Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANET 9 D.O.O.
Sedež ali naslov: vojkova 78
Poštna številka: 1000
Kraj: ljubljana
Matična številka: 1840169000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH, KI OPRAVLJAJO ZAČASNO ALI OBČASNO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v družbi Planet 9 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov in uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz te pogodbe;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, številka osebnega dokumenta • organizacijska enota, vrsta dela, nadrejeni, kraj dela, urna postavka, • potrdilo o šolanju, šola, izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, • dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela, kopija prve strani indeksa ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci družbe Planet 9.d.o.o.; • študentski servisi; • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Planet 9 d.o.o. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, izven delovnega časa pa je vstop možen samo z identifikacijsko kartico. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O UPORABNIKIH STORITEV DRUŽBE PLANET 9 D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki uporabljajo storitve družbe Planet 9 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje in izvajanje naročenih oz pogodbeno dogovorjenih storitev družbe Planet 9 d.o.o., izvajanje nagradnih iger, kvizov in glasovanj ter obveščanje uporabnikov o novostih na portalih Planet.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno in/ali začasno prebivališče, telefonska številka za osebni kontakt, davčna številka ter davčni urad.
 • Uporabniki zbirke: • Planet 9 internetne in mobilne telekomunikacijske storitve, d.o.o., • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004,)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovane s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni ali spremenjeni v zbirki podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v posebnih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov (je potrebno še sprejeti)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O POGODBENIH PARTNERJIH, POSLOVNIH STRANKAH IN DRUGIH OSEBAH, KI SODELUJEJO Z DRUŽBO PLANET 9 D.O.O. ALI DRUGAČE UPORABLJAJO NJENE STORITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki kot pogodbeni partnerji ali poslovne stranke oziroma njihove pooblaščene osebe stopajo v poslovni odnos z družbo, ter druge osebe, ki sodelujejo z družbo Planet 9. d.o.o. ali drugače uporabljajo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo in izvajanje obveznosti iz naslova dogovorov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov in dejavnost (za samostojne podjetnike posameznike), funkcija v družbi (za podpisnike pravnih oseb), stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), enotna matična številka občana, transakcijski račun, naslov elektronske pošte, telefonska številka, uporabniško ime, geslo.
 • Uporabniki zbirke: • Planet 9, internetne in mobilne telekomunikacijske storitve, d.o.o., • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih , so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni ali spremenjeni v zbirki podatkov, in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, vloge in drugi dokumenti), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v posebnih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti: podatki o naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvu osebnih vozil in vrednostnih papirjev, davčna številka, podatki o odprtih bančnih računih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DRUŽBE PLANET 9 D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni delavci ali kandidati za delo v družbi Planet 9 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z delom in iz dela; • za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva (kraj in občina), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); • matična številka, dodatna telefonska številka za osebni kontakt, naslov elektronske pošte, ime in priimek otrok zaposlenih, datum rojstva otrok zaposlenih.; • kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem; • število točk delovnega mesta, podatki za pokojninsko zavarovanje; • datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice; • evidence o iskalcih zaposlitev; • slika delavca.
 • Uporabniki zbirke: • Planet 9 internetne in mobilne telekomunikacijske storitve, d.o.o., • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Planet 9 d.o.o.. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, izven delovnega časa pa je vstop možen samo z identifikacijsko kartico. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o varovanje podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam