Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ÅKERS VALJI RAVNE,D.O.O.
Sedež ali naslov: KOROŠKA CESTA 14
Poštna številka: 2390
Kraj: RAVNE NA KORORŠKEM
Matična številka: 1474952000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v zvezi izračunom in izplačilom plač in drugih prejemkov, - za druge namene določene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki ( datum in kraj rojstva, bivališče, družinski člani, davčne olajšave, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost, ocenitev in razporeditev, delovna doba, številka osebnega računa, delovni čas), - mesečni obračun plače – ure in vrednosti (redno delo, dodatki, nadomestila v breme podjetja, nadomestila v breme drugih izplačevalcev, neplačane ure starševskega varstva, podaljšan delovni čas), - višina drugih prejemkov iz delovnega razmerja in povračil stroškov v zvezi z delom, - zneski odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v zvezi izračunom in izplačilom plač in drugih prejemkov, - za druge namene določene v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije »KOPA Aplikacije-Kadri, Plače« je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Preko sistema evidentiranja delovnega časa imajo dostop do poslovnih prostorov družbe izven delovnega časa samo pooblaščene osebe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrov in računovodstva, ki delajo na področju obračuna plač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki o delavcih (ime in priimek, matična številka, številka registracijske kartice, organizacijska enota, vrsta zaposlitve, registracijski skupina, urnik dela), - vrsta delovnega časa, obvezni delovni čas, čas pričetka dela, čas zaključka dela, predčasni odhod z dela v obveznem delovnem času, trajanje dela, - podatki o letnem dopustu (skupni, izkoriščeni).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije Evidenca delovnega časa - Ris4i je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrov in računovodstva, ki delajo na področju obračuna plač. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, ki so poškodovali na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za prijavo poškodbe pri delu na IVZ, IRSD in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - za statistično uporabo, - za analizo vzrokov poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zakonski stan, fotografija), - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda), - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninski, podatki o delovnem mestu), - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju), - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi (družba, vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novo zaposlene), - podatki o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju (začetek).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovano območje ZGO, ki ga varuje varnostna služba G-7. Dostop možen samo pooblaščenim zaposlenim delavcem BVD RAVNE d.o.o. Dostop do računalniške aplikacije Evidence poškodb v podjetju BVD RAVNE d.o.o. je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Obrazci ER8 in prijave nezgod na IRSD na so shranjeni v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah v podjetju BVD RAVNE d.o.o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe in kandidati za zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zdravstveno stanje kot v
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, štev. zdravstvenega zavarovanja,…..), - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda), - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, zahteve delovnega mesta, prerazporeditve delavcev na drugo delovno mesto), - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju), - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi (vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novozaposlene, opis del in nalog z vidika varstva pri delu), - podatki o usposabljanjih za varno delo in požarno varnost (periodičnost, program in čas usposabljanja, seznam predavateljev z imeni in priimki, strokovno izobrazbo, testno gradivo).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne, d.o.o., - pooblaščeni zdravnik dr. Jezernik, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovano območje ZGO, ki ga varuje varnostna služba G-7. Dostop možen samo pooblaščenim zaposlenim delavcem BVD RAVNE d.o.o. Dostop do računalniške aplikacije Evidence zdr. pregledov v Kadrih je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Zdravniška spričevala so shranjena v posebnih varovanih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo in s področja varstva pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu, - izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, štev. zdravstvenega zavarovanja,…..), - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, zahteve delovnega mesta); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju), - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi (vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novo zaposlene).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne, d.o.o., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah družbi BVD RAVNE d.o.o. Potrdila o opravljenih usposabljanjih se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, ki so shranjene v vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pooblaščene osebe izvajalca usposabljanj. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o iskalcih zaposlitve.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki se prijavljajo na razpise prostih delovnih mest, - osebe, ki iščejo zaposlitev in oddajo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, - za kadrovski selekcijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, kraj, občina, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, telefonska številka), - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti, - podatki o dosedanjih zaposlitvah, - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vloge in kopije dokazil so shranjene v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovika. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe na področju zaposlovanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, fotografija, telefonska številka), - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda), - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah), - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti), - kompetence zaposlenih (znanje, spretnosti, sposobnosti, lastnosti, vrednote), - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi - za obstoječe in prejšnja delovna mesta (družba, vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novozaposlene, delovno mesto s plačo, delovni čas, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi- datum, vzrok prenehanja), - podatki o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju (začetek), - podatki o letnem dopustu za tekoče in pretekla leta (skupni, izkoriščeni), - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije »KOPA Aplikacije-Kadri, Plače« je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Personalne mape so shranjene v posebnih varovanih omarah v oddelku Kadri. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposabljanju in izobraževanju zaposlenih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, ki se usposabljajo in izobražujejo ob delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje usposobljenosti zaposlenih, - planiranje izobraževanja, - plačevanje stroškov izobraževanja, - pregled obveznosti delavca iz naslova izobraževanja, - za statistično uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (matična številka, ime in priimek, davčna številka, naslov stalnega prebivališča), - podatki o strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih (program izobraževanja, naziv usposabljanja, vrednost stroškov izobraževanja, trajanje izobraževanja, datum začetka in konca usposabljanja oz. izobraževanja, opravljeni preizkus znanja, uspeh, dokazilo o zaključenem izobraževanju), - podatki o izvajalcu izobraževanja (naziv, naslov, davčna številka, poslovni račun), - podatki iz vsebine pogodbe o izobraževanju (družba, obveznosti iz pogodbe).
 • Uporabniki zbirke: - pooblačeni delavci upravljavca, - izobraževalne organizacije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije »KOPA Aplikacije-Kadri, Plače« je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Personalne mape z dokazili o zaključenih usposabljanjih in izobraževanjih so shranjene v posebnih varovanih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o štipendistih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, vajenci (štipendisti družbe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun in izplačevanje štipendij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefonska številka, številka TRR, banka TRR), - podatki iz vsebine pogodbe o štipendiranju (datum sklenitve pogodbe, program izobraževanja, šola, letnik, uspeh pri izobraževanju, datum začetka izplačevanja štipendije, datum zaključka izplačevanja štipendije, višina štipendije).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape z izvornimi podatki so shranjene v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah do izpolnitve namena in 5 let po tem. Po tem obdobju so prenesene v arhiv podjetja. Dostop do računalniške aplikacije Štipendije je varovan s sistemom identifikacije uporabnika Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dijakih in študentih na obvezni praksi.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na praktičnem izobraževanju v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za programiranje in izvajanje obvezne prakse, - za izplačilo nagrade.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, številka TRR, banka TRR), - podatki o zdravstvenem stanju: predhodni zdravstveni pregled, - podatki iz vsebine pogodbe o praktičnem izobraževanju (datum sklenitve pogodbe, program izobraževanja, šola, letnik, datum začetka praktičnega izobraževanja, datum zaključka praktičnega izobraževanja).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - šola, na kateri se praktikant izobražuje, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne, d.o.o., - banke po osebnih računih dijakov in študentov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije Kadrovska evidenca je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Podatki so shranjeni v posebnih varovanih in zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o delu preko študentskih servisov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, dijaki na počitniškem delu in delu preko študentskega servisa v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje in obračun dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, kraj, občina državljanstvo, naslov stalnega prebivališča,telefonska številka), - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo oz. zmožnost za delo, opravljeni zdravniški pregled – datum), - podatki o trajanju razmerja (datum začetka dela), - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti, usposobitev za varno delo).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije »KOPA Aplikacije-Kadri, Plače« je varovan s sistemom identifikacije uporabnika . Napotnice in obračunski listi so shranjene v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o kupcih in dobaviteljih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji družbe Akers valji Ravne, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzpostavljanje stikov s kupcem in dobaviteljem .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba oz. naziv, zaposlitev), - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Pogodbe so shranjene v posebnih varovanih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca delovnih sredstev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - identifikacijski podatki (ime in priimek, matična številka delavca), - telefonska številka, številka mobitela ali druga oznaka delovnega sredstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, matična številka delavca), - telefonska številka, številka mobitela ali druga oznaka delovnega sredstva.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe, Pogodbe in podatki o delovnih sredstvih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v zaklenjenih omarah pri pooblaščenih osebah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca delovnih sredstev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun parkirnine, - evidenca vstopov v ZGO, - za posredovanje podatkov upravnim enotam (policija,…).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, matična številka delavca), - registrska številka avtomobila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop za vodenje evidence podatkov imajo za to pooblaščene osebe. Pogodbe in podatki o osebnih avtomobilih ter ostala dokumentacija z osebnimi podatki je shranjena v zaklenjenih omarah pri pooblaščenih osebah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o izvajalcih avtorskega dela in podjemnih pogodb..

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci, izvajalci storitev, s katerim prihajamo v pogodbeno razmerje in kontaktne osebe po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dogovor o naročanju in izvajanju dela, storitev, dobavi in prodaji izdelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, poklic, delo, ki ga opravlja), - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (podatki o strokovni usposobljenosti), - podatki iz vsebine pogodbe: plačilo za opravljeno storitev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zaposlovanje, - davčni urad, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe so shranjene v posebej varovanih in zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o družinskih članih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za odmero dopusta delavca, - za obračun dohodnine, - za odmero starševskega dopusta in nego, - zdravstveno zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu oz. za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje, bivališče, ).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije »KOPA Aplikacije-Kadri, Plače« je varovan s sistemom identifikacije uporabnika. Personalne mape so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah v oddelku Kadri. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o disciplinskih obravnavah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obarvana kršitev delovnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek, matična številka, kraj, občina, naslov stalnega prebivališča), - podatki o prekršku, izrečeni ukrep, datum izbrisa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Personalne mape so shranjene v varovanih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o obiskovalcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nadzor prihodov in odhodov iz poslovnih prostorov družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki ( ime in priimek) - namen obiska, - registrska številka osebnega avtomobila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - družba, ki izvaja varovanje objekta ZGO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Spisek se hrani v posebej varovani in zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca vidoposnetkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, obiskovalci, poslovni partnerji in drugi gostje v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov, se posnetki hranijo v zaklenjeni omari v pisarni mojstra, kjer je tudi monitor. Dostop do slikovnih videoposnetkov imajo samo pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 30. septembra 2006 sprejel direktor Åkers valji Ravne,d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam