Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTERKONTURA D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA ULICA 41
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5966698000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Študentski servis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, nekdanji študentje in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, telefon, gsm, spol, datum rijstva, EMŠO, št. osebnega dokumenta, št. osebnega računa, davčna številka, e-pošta, datum prvega vpisa, izobraževalna ustanova, smer izobraževanja, letnik, vpisna št., na fakulteto, vrsta statusa, srednješolska izobrazba, vozniški izpit, željena dela, delovne izkušnje, znanja, pogoji dela, posebna znanja, jeziki, začetek opravljanja dela, končanje dela, vrsta dela, znesek izplačila, plačana akontacija dohodnine, plačan prispevek za pokojninsko zavarovanje, plačan prispevek za zdravstveno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščene osebe. Vsaka oseba pooblaščena za dostop do podatkov na strežniku potrebuje geslo za dostop. Prostori kjer se nahaja računalnik in prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostorifizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca - iskalci zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, nakdanji iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, datum vpisa, datum izpisa, razlog izpisa, spol, datum rojstva, telefon, e-pošta, najvišjja končana šola, stopnja izobrazbe, poklic, tekoče izobraževanje, posebna znanja, računalniška unanja, tuji jeziki, prejšnje zaposlitve in trajanje, št. dosedanjih zaposlitev, skupna delovna doba, izkušnje, željena področja in vrste zaposlitve, določen čas, pogodba o delu, delo v izmenah, nameravano izobraževanje, pričakovani osebni dohodek, podatki o trenutni zaposlitvi, prijavljen/a na ZRSZ, iskalec/ka nove zaposlitve, omejitve delozmožnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopon nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop do podatkov na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahaja strežnik in prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujeo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca oseb vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vložijo zahtevo za pridobitev mnenja o stopnji invalidnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene in za uvajanje pravic posemeznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, telefon, gsm, spol, datum rojstva, EMŠO, št. osebnega dokumenta, invalidnost ali omejitve pri delu, socialno stanje, zaposlitev, zdravstveni status, zakonski stan, število otrok, stanovanjske razmere, izobrazba, dodatna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, rezident, spol, EMŠO, davčna št., šifra občine, davčna uprava, urna postavka, osnovna plača na mesec, banka, osebni račun, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, vstop, izstop.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se na povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna št, davčna uprava, osebni račun, banka, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, skupaj neopravljene ure, za katere se se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: ure letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopralvljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, izplačana bruto plača, izplačana čista plača, nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev, neto prejemi delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: za solidarnostno pomoč, za odpravnino, za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delu na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja, prispevki od plač delavce, osnova za dohodnino, podatki o davčnih olajšavah, plačana akontacija dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji zaposleni v družbi Centerkontura d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično raziskovanje in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): NI podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz obrazca ER 8 ter podatki o uporabniku kjer delavec dela.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostali uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah, drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dospopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop do podatkov na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahajajo računalniki in prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ossebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam