Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WILLY STADLER PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: VELIKA VAS PRI KRŠKEM 062
Poštna številka: 8273
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 1192698000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • enotna matična številka občana • davčna številka • državljanstvo • podatki o stalnem prebivališču: ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države • krajevna skupnost • podatki o začasnem prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, pošta in poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države • izobrazba • podatki o invalidnosti: ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, omejitve, datum nastanka invalidnosti • ali je delavec delno upokojen, • dopolnilno delo pri drugem delodajalcu: ime drugega delodajalca, matična številka drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, kraj b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • številka pogodbe o zaposlitvi • datum nastopa dela • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • datum nastopa dela • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas • poklic, ki ga opravlja delavec • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela • število ur tedenskega rednega delovnega časa • razporeditev delovnega časa • kraj, kjer delavec opravlja delo • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo c )podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja WILLY STADLER d.o.o. • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod RS za zaposlovanje • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad RS • zunanji izvajalci za potrebe opravljanja računovodskih storitev in storitev s področja delovnih razmerij v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 1 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matičnih knjigah in personalnih mapah, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • enotna matična številka občana • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) • izobrazba • ali je delavec invalid • kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; • plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci WILLY STADLER d.o.o. • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod RS za zaposlovanje • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad RS • zunanji izvajalci za potrebe opravljanja računovodskih storitev in storitev s področja delovnih razmerij v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 1podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime delavca • podatki o številu ur • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa • opravljene ure v času nadurnega dela • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače • število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja WILLY STADLER d.o.o. • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod RS za zaposlovanje • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad RS • zunanji izvajalci za potrebe opravljanja računovodskih storitev in storitev s področja delovnih razmerij na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju storitev • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 1 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zdravstvenih pregledov, usposabljanja za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci podjetja, za zdravstvene preglede pa zaposleni delavci podjetja, kandidati za zaposlitev v podjetju, delavci po delovršnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost (po sistemizaciji), datum nastopa na delovno mesto • podatki za preventivne zdravstvene preglede: invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje, razlog morebitne nepodanosti ocene, podatki o rokih pregleda, podatki o pregledih (datum opravljenega pregleda, datum izteka veljavnosti pregleda) • podatki o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja: podatki o rokih preizkusa, datum preizkusa, datum izteka veljavnosti, razlog preizkusa, izvajalec preizkusa, številka potrdila • podatki o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom: datum preizkusa, datum izteka veljavnosti, razlog preizkusa, izvajalec preizkusa, številka potrdila
 • Uporabniki zbirke: • za vse podatke iz 5. točke pooblaščeni delavci podjetja WILLY STADLER d.o.o. • za podatke iz 1. in 2. alineje 5 točke: pooblaščeni zdravnik podjetja WILLY STADLER d.o.o. v skladu s pogodbo o izvajanju storitev, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, Zavod za zdravstveno zavarovanje • za podatke iz 1., 3. in 4. alineje 5. točke: izvajalci usposabljanja v skladu s pogodbo o izvajanju storitev • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v v pisarni št. 1 podjetja. • Zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v pisarni št. 1 podjetja. • Potrdila o opravljenem usposabljanju za varno delo in o usposabljanju za varstvo pred požarom se hranijo v pisarni št. 1 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov so v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki oz. študenti, ki opravljajo delovno prakso ali delo preko študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, evidenca za potrebe nadzornega organa – DURS
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov prebivališča, trenutna šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje in kateri letnik, št.transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja WILLY STADLER d.o.o. • organ, pristojen za nadzor • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov ter dokumentacija, vezana na zbirko, se hranijo v pisarni št. 1 podjetja. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Papirni nosilci osebnih podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov so v zaklenjenih omarah. Diskete, magnetni trakovi,…, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne blagajne. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.12.2006 izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam