Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Sedež ali naslov: DIMIČEVA 12
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5866324000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PRIHODOV IN ODHODOV OBISKOVALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – zagotavljanje varnosti; – drugi uradni nameni;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Ime in priimek, spol, organizacija oz. podjetje obiskovalca, oseba oz. laboratorij oz. oddelek v ZAG, ki ga obiskuje, zaporedna št., ki se vodi v posameznem mesecu, datum, čas prihoda in odhoda, opomba
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DELAVCEV, KI SO OPRAVILI ZDRAVNIŠKI PREGLED

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; – urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač; – sklenitev pogodbe o zaposlitvi; – uveljavljanje pravic na področju zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, , EMŠO, spol, naslov bivališča, delovno mesto, datum nastopa dela pri delodajalcu, poklic in izobrazba; – Zdravstveni podatki: datum zadnjega zdravstvenega pregleda, izjava o varnosti in ocena tveganja za delovno mesto, zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolniti delavec, datum opravljenega zdravniškega pregleda, kontrolni pregled, plačilo stroškov pregleda, odločba o začasni nezmožnosti za delo, mnenje zdravnika; – Podatki iz ocene tveganja: kratek opis delovnega procesa, delovni čas, nadurno delo, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema;
 • Uporabniki zbirke: – Zavod za varstvo pri delu; – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; – Zavod za varstvo pri delu – pooblaščeni zdravnik; – Inšpektorat za delo; – osebni zdravnik; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacij; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PLAČ ZAPOSLENIH DELAVCEV IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: –– urejanje pravic in obveznosti iz delovn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, davčna številka, številka TRR, datum, kraj in država rojstva, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba in strokovna usposobljenost; – Podatki o delu: delovno mesto, delovni čas, trajanje delovnega razmerja, organizacijska enota, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, delovne naloge, kraj dela, delovna doba; – Podatki o delovnem času: skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZAG-a, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih in drugih dela prostih dnevih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme ZAG-a, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in krajšega delovnega časa staršev z otrokom do 3 leta starosti ali invalidnim otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; – Podatki o plačah: osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost, izplačane plače, neto plače, nadomestilo neto plače v breme ZAG-a, nadomestilo neto plače v breme drugih, drugi prejemki v zvezi z delom, dohodnina in ostali davki, odtegljaji od plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja;
 • Uporabniki zbirke: – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, – Davčna uprava RS; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, poklic, izobrazba in strokovna usposobljenost, akademski naziv, šolanje, status mladega raziskovalca, številka osebnega računa in enota banke, družinski člani in njihovi osebni podatki; – Podatki o delu: delovno mesto, datum nastopa dela na delovnem mestu, organizacijska enota, delovne naloge, kraj dela, plačilo za delo, mentorstvo, poskusno delo ali pripravništvo, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, dopolnilno delo, podatki drugega delodajalca, kjer je delavec zaposlen, delo v tujini, mirovanje delovnega razmerja, delovna doba, zavarovalna doba, invalidnost, pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, razlogi prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, odsotnosti z dela, redni in izredni dopust, bolniške, porodniški in starševski dopust, bolniška, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje (doma in v tujini), obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, regres za letni dopust za tekoče leto, soglasje delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen polni delovni čas, bolniški listi oz. odločba o začasni nezmožnosti za delo, mnenje zdravnika, napredovanje;
 • Uporabniki zbirke: – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; – Zavod za zaposlovanje; – Vzajemna zdravstvena zavarovalnica; – Agencija za raziskovalno dejavnost; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic i
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, , EMŠO, spol, naslov bivališča, delovno mesto, datum nastopa dela pri delodajalcu, poklic in izobrazba; – Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna; – Podlaga zavarovanja: podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča, datum, kje se je pripetila nesreča, koliko oseb je bilo poškodovanih, koliko oseb je izgubilo življenje, opis nesreče, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je pregledal oškodovanca, mnenje inšpektorja in službe za varstvo pri delu, uporaba osebnih varstvenih ukrepov;
 • Uporabniki zbirke: – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; – Zavod za varstvo pri delu – pooblaščeni zdravnik; – Zavod za varstvo pri delu; – osebni zdravnik; – Inšpektorat za delo; – osebni zdravnik delavca; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacij; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA SKLENJENIH AVTORSKIH POGODB IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – sklenitev pogodbe o avtorskem delu ali podjemne pogodbe; – statistična raziskovanja; – drugi uradni nameni; – uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, strokovna izobrazba, poklic, zaposlitev, številka osebnega računa in enota banke; – Podatki o pogodbi: vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za delo, vrsta dela, datum opravljenega dela, plačilo, predlagatelj sklenitve pogodbe;
 • Uporabniki zbirke: – ZAG; – Davčna uprava RS; – Upravni odbor ZAG-a; – Agencija za raziskovalno dejavnost RS; – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; – Zavod RS za zaposlovanje; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti ZAG-a.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – sklenitev pogodbe o zaposlitvi; – vodenje seznam štipendij in štipendistov; – statistična raziskovanja; – drugi uradni nameni; – uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, izobrazba, osebni račun in enota banke; – Podatki o štipendiji: višina štipendije, podatki o smeri in vrsti izobraževanja, potrdila o šolanju, potrdilo o uspehu;
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA DELAVCEV, KI SE ŠOLAJO OB DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, izobrazba; – Podatki o izobraževanju: smer in vrsta izobraževanja, potrdila o šolanju, potrdilo o uspehu, trajanje izobraževanje;
 • Uporabniki zbirke: – izobraževalna ustanova, kjer se delavec izobražuje; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje, se zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. EVIDENCA ŠTUDENTSKEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – vodenje seznama študentskega dela; – statistična raziskovanja; – drugi uradni nameni; – uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, izobrazba, osebni račun in enota banke, status študentka, vpisna številka, številka osebnega dokumenta; – Število opravljenih ur, trajanje dela, vrsta dela, vrednost urne postavke, kraj opravljanja dela, nastop dela, plačilo;
 • Uporabniki zbirke: – študentska organizacija, ki se ukvarja s posredovanjem del študentom; – davčne službe; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O REGISTRIRANJU DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ZAG ter študentje in dijaki, ki opravljajo študentsko delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek, spol, delovno mesto, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, število opravljenih ur, odsotnosti z dela, prihodi in odhodi, številka registracijske kartice, delovna obveznost, letni dopust, bolniški dopust, delo s polnim ali krajšim delovnim časom, stari dopust, izredni plačani oz. neplačani dopust, očetovski dopust, porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, opravičena/neopravičena odsotnost, službena potovanja, redna delovna prisotnost;
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA NADUR IN POTNIH NALOGOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, spol, naslov, delovno mesto, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, stroškovno mesto, davčna številka, številka osebnega računa in bančna enota; – Podatki o nadurah: število opravljenih nadur, razlog opravljanja nadurnega dela, trajanje nadurnega dela, kod je odredil nadurno delo; – Podatki v zvezi s potnimi nalogi: trajanje službenega potovanja, datum odhoda na službeno pot, kraj, po čigavem nalogu, naloga, plačilo potnih stroškov, uporaba službenega ali osebnega avtomobila;
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. EVIDENCA O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, izobrazba; – Podatki o izobraževanju: smer in vrsta izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, potrdilo o opravljenem tečaju oz. seminarju, trajanje izpopolnjevanja, vrsta tečaja oz. seminarja;
 • Uporabniki zbirke: – organizacija, kjer se delavec usposablja; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. EVIDENCA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki se izobražujejo za opravljanje poklica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – vodenje evidence praktikantov; – sklenitev pogodbe o zaposlitvi; – statistična raziskovanja; – drugi uradni nameni; – uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, spol, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, davčna številka, izobrazba, potrdilo o učnem uspehu, potrdilo o šolanju; – Podatki o izobraževanju: smer in vrsta izobraževanja oziroma izpopolnjevanja, potrdilo o opravljenem tečaju oz. seminarju, trajanje izpopolnjevanja, vrsta tečaja oz. seminarja;
 • Uporabniki zbirke: – ustanova, kjer se študent ali dijak izobražuje; – pooblaščeni delavci ZAG-a; – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: – prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa in ko v teh prostorih ni zaposlenega, ki te podatke nadzoruje zaklepajo; – osebni podatki, ki se vodijo ročno – v personalnih mapah itd. – se zaklepajo v kovinske ognjevarne omare; – dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo; – dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ZAG-a;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam