Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Mirka Vadnova 3 a
Naziv ali firma: Elektro Gorenjska, d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5175348000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami), Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB, s spremembami), Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015), pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni, štipendisti, dijaki in študenti, ki opravljajo obvezno prakso in delo preko študentske napotnice, vzdrževani družinski člani ter otroci zaposlenih in bivših zaposlenih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen uveljavljanja pravic iz dela, iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora, prijava v obvezno in prostovoljno dopolnilno zavarovanje, koriščenje počitniških kapacitet, koriščenje v skladu z internimi akti, obdaritev otrok ob novem letu, odmera letnega dopusta, olajšava za dohodnino, za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, naslov, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, izobrazba, TRR, telefonska številka, elektronski naslov, fotografija. Poleg zgoraj navedenih podatkov se v posameznih delih zbirke vodijo še naslednji podatki: - Podatki o stroških dela: tarifni in plačilni razred, relativno razmerje, bruto plača za polni delovni čas, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, bruto izplačilo za delo preko delovnega časa, neto izplačila (plače, nadomestila, izredna izplačila). - Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. - Podatki o odtegljajih od plače: sindikalna članarina, samoprispevek, šifra drugih prejemnikov plačil za odtegljaj, prednostni vrstni red, vrsta odtegljaja, saldo odplačila in število obrokov, znesek obroka. - Podatki o izrabi delovnega časa: število ur prisotnosti na delu, število nadur, število ur bolniških odsotnosti, koriščenje rednega dopusta, službene poti. - Podatki o očetovskem dopustu, izrednem dopustu: poraba, datum zaključka, število dni. - Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, naziv delovnega mesta oziroma število ur, podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo, tarifni razred, relativno razmerje, bruto plača. - Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, način prenehanja. - Podatki o vzdrževanih članih in otrocih zaposlenih: vrsta sorodstva, rojstni list (dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o otrokovih starših- za mater tudi dekliški priimek), podatki iz potrdila o negi in varovanju telesno in duševno prizadetega otroka, podatki iz potrdila o šolanju. - Podatki o upokojencih: datum upokojitve, ali je delavec delno upokojen. - Podatki o študentih/dijakih, ki opravljajo obvezno prakso in delo preko študentske napotnice: izobraževalna ustanova, status študenta/dijaka, podatki o nakazilu, opravljene ure. - Podatki o štipendistih: vrsta in višina štipendije, status štipendista, izplačevanje štipendij in dodatkov, vzrok mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev, terjatve vračil in način vračanja neupravičeno izplačanih štipendij, pritožbe, podatki o opravljenih šolskih obveznostih (izpiti in praksa), potrdilo o vpisu v višji letnik. - Podatki o invalidih: ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, številka odločbe o priznanju pravic iz naslova invalidnosti, kategorija invalidnosti, odstotek telesne okvare, delovni čas. - Podatki o izobraževanju in izpopolnjevanju: a.) strokovno izobraževanje: datum sklenitve pogodbe za strokovno izobraževanje, naziv izobraževanja, naziv ustanove izobraževanja, kraj in čas trajanja izobraževanja; b.) drugo izobraževanje, seminar, delavnica: vrsta in naziv izobraževanja, izvajalec, čas trajanja, strošek izobraževanja, poročilo, ocenjevalni list, gradivo. - Podatki o dopolnilnem delu: ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo. - Podatek o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju: številka zavarovalne police, obvestilo o odtegljajih, seznami odtegljajev. - Podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju: šifra pokojninskega načrta, šifra police, številka police, datum vstopa v zavarovanje, minimalna premija, premija delavca, premija delodajalca, datum prenehanja oz. mirovanja. - Podatki o kolektivnem pokojninskem zavarovanju in nezgodnem zavarovanju: začetek zavarovanja, izjava o plačilu oz. neplačilu mesečne premije. - Podatki o zavarovanju za težke bolezni in operacije: začetek zavarovanja, zavarovalna premija. - Podatki o disciplinskih postopkih: delovno mesto, datum in številka ter vrsta disciplinskega ukrepa, opis kršitve in obrazložitev, ocena nastale škode, dokazila. - Podatki o letnih razgovorih: ocena v preteklem letu, želje in cilji zaposlenega, cilji družbe, predlogi za izboljšave, zadovoljstvo pri delu, možnost za napredovanje, posebni dogovori.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Finančna uprava, izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Center za socialno delo, inšpektorat za delo, zavarovalnice, zunanji revizor, ISO presojevalci, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o zaposlenih, bivših zaposlenih, vzdrževanih družinskih članih in otrocih zaposlenih ter bivših zaposlenih so zbrani v osebni mapi in so hranjeni v ognjevarnih omarah, ki so zaprte s ključem. Podatki o študentih in praktikantih se hranijo v registratorjih, v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so pisalne mize prazne, omare zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljena in zaklenjena. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o uporabnikih distribucijskega omrežja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014 s spremembami), Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/2002 s spremembami), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB, s spremembami), Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002), Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/2005 s spremembami), pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki, ki so priključeni na distribucijsko omrežje električne energije družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., vlagatelji (investitor oziroma pooblaščenec) vlog za izdajo projektnih pogojev, vlog za izdajo soglasja za priključitev za odjemalca EE, vlog za izdajo soglasja k projektu, vlog za izdajo pogodbe o priključitvi, vlog za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE, prijavitelji napake oziroma nepravilnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje nalog gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (EE) po pooblastilu družbe SODO d.o.o., za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja za priključitev za odjemalca EE, za izdajo soglasja k projektu, za izdajo pogodbe o priključitvi, za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE, obveščanje odjemalcev o načrtovanih odklopih na merilnem mestu na elektronski naslov in na mobilni telefon v obliki SMS sporočila, reševanje reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka, parcelna številka, katastrska občina, nadstropje in številka stanovanja, številka poslovnega partnerja, telefaks, naziv in številka merilnega mesta, številka projektnega pogoja, številka soglasja k projektu, številka smernic k prostorskemu aktu (OPPN in DPN), številka izdanih projektnih pogojev, obstoječa priključna moč, nova priključna moč, celotna instalirana moč proizvodne naprave, naziv in številka projektne dokumentacije, izdelovalec projekta, številka soglasja, naziv elektrarne oz. proizvodne naprave, lokacija, datum reklamacije, opis napake oziroma nepravilnosti.
 • Uporabniki zbirke: Vzdrževalci informacijskih sistemov, Javna agencija RS za energijo, dobavitelji EE, Borzen d.o.o. (Center za podpore), Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo RS za notranje zadeve, RTV Slovenija, občine, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah na lokacijah v Kranju in Žirovnici. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Originalni izvodi pogodb se hranijo v arhivih družbe. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o vstopih v poslovne prostore in videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, poslovni partnerji, delavci zunanjih izvajalcev, drugi obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore, čistilke, študenti, dijaki, varnostna služba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja, zagotavljanje nadzora in vstopa v ali iz poslovnih prostorov, evidentiranje vstopa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora družbe, ime, priimek, naslov, zaposlitev, razlog vstopa, ime in priimek osebe, ki je sprejela stranko, delovno mesto, kontrola vstopa v posebej varovana območja družbe, mesto registracije, registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so pridobljeni z registracijo na pristopni kontroli ter z izvajanjem videonadzora, se nahajajo izključno v elektronski obliki, dostop do njih je mogoč le z ustreznim uporabniškim imenom in geslom. Osebni podatki o obiskovalcih se vodijo ročno v vpisni knjigi (izpolnitev vnaprej določenega obrazca). Papirna dokumentacija se hrani v zaklenjenih omarah. Izven delovnega časa se prostori, omare in nosilci podatkov zaklepajo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in zaklene. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o delničarjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Mali delničarji, fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo dividend in vzdrževanje seznama delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa, obračuna višine dohodnine, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: OE FES za obdelavo za potrebe izplačila dividend in obveščanja delničarjev o višini dividende in o višini plačane dohodnine.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ukrepi v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani s podatki v KDD.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami), osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, študentske in dijaške prakse.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe odločanja o pravicah iz dela, izvedba nabora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, naslov, državljanstvo, status, TRR, telefonska številka, elektronski naslov, izobrazba, poklicna kvalifikacija, usposobljenost, dodatna znanja in delovne izkušnje, zmožnost za delo in omejitve, zavarovalna doba, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorjih, v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so pisalne mize prazne, omare zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljena in zaklenjena. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o pogodbah po ZDIJZ in služnostnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB, s spremembami), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB, s spremembami), Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB, s spremembami), Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002 s spremembami), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006-UPB, s spremembami), pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so sklenile avtorsko pogodbo, sponzorsko pogodbo, donatorsko pogodbo, svetovalno pogodbo, pogodbo o delu ali služnostno pogodbo, vlagatelji zahteve za posredovanje informacij javnega značaja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, transparentnost poslovanja, vodenje evidence v skladu z ZDIJZ, vodenje evidence o posredovanih informacijah javnega značaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Pogodbe po ZDIJZ: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, predmet pogodbe, opis dela, čas trajanja pogodbe, predvideno plačilo, TRR, banka, telefonska številka, datum nastopa dela, datum prenehanja dela, datum in kraj podpisa pogodbe. - Služnostne pogodbe: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, prostorske meje na parceli lastnika nepremičnine, parcelna številka, ID znak, vrsta služnostne pravice, vrsta nadomestila. - Evidenca posredovanih informacij javnega značaja: ime in priimek vlagatelja zahteve, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Finančna uprava, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Originalni izvodi pogodb se hranijo v arhivu družbe. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993 s spremembami), Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004-UPB, s spremembami), Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/2013), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavca (Uradni list RS, št. 87/2002 s spremembami), Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/2011 s spremembami), Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu, prijavitelji delovnih nezgod in nevarnih pojavov, zaposleni, kandidati v postopku sklenitve delovnega razmerja, bivši zaposleni, študenti in dijaki, zaposleni, ki jim delodajalec v skladu s pravilnikom ter na podlagi ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu določi osebno varovalno opremo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanju pravic, ki jih za primer poškodbe pri delu, kolektivnih nezgodah in nevarnih pojavih določa zakonodaja, za namen izvajanja delovnih dolžnosti v skladu z Zakonom o obrambi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki v primeru poškodbe pri delu: a.) o poškodovancu: ime, priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, dejavnost v času nezgode, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, vrsta poškodbe, materialni povzročitelj nezgode, oblika poškodbe, način poškodbe, poškodovani del telesa, nudenje prve pomoči; b.) o prijavitelju: ime, priimek, telefon, delovno mesto, ime in priimek odgovorne osebe delodajalca; c.) podatki o nezgodi: datum prijave nezgode, ura nezgode, kraj, delovno okolje, delovni proces, vzrok nezgode, fotografija kraja nezgode. - Podatki o nevarnem pojavu: a.) o prijavitelju: ime, priimek, telefon, delovno mesto, ime in priimek odgovorne osebe delodajalca. b.) o nevarnem pojavu: datum prijave in dogodka, lokacija, vrsta, ogroženost zdravja, opis vzroka in dogodka. - Podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih: ime, priimek, dekliški priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, posebne zdravstvene zahteve, zdravstvene omejitve, naziv delovnega mesta, začasno/trajno neizpolnjevanje pogojev za navedeno delovno mesto, delovna oprema, predlagani ukrepi, datum zdravniškega pregleda, poročilo zdravnika, ugotovljene omejitve, predlagano drugo delovno mesto, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca. - Podatki o usposabljanjih za varno in zdravo delo: ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, naslov, izobrazba, zaposlitev, opis del oziroma nalog z vidika varnosti in zdravja pri delu, delovno mesto, ime in priimek nadrejene osebe, naziv usposabljanja, kvalifikacija pridobljena z usposabljanjem, datum opravljenega preizkusa, rezultati preizkusa, zapisniki o preizkusih znanja zaposlenih, podatki o izobraževanju, podatki o teoretičnih in praktičnih preizkusih, fotografija delavca. - Podatki o osebni varovalni opremi: ime, priimek, datum rojstva, naslov, strokovna izobrazba, delovno mesto, opis del in nalog, vrsta in količina osebne varovalne opreme, številka obleke, številka obutve. - Podatki za izvajanje delovne dolžnosti: ime, priimek, naslov prebivališča, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno varstvo, ISO presojevalci, inšpektor za delo, zavarovalnice, pooblaščeni zdravnik medicine dela, zunanji izvajalci usposabljanj, na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorjih, v zaklenjenih omarah v prostorih službe za varnost in zdravje pri delu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljena in zaklenjena. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o uporabi osnovnih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovno razmerje med delodajalcem in delavcem, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo pravico uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence danih sredstev v uporabo (službeni mobilni telefon, avtomobil oziroma drugo sredstvo, dano v uporabo), analiza stroškov, povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, elektronski naslov, klicna številka, tip aparata, serijska številka aparata, datum prevzema in vrnitve, mesečna poraba, dodatna oprema, naročniški paket, kopija vozniškega dovoljenja, podatki o vozilu, registrska številka vozila, tip vozila, številka šasije, znamka vozila, leto proizvodnje, prevoženi kilometri v službene/zasebne namene, opis uporabe v službene namene, tip ključa, serijska številka ključa, številka parkirnega prostora, uporaba štampiljke, kraj nakupa s plačilno kartico, blago oz. storitev, datum, čas in znesek nakupa, poslovni partner, vrsta goriva, številka osnovnega sredstva, vrednost.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, zunanji revizor, ISO presojevalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o potnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/2016-UPB), Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB, s spremembami), Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in drugi pooblaščeni uporabniki službenih vozil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za obračun potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek voznika/sovoznika/sopotnika, relacija, začetno in končno stanje števca, število prevoženih kilometrov, namen poti, registrska številka vozila, delovni nalog.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, zunanji revizor, ISO presojevalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o članih Nadzornega sveta in komisij NS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB, s spremembami), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB, s spremembami), Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Nadzornega sveta in komisij NS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev določil zakona, za uveljavljanje pravic iz članstva, za izplačilo sejnin, za transparentno in učinkovito poslovanje družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, TRR, EMŠO, življenjepis, izjava o razkritju nasprotij interesov, pogodbeno dogovorjeni prejemki oziroma bonitete.
 • Uporabniki zbirke: Davčni organi, banke, Združenje članov nadzornih svetov, zunanji revizor, SDH, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorjih, v zaklenjenih prostorih uprave, sekretarke NS in finančne službe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o zaposlenih s posebnimi dostopi oziroma pooblastili

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB, s spremembami), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/2004-UPB, s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni, člani NS in komisij NS, druga oseba, ki je zaradi narave svojega dela prišla v stik z notranjo informacijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov, varovanje premoženja podjetja, za vodenje evidence oseb, ki imajo kvalificirano potrdilo, ki so jim dostopne notranje informacije družbe, gesla oziroma posebni dostopi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, davčna številka, EMŠO, veljavnost dovoljenja, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Portali državnih organov in pooblaščenih organizacij, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o sodnih in upravnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB, s spremembami), Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007-UPB, s spremembami), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB, s spremembami), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/2014-UPB, s spremembami), Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/1991 s spremembami), pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, upniki, tožniki, toženci, zastopniki oz. pooblaščenci, drugi udeleženci v upravnih postopkih, denacionalizacijski upravičenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje zahtevkov v sodnih in upravnih postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, telefonska številka, TRR, elektronski naslov, posredovani podatki na podlagi opravljeni poizvedb o osebnem in premoženjskem stanju oseb udeleženih v spornih zadevah, lastništvo nepremičnin (ID znak nepremičnin, delež) in premičnin, banka, delodajalec, lastništvo vrednostnih papirjev, podatki o udeležbah v gospodarskih družbah, podatki o pooblaščencih oz. zastopnikih oseb, udeleženih v pravdi, podatki o drugih udeležencih v postopku, opravilna in interna številka spisa.
 • Uporabniki zbirke: Sodni, upravni in drugi organi, zunanji revizor, ISO presojevalci, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zaključeni spisi se hranijo v arhivu družbe. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje so skladni z internimi akti s področja varstva osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o nagrajencih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/2007-UPB), Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB, s spremembami), osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci in nagrajenci v nagradnih igrah, ki jih organizira družba Elektro Gorenjska, d. d., zaposleni, ki podajo inovacijske ali racionalizacijske predloge.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za podeljevanje nagrad in izvajanje nagradnih iger, obveščanje o nagradah, posredovanje nagrad, vodenje evidence o inovacijskih in racionalizacijskih predlogih, obravnavanje predlogov in izplačilo nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, elektronski naslov, davčna številka, telefonska številka, TRR, predlog, datum predloga, višina in vrsta nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o upravljanju z nepremičninami

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB, s spremembami), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/2006, s spremembami), Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB, s spremembami), Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006), Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami), Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002 s spremembami), Energetski zakon (Uradni list RS št. št. 17/2014 s spremembami), pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki uporabljajo, prodajajo ali kupujejo nepremičnine, zaposleni, nekdanji zaposleni, družinski člani zaposlenih, zunanji najemniki, kupci stanovanj, ki so ali so bile last družbe Elektro Gorenjska, d. d., koristniki počitniških kapacitet družbe Elektro Gorenjska, d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje z nepremičninami, statistično spremljanje, vpis v Evidenco trga nepremičnin, odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za urejanje obveznosti koristnikov počitniških kapacitet.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, TRR, datum vpisa v Evidenco trga nepremičnin in ID posla, datum sklenitve pogodbe, datum začetka najema, datum prenehanja najema, najemnina, naslov nepremičnine, katastrska občina, parcela, stavba, posamezni del stavbe, vrsta in površina nepremičnine, šifra počitniške kapacitete, termin koriščenja, način plačila, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Finančna uprava, Geodetska uprava, recepcije upravniki večstanovanjskih stavb, zemljiška knjiga, notarji, sodišča, zunanji revizor, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Originalni izvodi pogodb se hranijo v arhivih družbe. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov o zapadlih terjatvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 s spremembami), Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/2008 s spremembami), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB, s spremembami), Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 13/2011-UPB, s spremembami), Slovenski računovodski standardi, pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (zaposleni in zunanji), ki jim družba izstavlja račune, kupci in dobavitelji blaga in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence terjatev do kupcev, izdaja in plačevanje računov, hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, telefonska številka, elektronski naslov, telefaks, številka računa, datum in kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oziroma opravljene storitve, rok plačila, postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa, TRR, višina terjatve.
 • Uporabniki zbirke: Finančna uprava, zunanji revizor, ISO presojevalci, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah finančne in računovodske službe. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Originalni izvodi pogodb se hranijo v arhivih družbe. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov o zavarovanjih odgovornosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/2015), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB, s spremembami), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB, s spremembami), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008-UPB, s spremembami), pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, prijavitelji škode, oškodovanci, člani Nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju splošne odgovornosti, projektantske odgovornosti, odgovornosti varnosti in zdravja pri delu, avtomobilskem zavarovanju, reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, zavarovanje uprave in članov Nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov, davčna številka, EMŠO, telefonska številka, elektronski naslov, TRR, vrsta zavarovanja, začetek zavarovanja, številka osebnega dokumenta, številka police, ime zavarovalnice, trajanje zavarovanja, podatki, ki se nanašajo na predmet zavarovanja, oznaka škodnega spisa, datum vložitve zahtevka, višina odškodnine, vrsta, kraj, čas in opis zavarovalnega primera, opis materialne in nematerialne škode.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice, pooblaščenci, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Papirna dokumentacija se hrani v registratorjih, v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten s sistemom gesel. Izven delovnega časa so omare zaklenjene, pisalne mize in nosilci podatkov pospravljeni, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljeni. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so skladni z internimi akti s področja varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam