Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E.CO D.O.O. AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov: Goriška cesta 60
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 5329329000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki o zaposlenih: ime in priimek, matična številka, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in zač. prebivališče, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, način delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna osnova, izpit iz varstva pri delu, podatki o opravljenem zdravniškem pregledu Delovna knjižica: reg. štev., izdajatelj in datum ter kraj izdaje, delovna doba pred vstopom v družbo, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, benificirana delovna doba Plača: davčna številka zaposlenega, davčna izpostava, podatki potrebni za obračun plače po kol. pog., povračila stroškov dela in v zvezi z delom, davčne olajšave, Odtegljaji: prejemnik plačila, vrsta odtegljaja, znesek odtegljaja, Družinski člani: ime in priimek, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka, osnova za olajšavo, obvezno zdrav. zavarovanje po delavcu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v družbi, pooblaščeni računovodski servis, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu ali privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka, podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko omaro. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam