Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERABIT D.O.O.
Sedež ali naslov: Zagrebšla 40a
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5321956000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pogodbenih partnerjih, poslovnih strankah in drugih osebah, ki sodelujejo z družbo TERABIT d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne, fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki kot pogodbeni partnerji ali poslovne stranke oziroma njihove pooblaščene osebe stopajo v poslovni odnos z družbo, ter druge osebe, ki sodelujejo z družbo TERABIT d.o.o. ali drugače upora
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo in izvajanje obveznosti iz naslova dogovorov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov , datum rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), enotna matična številka občana, transakcijski račun, naslov elektronske pošte, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: TERABIT d.o.o., Zagrebška c. 40 a, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih , so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Podrobnejši ukrepi in navodila o varovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti: podatki o naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvu osebnih vozil in vrednostnih papirjev, davčna številka, podatki o odprtih bančnih računi
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih ter dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju, bivši zaposleni delavci ali kandidati za zaposlitev v podjetju, dijaki in študentje, ki so ali opravljajo začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom i
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zapos
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje);  kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem, podatki za pokojninsko zavarovanje. O dijakih in študentih:Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, vrsta del, urna postavka,  izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, študentski servisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno ali računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v mapah, ki se hranijo v omarah. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki se nanjo navezuje, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Podrobnejša navodila in ukrepi zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam