Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AERO-POLYPLAST D.O.O.
Sedež ali naslov: Koprska 78
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5014858000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS št. 42/2002), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. Delavci, ki delajo v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi Delavci, ki opravljajo študentsko delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajalca, namene uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32.čl. zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. osebno ime; 2. datum in kraj rojstva 3. država rojstva 4. EMŠO 5. davčna številka 6. državljanstvo 7. naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) 8. naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) 9. izobrazba 10. ali je delavec invalid, stopnjo invalidnosti 11. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, avtorske pogodbe 12. datum nastopa dela 13. ali je pogodba sklenjena za nedoločen čas ali za določen čas in koliko časa 14. poklic, ki ga opravlja delavec 15. naziv delovnega mesta 16. število ur rednega tedenskega delovnega časa 17. kraj, kjer delavec opravlja delo 18. osnovna plača 19. številka osebnega računa 20. podatki o vzdrževanih družinskih članih 21. delovna doba 22. število dni dopusta 23. podatki o prenehanju pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov Drugi na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebni personalni mapi, ki je shranjena v registratorju, registratorji pa so shranjeni v posebnih zaklenjenih omarah. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori, v katerih se hranijo personalne mape so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS št. 42/2002), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. Delavci, ki delajo v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi Delavci, ki opravljajo študentsko delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajal
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. osebno ime 2. datum in kraj rojstva 3. država rojstva 4. EMŠO 5. davčna številka 6. državljanstvo 7. naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) 8. naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) 9. izobrazba 10. ali je delavec invalid, stopnjo invalidnosti 11. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, avtorske pogodbe 12. ali je pogodba sklenjena za nedoločen čas ali za določen čas in koliko časa 13. poklic, ki ga opravlja delavec 14. naziv delovnega mesta 15. število ur rednega tedenskega delovnega časa 16. število dni bolniškega dopusta 17. mesec in leto odsotnosti iz dela zaradi bolezni 18. število dni rednega dopusta 19. mesec in leto izrabe rednega letnega dopusta 20. število dni izrednega dopusta 21. mesec in leto izrabe izrednega letnega dopusta 22. število dni neplačanega dopusta 23. mesec in leto izrabe neplačanega dopusta 24. mesec in leto druge odsotnosti z dela 25. številka osebnega računa 26. podatki o vzdrževanih družinskih članih 27. delovna doba 28. bruto plača : - za delo s polnim delovnim časom - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca - bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač - bruto izplačila po drugih osnovah 20. neto plača : - neto izplačila - neto nadomestilo plače - neto izredno izplačilo - neto izplačilo po drugih osnovah 21. podatki o drugih stroških dela : - povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust - jubilejna nagrada - dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje - odpravnina - stroški izobraževanja - davki na izplačane plače - ostali stroški dela 22. prispevki v breme delodajalca . - plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje 23. prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec Delavec DURS in AJPES Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Zavod za zaposlovanje Drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov Drugi na podlagi oseben privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnem registratorju, kjer se vodijo mesečne plačilne liste, registratorji, v katerih se vodijo plačilne liste pa se hranijo v zaklenjenih omarah. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori, v katerih se hranijo registratorji s plačilnimi listami zaposlenih so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA O EVIDENCI DELOVNEGA ČASA, IZRABI LETNEGA DOPUSTA IN DRUGIH ODSOTNOSTI Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ( Ur.l. RS št. 42/2002), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. Delavci, ki delajo v družbi AERO-POLYPLAST d.o.o. po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi Delavci, ki opravljajo študentsko delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbirka se vodi za potrebe delodajalca, namene uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in zaradi inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32.čl. zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. osebno ime 2. ura, dan, mesec in leto prihoda na delo 3. ura, dan, mesec in leto odhoda z dela
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Drugi, ki izkažejo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov Drugi na podlagi oseben privolitve posameznika ali pogodbenega razmerja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o prisotnosti na delu se hranijo na žigosnih karticah, ki so shranjene v omarah. Osebni podatki se kot evidenca vodijo računalniško, računalniški sistem pa je zaščiten s sistemom gesel in virusno zaščito. Prostori, v katerih se hranijo žigosne kartice so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v delovnem času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniške zbirke podatkov, diskete in zgoščenke se hranijo na enak način kot papirni nosilci osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo samo delavci delodajalca in pooblaščeni delavci pri pogodbenih sodelavcih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljalec nima zastopnika iz 3. odstv. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam