaposlitve ( nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, način, letni dopust, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, prenehanja delovnega razmerja, status (štipendist, pripravnik), zdravniški in periodični pregledi, ime, priimek, EMŠO otrok, zavarovanih po zaposlenemu, otroci do 15 let starosti
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (vodja pravno- kadrovske službe, pooblaščenec za varstvo pri delu)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni nosilci osebnih podatkov (kadrovsko-pravna služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi itd.) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, te pa se hranijo skupaj z delavskimi knjižicami v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v REBEL FRANŠIZE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za ZZZS, druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, delovne ure, razporeditev delovnega časa, plača, stimulacije, bonusi, nadomestila plače, štev. osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, administrativne prepovedi, sodne prepovedi, preživnine, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, nadomestila v breme družbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme SPIZ, nadomestila v breme Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nadomestilo za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano med delom, regres, jubilejne nagrade, letni dopust, sejnine, bonitete, potni stroški, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, solidarnostne pomoči, drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ, Zavarovalnice , Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Pogodbeni obdelovalec, Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (vodja kadrovsko- pravne službe)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirko osebnih podatkov za nas upravlja pogodbeni obdelovalec zbirke FINEA NUCLEUS d.o.o. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v fin. rač. službi FINEA NUCLEUS, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, odločbe, sklepi, potrdila o osebnem statusu itd.) se hranijo v zaklenjeni omari na sedežu družbe REBEL FRANŠIZE d.o.o. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote in pogodbeni obdelovalec zbirke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v REBEL FRANŠIZE d.o.o., kandidati za zaposlitev v družbi, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci, ki so se poškodovali pri delu in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu - Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom - Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni lis RS št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, kraj rojstva,stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna uspoobljenost, stroškovno mesto, dejavnost organizacije (šifra), datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela in varstva pred požarom, časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) vir nesreče e) vzrok nesreče f) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik , Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni - nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter ačunalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni delavca kadrovsko-pravne službe družbe, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam