Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
Sedež ali naslov: GORIŠKA 29
Poštna številka: 5271
Kraj: VIPAVA
Matična številka: 5221749000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobrazbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 1. evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis v šolo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Uradni list Rs štev. 12/96), 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci šole pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo. Stavba je varovana z alarmom, ki je povezan z varnostno službo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 2. evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis v dijaški dom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS štev. 97/2006) 9. členaZakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in Zakon o gimnazijah (Uradni list RS štev. 12/96),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v dijaški dom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), šolo, v katero se je prijavil k vpisu oziroma je vpisan.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ŠGV. Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo. Stavba je varovana z alarmom, ki je povezan z varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v dijaški dom ŠGV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih in oddelkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Uradni list Rs štev. 12/96), 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v šolo. Starši dijakov vpisanih v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa, za stik s starši.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo in njihovo razporeditev po letnikih in oddelkih, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi ter njihove telefonske številke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Stavba je zavarovana z alarmom, ki je povezan z varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Uradni list Rs štev. 12/96), 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje učno vzgojnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, zaporedna številka v redovalnici, številka osebnega lista, učni predmeti, dosežene ocene pri posameznem predmetu, splošni učni uspeh, izostanki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v zbornici kot tekoči arhiv za osebe, ki se trenutno izobražujejo in v zaklenjenih omarah v arhivu kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz iztega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vpisanih v dijaški dom ŠGV: po letnikih, oddelkih in vzgojnih skupinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS štev. 97/2006) 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in Zakon o gimnazijah (Uradni list RS štev. 12/96),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v dijaški dom ŠGV Starši dijakov vpisanih v dijaški dom ŠGV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje vzgojnega procesa, za stik s starši.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in šolo, v katero se je prijavil k vpisu oziroma je vpisan; njihovi razporeditvi (v sobe, skupine in oddelke), veljavnosti nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) ter podatke o starših dijaka oziroma poroka nastanitvene pogodbe (osebno ime, EMŠO, davčno številko in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ter druge kontaktne podatke, ki jih sami dajo) in podatke v zvezi zagotavljanjem zdravstvenega varstva dijakov v dijaškem domu ŠGV;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci dijaškega doma. Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih dijaškega doma ŠGV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o gimnazijah (Uradni list Rs štev. 12/96), 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/9
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v ŠGV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek rojstni podatki, osnovna šola , ki jo je dijak nazadnje obiskoval, podatki o uspehu pri posameznih predmetih, splošni učni uspeh, pohvale, nagrade, priznanja, ugotovitve v zvezi z napredovanjem oz. ponavljanje, podatki o izpitih, podatki o obveznih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih, podatki o zaključnem izpitu oz. maturi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 7. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Osebni list dijaka v dijaškem domu ŠGV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnikao bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS štev. 97/2006) 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in Zakon o gimnazijah (Uradni list RS štev. 12/96),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v dijaški dom ŠGV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka vzgojnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in šolo, v katero se je prijavil k vpisu oziroma je vpisan; razporeditev (v sobe, vzgojne skupine in oddelke), veljavnost nastanitvene pogodbe (sklenitev pogodbe, čas prihoda, čas in razlog izstopa) ter podatke v zvezi z izobraževanjem v času bivanja v dijaškem domu (šola, letnik, program) in vzgojno obravnavo dijaka (vzgojna skupina, interesne dejavnosti, dosežki, pohvale, nagrade, priznanja in drugo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ŠGV. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 7. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Uradni list Rs štev. 12/96), 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki ŠGV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov, ki so se vpisali in izobraževali v šoli, razporejenih po letnikih, razredih, oddelkih oziroma skupinah in sicer: osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, datum vstopa v šolo, datum izstopa iz šole, vzroki izstopa, štev. osebnega lista, številka spričevala o zaključnem izpitu, številka maturitetnega spričevala.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcu ali pa elektronsko. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se še izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 5. in 6., ki sta njena sestavna dela, v elektronski obliki pa tudi z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka – športno vzgojni karton

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob soglasju dijaka oziroma njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o maturi – zapisnik sej ŠMK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96), Zakon o maturi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mature oziroma zaključka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, podatke o izvedbi mature, poteku izpitov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, pooblaščeni predstavniki MŠŠ, pooblaščeni predstavniki DIC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi z potekom mature.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o maturi – zapisniki o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96), Zakon o maturi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka mature oziroma zaključka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku : ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, naslov stalnega bivališča, pridobljeno izobrazbo ter podatki o poteku mature: prijava k maturi, poročila o uspehu pri seminarskih nalogah, vajah oziroma terenskem delu, zapisniki o poteku ustnega oziroma pisnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, pooblaščeni predstavniki MŠŠ, pooblaščeni predstavniki DIC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi s potekom mature.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o maturi – poročilo o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96), Zakon o maturi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje rezultatov mature oziroma zaključka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku : ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, naslov stalnega bivališča, pridobljeno izobrazbo, ocene na maturi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, pooblaščeni predstavniki MŠŠ, pooblaščeni predstavniki DIC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi z potekom in rezultati mature.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in občani/odrasli, ki opravljajo posamezen izpit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku ali občanu/odraslem: ime in priimek, letnik, naslov stalnega bivališča, predmet, ki ga kandidat opravlja, za kateri letnik, naziv programa, v katerega je vpisan, rok opravljanja izpita, datum opravljanja izpita, tema pisnega dela izpita, vprašanja pri ustnem delu in ocena.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, pooblaščeni predstavniki MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 5 iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9) in 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to želijo ali potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9), 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99) in Pravilni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS št. 76/205).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pisni izdelki dijakov za oceno: osebno ime kandidata, razred, oddelek, ter podatke o ocenah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na izdelkih ali pa elektronsko. Izdelki se hranijo v zbornici v omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 3a.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca podatkov v dnevniku dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9), 4. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, zaporedna številka, štev. osebnega lista, stalno, začasno bivališče, občina, pohvale, nagrade, priznanja in disciplinski ukrepi, dijaki pri obveznih izbirnih vsebinah, interesnih dejavnostih in fakultativnih predmetih, izostanki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na predpisanih obrazcih. Dnevniki se hranijo v zbornici v omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 5.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov v dnevniku dela vzgojne skupine v dijaškem domu ŠGV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS štev. 97/2006) 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05) in Zakon o gimnazijah (Uradni list RS štev. 12/96),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki v dijaškem domu ŠGV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje vzgojnega dela z dijaki.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, zaporedna številka, štev. osebnega lista, stalno, začasno bivališče, občina, pohvale, nagrade, priznanja in disciplinski ukrepi, dijaki pri interesnih dejavnostih, izostanki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci dijaškega doma ŠGV. Pristojno ministrstvo . Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na predpisanih obrazcih. Dnevniki se hranijo v zbornici dijaškega doma ŠGV v omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 6.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca vzgojnih ukrepov na šoli

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolskem redu za srednje šole
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki ŠGV, ki jim je bil v času zadnjega leta izrečen vzgojni ukrep.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo (spremljanje odsotnosti in prisotnosti pri pouku), statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime, priimek, rojstni podatki, letnik, oddelek, ravnanje, zaradi katerega mu-ji je bil izrečen vzgojni ukrep, stopnja izrečenega vzgojnega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, mapa vzgojnih ukrepov se nahaja v ravnateljevi pisarni v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca vzgojnih ukrepov v dijaškem domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki dijaškega doma ŠGV, ki jim je bil v času zadnjega leta izrečen vzgojni ukrep.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo (spremljanje odsotnosti in prisotnosti pri pouku), statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime, priimek, rojstni podatki, letnik, vzgojna skupina, ravnanje, zaradi katerega mu-ji je bil izrečen vzgojni ukrep, stopnja izrečenega vzgojnega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci dijaškega doma ŠGV. Pristojno ministrstvo . Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, mapa vzgojnih ukrepov se nahaja v pisarni vodje dijaškega doma v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca knjižnične dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS štev. 12/96), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, štev. 7/82) in Zakona o gimnazijah (Uradni list RS 12/9)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izposojenih knjig in učbenikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Tekoče šolsko leto, oziroma do vrnitve knjig ali učbenikov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, datum, kraj rojstva, prebivališče razred, oddelek, seznam izposojenih knjig in učbenikov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca izdanih dokumentov o izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9), 4. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, občani/odrasli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izdanih dokumentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, razred, oddelek, datum in kraj izdaje, pridobljene ocene.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se izročijo dijakom oziroma občanom/odraslim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 5 iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9), 5. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki oziroma občani/odrasli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca izdanih dokumentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izdanih spričevalih (vrsta spričevala oziroma druge šolske javne listine, dosežena izobrazba, datum in kraj izdaje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole. Pristojno ministrstvo. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 5 iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS, stari 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Škofijski gimnaziji Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) – podatki o delovnem času: a) možno (s polnim ali krajšim del. časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, število ur, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega del. časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega del. časa – podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim del. časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim del. časom, za nadurno delo č) nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo – delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ŠGV, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda z bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Škofijski gimnaziji Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, naziv delovnega mesta, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve del. razmerja, datum prenehanja del. razmerja, vzrok prenehanja, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve del. razmerja, prenehanja del. razmerja, razlog prenehanja del. razmerja, številka transakcijskega računa in pri kateri banki je odprt, dejavnost delodajalca, podatki o družinskih članih zavarovanih pri zaposlenem, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ŠGV, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Pokojninska družba, a podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven del. časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka posebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki delajo z osebnimi podatki. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, ki so vezani na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam