Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA IMELDA D.O.O.
Sedež ali naslov: Poljanska cesta 25
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5996899000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca nagrajencev nagradene igre

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podalgi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, uporabnik mobilnega telefona, ki z določene mobilne številke enkrat (in sicer prvič) pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »MILKA« na številko 3939 v času med 15. 01. 2007 od 00.00 ure do 28. 03. 2007
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre in za obračunavanje akontacije dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davcna stevilka, davcna izpostava
 • Uporabniki zbirke: Agencija Imelda d.o.o., DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila igre, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta, v kletnih prostorih pod ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca honorarnih sodelavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Honorarni sodelavci, ki niso zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - opravljanje honorarnega dela v družbi, izvajanje avtorskih in pogodb o delu - urejanje pravic in obveznosti iz naslova honorarnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta, državljanstvo, rezidentstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), podatki o delu in zaslužkih (opravljene ure, urna postavka, termin dela, izplačani zaslužki, akontacija dohodnine), številka transakcijskega računa, naziv banke, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v družbi - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci pisni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov in dijakov, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebno soglasje študenta ali dijaka oz. pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki v družbi opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - opravljanje začasnega in občasnega dela študentov in dijakov v družbi - urejanje pravic in obveznosti iz naslova začasnega in občasnega dela študentov in dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, številka osebnega dokumenta, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobraževalna ustanova, ki jo obiskuje ter status in letnik, vpisna številka, podatki o delu in zaslužku (opravljene ure, urna postavka, termin dela, vrsta dela, izplačani zaslužek, akontacija dohodnine), številka transakcijskega računa, naziv banke, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi, ki so seznanjeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in drugimi pravilniki, ki urejajo poslovanje družbe, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci pisni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca udeležencev nagradnih iger.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki udeležencev se hranijo skladno z objavljenimi pravili o nagradni igri; podatki nagrajencev se hranijo v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), tel. številka, mobilna številka, elektronski naslov; pri dobitnikih nagrad dodatno: datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta, državljanstvo, vrsta nagrade, vrednost nagrade.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v družbi - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci pisni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, serijska in registrska številka delovne knjižice, občina in datum izdaje delovne knjižice, številka osebnega računa pri banki, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO in davčna številka, podatki o odsotnostnih zaradi bolezni, poškodbah pri delu, delovnih nezgodah in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi, ki so seznanjeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in drugimi pravilniki, ki urejajo poslovanje družbe, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci pisni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam