Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PALAS D.O.O.
Sedež ali naslov: ZAVRH 065
Poštna številka: 2232
Kraj: LENART
Matična številka: 1851918000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O OSEBNIH PODATKI ZAPOSLENIH IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH TER BIVŠIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, njihovi družinski člani in bivši zaposleni delavci v podjetju Palas d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, statistična raziskovan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva in država rojstva, državljanstvo, davčna številka, naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega in/aliGSM telefona, interna osebna številka, delovni čas in kraj dela, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje za nego in varstvo otroka, izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo), vstopno in izstopno postajališče, delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktivni, bivši, umrli), delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve, plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave, nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), bvp članarina in stanje, skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, samoprispevek, odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka, prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO, družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni e-mail na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sodišča, sindikati, banke, zavarovalnice, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika in pogodbenim razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi ročno v personalnih mapah in se izven delavnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe, postopki in ukrepi v zvezi z varovanjem so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov (z dne 29.09.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Palas d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, občina prebivališča, številka osebnega računa, delovno razmerje, davčna številka, šifra davčnega urada, dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne, stroškovno mesto, vrsta obračuna, bruto izplačan znesek, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, AJPES, DURS, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, sodišča, sindikati, banke, prejemniki preživnin, zavarovalnice, upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi ročno v mapah- rednikih ter v personalnih mapah v poslovnih prostorih, kateri se izven delavnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, postopki in ukrepi v zvezi z varovanjem so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov (z dne 29.09.2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam