Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Pot na Lavo 22
Naziv ali firma: ŠOLSKI CENTER CELJE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 0000000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na šolskem centru Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o plačah zaposlenih delavcev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca in poročila VPP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Šolskem centru Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: priimek, ime, spol, datum rojstva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 16. evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 2. člen Zakona o evidencah na področju dela, UL. SFRJ št. 17/1990, 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. št. 56/99 in 64/01.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, uveljavitev pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca; matično številko; kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); poklic; šolsko izobrazbo; strokovno izobrazbo; strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog; dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; delovni čas delavca - v urah (na teden); zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; dejavnost organizacije oziroma delodajalca. Poleg tega vsebuje evidenca še naslednje podatke: a) podatke o poškodovanem delavcu: 1) delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; 2) koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; 3) ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; 4) naravo poškodbe; 5) poškodovani del telesa; 6) ali je bila poškodba smrtna; 7) podlaga zavarovanja; b) podatke o poškodbi pri delu: 1) kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; 2) kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; 3) koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); 4) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; 5) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; 6) vir nesreče; 7) vzrok nesreče; 8) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; 9) uporabo osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 14)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Seznam članov knjižnice zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in vajenci (v nadaljnjem besedilu dijaki), profesorji, študentje in ostali zaposleni na Šolskem centru Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članih knjižnice: ime, priimek, spol, datum, kraj, občina, država rojstva, stalno oz. začasno bivališče.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Šolskem centru Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: ime, ptiimek, dekliški priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, domača telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenem, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 1. evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 42. člen Zakona o gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001) 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazbo kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov Pristojno ministrstvo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ŠOLSKI CENTER CELJE IGOR DOSEDLA, univ. dipl. inž. direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 2. evidenca vpisanih: po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04), 42. člen Zakona o gimnazijah (Ur.l.št. 12/96 in 59/2001) 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentac
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno izobrazbo dijaka
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijaka poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet; redovalnice varujejo učitelji, ki jo trenutno uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času zanje tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v zaklenjene omare v zbornici, ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz iztega sklopa evidenc o dijakih)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 3. osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokument
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko (ali ročno) učitelj–razrednik, ki je pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci št. 2.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je sestavni del evidence št. 4.)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 4. matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaci
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: potek izobraževanja dijakov, drugih udeležencev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pomočnik ravnatelja, ki je pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je povezana z evidenco št. 3., ki je njen sestavni del)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 5. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št.12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje telesnega razvoja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. 6 a. evidenca o maturi, ki je sestavljena iz treh delov (podevidenc), in sicer: zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, zapisnikov o maturi, poročila o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l.št. 2/96 in 59/2001 in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l., št. 96/99 in 108/99) 51. in 54. člen Z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in drugi udeleženci, ki opravljajo maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata ter podatki o izvedbi mature, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri maturi
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko-komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezana (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. 6 b. evidenca o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, ki je sestavljena iz treh delov (podevidenc): zapisnikov sej šolske komisije za poklicno maturo oziroma zaključni izpit, zapisnikov o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in poročila o p

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezana (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. 7. evidenca o izpitih kandidatov, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek izpita in doseženo oceno

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur.l. št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka ter njegov spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo, ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah;
 • Uporabniki zbirke: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. 8. evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave (evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. 9. evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001) 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vajenci in drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. 10. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. 11. evidenca o starših mladoletnih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje staršev o poteku izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma zaključka izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče ter ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka ter naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. 12. zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. št12/96 in 59/2001) 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) in 7. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. 13. zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 42. člen Zakona o Gimnazijah ( Ur. l. ,št. 12/96 in 59/2001), 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 79/2006) 7. člen Pravilnika o šolski dokumentacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževalnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, telefonsko številko, pridobljeno izobrazbo kandidata, podatki o napredovanju, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. 14. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 2. člen Zakona o evidencah na področju dela, Uradni list. SFRJ št. 17/90, 39. člen. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l., št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime delavca; matično številko; kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); poklic; šolsko izobrazbo; strokovno izobrazbo; strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog; dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; delovni čas delavca - v urah (na teden); zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; ali je zaposlen za določen čas ali za nedoločen čas; ali je invalid dela ali upokojenec; ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen; ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost organizacije oziroma delodajalca. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 15)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. 15. evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 6/04), 22. čl. Zakona o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih (Ur. l. št. 16/92, 42/93 in 36/96) in 39. čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. št. 56/99 in 64/0
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil povezane z uresničevanjem sistema plač in ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo, EMŠO, davčna številka,kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovni naziv, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, polni ali krajši delovni čas, ali je invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja. Za predavatelje višje šole pa tudi vlogo za imenovanje v naziv predavatelj, sklep strokovnega sveta oz. sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelj in dobo imenovanja. Delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska učna obveznost, opravljene delovne ure po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti, ure dela daljšega od polnega delovnega časa, podatke o delovni in zavarovalni dobi, soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače, o bruto plači,izplačani plači, o izplačanih prejemkih po namenih, o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 14)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. 17. evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. 17. evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatke o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. 18. o knjižnični dejavnosti na zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. člen Zakona o knjižničarstvu izobraževanja ZKnj-1 (Ur. l. RS, 87/01 in 96/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, udeleženci IO in zaposleni, ki si izposojajo knjige
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka izposoje in vračila literature
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po izpolnitvi namena-prekinitvi šolanja, vračila izposojenih knjig
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola spol, državljanstvo,
 • Uporabniki zbirke: Šolski center Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. 19. evidenca izdanih certifikatov NPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 31. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. št. 83/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so uspešno opravili preverjanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe ugotavljanja usposobljenosti kandidatov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče (stalno in začasno), številko in datum izdaje certifikata, poklicno kvalifikacijo,ki jo je kandidat pridobil
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. 20. evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni za vpis v šolo in vpisanih študentov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. 21. osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija ter podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko (ali ročno) učitelj- predavatelj, ki je pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov. Pri ročni obdelavi velja enak postopek kot pri evidenci št. 2.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): je povezava (evidenca je sestavni del evidence št. 4)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. 22. zapisnik o izpitih kandidatov, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek dijaka ter njegov spol, enotno matično številko občana, način študija,letnik študija, in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, kraj, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo na izpitu
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. 23. evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 86/04), 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in način študija ter podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni/je povezave (evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šolski center Celje, Igor Dosedla, univ. dipl. inž., direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam