Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Detel Global, d.d.
Sedež ali naslov: Pot za brdom 102
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1545640000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca uporabnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 110. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS št.: 43/04, 129/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev; rezidenčni in poslovni uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje naročniških imenikov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja naročniškega razmerja, po prenehanju naročniškega razmerja pa še eno leto od takrat, ko je bil naročniku izstavljen zadnji obračun za opravljene storitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) ime in priimek oz. firma 2) zastopnik pravne osebe 3) naslov za prejemanje računov 4) davčna številka (za pravne osebe) 5) podatek ali je naročnik davčni zavezanec (za pravne osebe) 6) dodeljena telefonska številka 7) uporabniško ime in geslo za storitve Detelfone 8) datum prijave v sistem Detelfone 9) drugi načini izmenjave informacij: mobilni telefon, elektronska pošta (ni obvezno)
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke sam, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v bazo je zaklenjen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka naročniških pogodb (papirni arhiv)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 110. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS št.: 43/04, 129/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki in uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev; rezidenčni in poslovni uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje naročniških imenikov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja naročniškega razmerja, po prenehanju naročniškega razmerja pa še eno leto od takrat, ko je bil naročniku izstavljen zadnji obračun za opravljene storitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) priimek in ime oz. firma 2) zastopnik pravne osebe 3) stalno bivališče ali sedež 4) naslov za prejemanje računov 5) davčna številka (za fizične osebe ni obvezno) 6) podatek ali je naročnik davčni zavezanec 7) matična številka podjetja 8) telefonska številka s katere bo opravljan promet 9) drugi načini izmenjave informacij: mobilni telefon, elektronska pošta (ni obvezno)
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke sam, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv se hrani v zaklenjeni omari, vstop v prostor je omejen (dostop s kartico). Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o dolžnikih v postopku izterjave

 • Pravna podlaga (neobvezno): Člen 110 ZEKom in člen 10/2 ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki v postopku izterjave oziroma izvršbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izterjavo dolgov preko pooblaščenega podjetja in sodno izvršbo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1) ime in priimek oz. firma 2) naslov 3) številka zadeve 4) višina glavnice in obresti 5) stanje zadeve
 • Uporabniki zbirke: upravljalec zbirke sam, pravne in fizične osebe pooblaščene za aktivnosti v zvezi z izterjavo oz. izvršbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se shranjujejo podatki, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe računovodske in pravne službe. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka shranjenih prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev za potrebe pristojnih državnih organov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1) – 107.a člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetja In.life d.d. in morebitni uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev zahtev iz 107.a člena ZEKom-UPB1
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s zahtevami 107.a člena ZEKom-UPB1 je rok hrambe 24 mesecev od
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika so lahko omejene po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, potrebni za odkritje in prepoznanje vira komunikacije, ki obsegajo: pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju telefonsko številko kličočega ter ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika; pri uporabi internetne telefonije uporabniško ime in telefonsko številko, dodeljeno za vsako komunikacijo, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov internetnega protokola, uporabniško ime ali telefonska številka; podatki, potrebni za prepoznanje cilja komunikacije, ki obsegajo: pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju klicano telefonsko številko in v primerih, ki vključujejo dodatne storitve, kot je preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika; pri uporabi internetne telefonije uporabniško ime ali telefonsko številko prejemnika klica prek internetne telefonije, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika in uporabniško ime namembnega prejemnika komunikacije; podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije, ki obsegajo: pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju datum ter čas začetka in trajanje ali čas konca komunikacije; pri uporabi internetne telefonije datum in čas prijave na internet in odjave z njega, pri čemer se upošteva določen časovni pas, skupaj z naslovom statičnega ali dinamičnega internetnega protokola, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega uporabnika ter datum in čas prijave in odjave z internetnih storitev elektronske pošte ali internetne telefonije glede na določen časovni pas; podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije, ki obsegajo: pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju vrsto uporabljene telefonske storitve; pri uporabi internetne telefonije vrsto uporabljene storitve; podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske opreme uporabnikov, ki obsegajo: pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju kličočo in klicano telefonsko številko; pri uporabi internetne telefonije kličočo telefonsko številko za klicni dostop, digitalni naročniški vod ali drugo končno točko začetnika komunikacije, ID celice na začetku komunikacije, oziroma podatke, ki določajo zemljepisno lego med obdobjem, za katerega se hranijo podatki o komunikaciji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. ter pristojni organi skladno z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, kjer se nahajajo strežniki in mrežne naprave so vedno zaklenjeni, vstop pa je omogočen le manjšemu številu pooblaščenih oseb. Zbirka podatkov iz katerih se da pridobiti osebne podatke se nahaja na računalniških sistemih in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Podatke lahko pridobijo in posredujejo zgolj določene, za ta namen pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. Za varnostne kopije podatkov veljajo isti ukrepi kot za originalne podatke. Vsi osebni podatki in elektronske komunikacije, ki se ustvarijo v okviru podjetja In.Life d.d. se varujejo na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka lokacijskih podatkov, ki niso hkrati prometni podatki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1) – 106. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetja In.life d.d. in morebitni uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev drugega odstavka 72. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstajajo podatki o naročnikih v Evidenci uporabnikov storitev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika so lahko omejene po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki tehnične narave, iz katerih je mogoče ugotoviti podatek o številki in lokaciji kličočega v primeru klica na številki 112 in 113: naslov lokacije priključka, telefonska številka, ime in priimek naročnika, čas v katerem so bili podatki zabeleženi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. ter pristojni organi skladno z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, kjer se nahajajo strežniki in mrežne naprave so vedno zaklenjeni, vstop pa je omogočen le manjšemu številu pooblaščenih oseb. Zbirka podatkov iz katerih se da pridobiti osebne podatke se nahaja na računalniških sistemih in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Podatke lahko pridobijo in posredujejo zgolj določene, za ta namen pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. Za varnostne kopije podatkov veljajo isti ukrepi kot za originalne podatke. Vsi osebni podatki in elektronske komunikacije, ki se ustvarijo v okviru podjetja In.Life d.d. se varujejo na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o prometu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1) – 104. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetja In.life d.d. in morebitni uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavitev računa ali razčlenjenega računa, za obračun in plačila v zvezi z medomrežnim povezovanjem, reševanje reklamacij, odkrivanje prevar, trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodatno vrednostjo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, ki so osnova za zaračunavanje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika so lahko omejene po 36. členu ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kličoča in klicana številka, klicano in klicoče omrežje, datum in čas zveze, čas trajanja zveze, količina, zaračunana količina, datum in ura opravljene storitve, cena opravljene storitve, ime in priimek ter naslov naročnika oz. uporabnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. ter pristojni organi skladno z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja, kjer se nahajajo strežniki in mrežne naprave so vedno zaklenjeni, vstop pa je omogočen le manjšemu številu pooblaščenih oseb. Zbirka podatkov iz katerih se da pridobiti osebne podatke se nahaja na računalniških sistemih in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Podatke lahko pridobijo in posredujejo zgolj določene, za ta namen pooblaščene osebe podjetja In.life d.d. Za varnostne kopije podatkov veljajo isti ukrepi kot za originalne podatke. Vsi osebni podatki in elektronske komunikacije, ki se ustvarijo v okviru podjetja In.Life d.d. se varujejo na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in zaščiti tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam