Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O.
Sedež ali naslov: TOPLARNIŠKA ULICA 019
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5033730000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo za TE-TOL in oseba, ki pri TE-TOL opravlja delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za uvel
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • EMŠO • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • izobrazba (smer in stopnja) • ali je delavec invalid • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); B. Podatki o delovnem dovoljenju (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje; C. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; • poklic, ki ga opravlja delavec • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; • število ur tedenskega rednega delovnega časa • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo; D. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • delovno mesto, delovni čas (ur tedensko),
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo. • Pooblaščeni delavci TE-TOL
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:  Personalne mape, delavske knjižice in kartoteke (evidence na kartonih) se nahajajo v železnih ognjevarnih predalnikih v pisarni Kadrovske evidence;  Aplikativna programska oprema evidence zaposlenih delavcev je na uporabniškem nivoju zaščitena z gesli.  Skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo za TE-TOL in oseba, ki pri TE-TOL opravlja delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • EMŠO, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, davčna izpostava, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je delavec invalid, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. B. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo TE-TOL: Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom, • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, • bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), • bruto nadomestila plač, ki bremenijo TE-TOL; Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo TE-TOL, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: • bruto zaostala izplačila plač in nadomestila plač; Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača, • zaostalo izplačilo, • nadomestilo plače, • izredno izplačilo; C. Podatki o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz na delo in z dela), • regres za letni dopust, • jubilejna nagrada, • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, • solidarnostna pomoč, • odpravnina, • stroški izobraževanja delavcev, • ostali stroški dela; D. Podatki o zakonsko določenih davkih in prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: Prispevki v breme TE-TOL: • plačani davki na izplačane plače, • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje, • plačani prispevki za poškodbe na delu; Akontacija dohodnine in prispevki v breme zavarovanca: • plačana akontacija dohodnine, • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: • Državni organi (npr. davčni urad), • nosilci javnih pooblastil (zlasti ZPIZ, ZZZS), • uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, • pooblaščeni delavci TE-TOL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Programska oprema je zaščitena z gesli na uporabniškem nivoju, • skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM IN NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; Zakon o delovnih razmerjih (Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu, Navodila za prijavo nezgode Inšpektoratu RS za delo (po metodolog
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Statistična obdelava podatkov (za poročila nadzornemu
 • Rok hrambe (neobvezno): • Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki jih določa predpisani obrazec ER-8: • Podatki o poškodovancu, • Podatki o poškodbi pri delu, • Podatki o neposrednem vodji, • Podatki očividcih. Osebni podatki, ki jih določa Prijava poškodb inšpekciji za delo (če je bolniški stalež daljši kot 3 delovne dneve): • Podatki o poškodovanem delavcu, • Podatki o nezgodi, • Podatki o prijavitelju.
 • Uporabniki zbirke: • Republiški inšpektorat za delo, • Poškodovančev lečeči zdravnik, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavarovalnica, pri kateri ima TE-TOL sklenjeno zavarovanje, • Zavarovalnica, pri kateri ima poškodovani delavec sklenjeno zavarovanje, • Pravni zastopnik delavca, • Osebe za izvajanje strokovnih nalog iz področja varstva pri delu, • Drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni Službe varstva pri delu; • V skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREIZKUSIH ZNANJA DELAVCEV GLEDE USPOSOBLJENOSTI ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec šteje tudi oseba, ki pri TE-TOL opravlja delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Statistična obdelava podatkov (za poročila nadzornemu svetu in organom TE-TOL), • Za izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): • Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: • Priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, • Strokovna izobrazba, • Opis del, • Podatki o prerazporejanju delavca, Podatki o osebah, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja: • Priimek in ime, • Strokovna izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: • Republiški inšpektorat za delo, • Osebe za izvajanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu, • Drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni Službe varstva pri delu; • V skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH IN ZDRAVSTEVNEM STANJU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih; (Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu; Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec šteje tudi oseba, ki pri TE-TOL opravlja delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje pred
 • Rok hrambe (neobvezno): • Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih iz napotnic oz. zdravniških spričeval: • Priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, • Strokovna izobrazba, • Opis del, • Podatki prerazporejanju delavca, Podatki o ocenah delazmožnosti.
 • Uporabniki zbirke: • Republiški inšpektorat za delo; • Osebe za izvajanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu; • Drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni Službe varstva pri delu; • V skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti; Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v TE-TOL na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo za TE-TOL in oseba, ki pri TE-TOL opravlja delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, • za zagotavljanje statističnega spremljanja, • za potrebe inšpekcijskega nadzora, • za druge namene na podlagi zakona.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: TE-TOL dnevno vpisuje v evidenco za posameznega delavca naslednje podatke: • podatke o številu ur, • skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev TE-TOL, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače; • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko, zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: • Državni organi, • nosilci javnih pooblastil, • drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, • pooblaščeni delavci TE-TOL.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV IN DNEVNIK DELA VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov; Zakon o zasebnem varovanju; interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci TE-TOL, obiskovalci, poslovni partnerji, zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Varovanje oseb (delavci, poslovni partnerji, stranke, obiskovalci, delavci zunanjih izvajalcev) in premoženja družbe TE-TOL; • Za druge namene v skladu s predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 3 (tri) mesece od dneva njihovega nastanka, nato se uničijo. V primeru, ko obstaja sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se ti podatki hranijo največ eno leto, nato se uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Posnetek posameznika (slika oz. glas) brez generalij • Seznam listov dnevnika: List 1: oznake kamer List 2: uporaba medijev (snemanje) List 3: uporaba posnetkov List 4: brisanje oz. uničenje medija
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe, • drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki, v času njihovega obstoja se hranijo v varnostno nadzorni sobi TE-TOL, v katero lahko vstopajo samo pooblaščene osebe. V varnostno nadzorni sobi je stalna prisotnost varnostnega osebja, vstop pa je varovan s kontrolo pristopa in videonadzorom; • Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. • V skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov TE-TOL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV IZ VAROVANEGA OBMOČJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju, interni akti, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci TE-TOL, obiskovalci, poslovni partnerji, zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb (delavci, poslovni partnerji, stranke, obiskovalci, delavci zunanjih izvajalcev) in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz prve točke se hranijo največ 3 (tri) mesece od dneva njihovega nastanka, nato se uničijo. V primeru, ko obstaja sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se ti podatki hranijo največ eno leto, nato se uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam listov evidenc: List 1: poimenski seznam v elektronski obliki (RIS4i–modul RECEPCIJA) - ime in priimek, - naslov, - način ugotavljanja istovetnosti, - razlog prihoda, - datum in ura prihoda v podjetje, - datum in ura odhoda iz podjetja; List 2: posredovanje podatkov; List 3: brisanje oz. uničenje seznama.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe, • drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi, ko v njih ni zaposlenih. Podatki, v času njihovega obstoja, se hranijo v varnostno nadzorni sobi, v katero lahko vstopajo samo pooblaščene osebe. V varnostno nadzorni sobi je stalna prisotnost varnostnega osebja, vstop pa je varovan s kontrolo pristopa in videonadzorom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA UPORABNIKOV SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika - uporabnika, interni akt v zvezi z dodeljevanjem in uporabo službenih mobilnih telefonov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci TE-TOL, katerim je dodeljen službeni mobilni telefon (uporabniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sporočanje osebnih podatkov uporabnika službenega mobilnega telefona operaterju mobilne telefonije zaradi ločenega izstavljanja računov –(uporabnik plača znesek mesečne porabe nad zneskom limita mesečne porabe, ki je določen s sklepom).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa kolikor je delavec uporabnik službenega mobilnega telefona, nato se uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev, razen v primerih 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o ime in priimek uporabnika o znesek limita mesečne porabe, ki ga za posameznega uporabnika nosi TE-TOL o klicna (gsm) številka uporabnika
 • Uporabniki zbirke: • Operater mobilne telefonije – MOBITEL, telekomunikacijske storitve, d.d., Vilharjeva 23, Ljubljana • Pooblaščeni delavci TE-TOL
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: o nosilci osebnih podatkov se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih PNS o v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam