Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONTRACO-ŠPESOV DOM VOJNIK,D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta v Tomaž 6A
Poštna številka: 3212
Kraj: VOJNIK
Matična številka: 5739942000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sitema socialnega in zdravstvenega zavarovanja, statistična spremljava ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)osebno ime, datum rojstva, EMŠO,kraj rojstva,dražava rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, ali je upokojen,ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, naslov drugega delodajalca b)podatki o delovnem dovoljenju (tujci)vrsta dovoljenja, datum izdaje, datum izteka,številka dovoljenja, organ ki je dovoljenje izdal c)podatki o pogodbi o zaposlitvi:datum sklenitve pogodbe, datum nadiopa dela, vrsta sklasnjene pogodbe, razlog sklenitve za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, število ur rednega tedenskega delovnega časa, kraj opravljanja dela, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo č)podatki o prenehanju pogobe o zaposlitvi:datum prenehanja, način prenehanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zvarovanje Slovenije Zavod RS za zaposlovanje MDDSZ RS Statistični urad RS drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah v zaklenjeni kovinski omari tajništva ter v računalniški bazi podatkov osebnih podatkov Dostop je avtoriziran z geslom in omogočen samo pooblaščenim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravtvenega zavarovanja -zagotavljanje podatkov za statistične obdelave podatkov za izvajanje inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, EMŠO,kraj rojstva,dražava rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, ali je upokojen,ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, naslov drugega delodajalca b)podatki o plačah in nadomestilih ki bremene delodajalca:plača za tekoči mesec po kolektivni pogodbi oz.pogodbo ozaposlitvi,bruto plača, zaostala izplačila in nadomestila, izredna izplačila,neto plača, povračila v zvezi z delom, regres, jubilejne nagrade,dodatna plačila,vplačila prostovoljnega zavarovanja, davki na place, ostali stroški dela, prispevki delodajalca, prispevki v breme zvarovanca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Zavod RS za zaposlovanje MDDSZ RS Statistični urad RS drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v računovodstvu osebnih dohodkov ter v računalnoški bazi podatkov. Dostop je avtoritziran z geslom in mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega varstva, zagotavljanje podatkov za tatistiko in inšpekcijski nadzor
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu delovnih ur štebilo opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in z oznako vrste delovnega časa nadurno delo neoprsavljene ure za nadomestilom neopravljene ure brez nadomestila
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS Zavod za zdravstveno zavarovanje RS Zavod za zaposlovanje RS MDDSZ RS Statistični urad drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklnjeni omari računovodstva, vodje organizacijskih enot ter v računalnoški bazi podatkov. Dostop avtoritziran in možen le za pooblaščene osebe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznoti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, EMŠO,kraj rojstva,dražava rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, delovno mesto in opis dela s podatki iz ocene tveganja, opis delovnega procesa, posebne zdravstvne zahteve ki jih mora delavec izpolnjevati, napostnice in zdravniška spričevalazdravniška mnenja, podatki o rokih za periodične zdravstvne preglede
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci pooblaščeni zdravnik delodajalca: dr.Marjan Hrušovar
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zdrsvniška spričevala in psihološka mnjejnja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v zajklenjeni, kovinski omari tajništva ter računalniški bazi podatkov . Dostop je omejen in mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in varovanja zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, EMŠO,kraj rojstva, datum pričetka dela, datum zaključka dela podatki o morebitnih premestitvah, izobraževanjih s področja varstva pri delu in opravljenih preizkusih znanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci doma izvajalci usposabljanja drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dokutacija o preizkusih znanja in opravljenih usposabljanjih se hrani v osebnih mapah v zaklenjenih omarah tajništva ter računalniški bazi podatkov. Dostop je avtoriziran in mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni pooblaščenca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev, vrsta in način periodičnega usposabljanja in preverjanja znanja o varstvu pred požarom
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci izvajalci usposabljanja drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: potrdila se hranijo v zaklenjenih omarah tajništva ter računalniški bazi podatkov . Dostop je mogoč le pooblaščenim osebam .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca poškodb na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi na delu poškodovani delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zakonska obveznost delodajalca
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, podatki o pogodbi o zaposlitvi:datum sklenitve pogodbe, datum nasto, datum opravljnega zadnjega preizkusa znanja o varnosti pri delu b)poročilo organizacijskega vodje o dogodku c)obrazec ER-8
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari tajništva in so dostopni le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidence vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): interni akt - Hišni red
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje stanovalcev, zaposlenih in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek obiskani delavec ali stanovalec čas prihoda in čas odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjni omari recepcije
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dobaviteljev in izvajalcev po pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni delavci s pogodbo o delu ali izvajanju storitev podatki o dobaviteljih oziroma njihovih predstavnikih in odgovornih osebah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb in uveljavljanje medsebojnih pravic in obveznosti po njih
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju veljavnosti pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kraj in datum rojstva EMŠO davčna številka številka TRR naslov prebivališča telefonska številka doma mobilna telefonska številka predmet pogodbenega odnosa trajanje pogodbe vrednost pogodbe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavod RS za zaposlovanje drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjenih omarah tajništva in računovodstva ter računalniški bazi podatkov. Dostop avtoriziran in omogočen le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnoti za potrebe statistike in znanstveno raziskovane dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju izvajanja dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, datum rojstva, EMŠO,kraj rojstva,dražava rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, podatki o družinskih razmerah, podatki o gospodinjstvu, izobrazba, podatki o zdravstvenem stanju kategorija invalidnosti, podatki o prejemkih in premoženju, podatki o socialnih stiskah, davčna številka, številka TRR, podatki o bivalnih in stanovanjskih pogojih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah socialne delavke ter računalniški bazi podatkov. Postopki varovanja so določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o denarnih in socialnih pomočeh

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do socialne pomoči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti institucionalnega varstva za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in statistične obdelave
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju dejavnosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO,kraj rojstva,dražava rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, podatki o družinskih razmerjih,podatki o statusu, podatki o dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah, številka TRR, podatki o bivalnih pogojih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci drugi uporabniki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki so hranjeni v zaklenjenih omarah socialne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o drugih pomočeh posamezniku

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do pomoči
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dejavnosti institucionalnega varstva v statistične namene za znanstveno raziskovalno delo
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO,kraj rojstva,država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, podatki o prejemkih in dohodkih, podatki opremoženju, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci drugi uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah socialne delavke
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o oprostitvah pri plačilu storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do oprostitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po preteku pravice
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO,kraj rojstva,država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, podatki o prejemkih in dohodkih, podatki opremoženju, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjenih omarah socialne delavke doma
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: izvajalci socialno varstvene dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dejavnosti instituciomnalnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do izbrisa iz registra izvajalcev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zbirka podatkov iz registra zasebnikov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni omari svetovalnega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov o financiranju socialno varstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: financerji dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti za statistične in znanstveno raziskovalne namene brez identitete
 • Rok hrambe (neobvezno): do preteka namena zaradi katerega se zbirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imein priimek EMŠO davčna številka rojstni podatki podatki o prebivališču
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v zaklenjenih omarah socialne delavke in računovodstva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Katalog osnovne medicinske dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe vključene v institucionalno varstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva dokumentacija služi kot vir za evidence s področja zdravstvenenga varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): zdravstveni karton: trajno ; popis bolezni 10 let po smrti; ostala dokumentacija 15 let po smrti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO,kraj rojstva,država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, telefonska številka, terapije anamneze, n apotitve, načrt zdravstvene nege
 • Uporabniki zbirke: izvajalci zdravstvene dejavnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni zdravstveni kartoni se hranijo v kovinski kartotečni omari ambulante doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami v okviru informacijskega sistema javne zdravstvene mreže.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Podatki o storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega zavarovanja in Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stanovalci doma
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dokumentacvijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti in izvajalev institucionalnega varstva za obračun opravljenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti stanovalca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, spol, EMŠO,kraj rojstva,država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, telefon,diagnoze, številka zdravnika, terapije, napotitve, zavarovalniški status, socialna anamneza, načrt zdravstvene nege evidenca opravljenih storitev
 • Uporabniki zbirke: izvajalci zdravstvene dejavnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v elektronski obliki v okviru informacijske mreže doma. Dostop je omejen z gesli in omogočen le pooblaščenim osebam. Izpisi v obliki delovnih navodil so dostopni delavcem ki izvajajo storitvein se nahajajo v sestrskih sobah in ambulantah. Dostop vanje je reguliran s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se povezujejo z uradnimi evidencami iin knjigami v okviru osnovne zdravstvene mreže in informacijskega sistema ZZZS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam