Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA 140
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5446546000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca CORE register komitentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za naslednji namen: - vodenje bančnih računov - vodenje varčevalnih vlog in depozit
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, CORE številka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki: - Poslovna mreža za sklepanje trajnih in/ali občasnih poslovnih razmerij - Spremljava, nadzor, upravljanje, razvoj in trženje - Banka Slovenije in Evropska centralna banka, če je tako določeno; - DURS, Ministrstva Republike Slovenije in Uradi Vlade Republike Slovenije, če je tako določeno Zaposleni v banki dobijo pooblastila na podlagi zahteve neposrednega vodje organizacijske enote. Sam postopek je opredeljen z internim aktom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o študentih in praktikantih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti in praktikanti v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnjevanja pogodb, za izvajanje izplačil, za pripravo raznih statističnih poročil za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronska oblika: priimek, ime, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum; stroškovno mesto, začetka dela, datum prenehanja dela papirna oblika (dokumentacija): potrdilo o vpisu, napotnica o študentskem delu, prijava za delo + življenjepis, zapisnik razgovora s kandidatom, izjave (o dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti, izjave o izkoriščanju notranjih informacij)
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi - vodje divizij, štabnih služb in oddelkov samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Arhiv pristopnic o vzpostavitvi poslovnega sodelovanja z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka, vrsta in številka osebnega dokumenta, izdajatelj dokumenta, veljavnost dokumenta, telefon, mobilni telefon, telefax, e-mail, vrsta poslovnega razmerja, poklic, zaposlen pri, status (rezident/nerezident), način prejemanja izpiskov, datum in kraj podpisa izjave, podpis komitenta
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki so s strani vodje poslovne enote pooblaščene za vodenje računov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v fizični obliki v ognjevarnih omarah in v varovanih prostorih, ki so dostopni le pooblaščenim zaposlenim preko elektronske pristopne kontrole oz. sistema ključarstva. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: I. V ELEKTRONSKI OBLIKI a) podatki o delavcu osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, če oseba nima EMŠO: država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) podatki o delovnem dovoljenju (tujci) vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi II. V PAPIRNI OBLIKI Personalna mapa, v kateri so zbrani vsi dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se vodi evidenca, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi - uprava - vodje divizij, štabnih služb in oddelkov samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo v ognjevarne omare, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izobraževanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz naslova izob
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naziv izobraževanja, klasifikacija, tip izobraževanja, vrsta izobraževanja, kraj izvedbe, izvajalec, pozicija, OE, stroškovno mesto, trajanje izobraževanja, št. ur izobraževanja, cena izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi - uprava - vodje divizij, štabnih služb in oddelkov samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori kadrovske službe se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o registru uporabnikov kontofona

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - komitenti banke, ki so uporabniki kontofona
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in sicer zaradi omogočanja vpogleda v stanje na odprtih računih komitenta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, številka klienta, podpis klienta
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci za kontofon v Skupini za podporo in spremljavo prodaje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so shranjeni v omarah v prostoru Skupine za podporo prodaji. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca splošnih prijav in prijav na razpisana delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za zasedbo prostih delovnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obdelava podatkov potrebna in primerna zaradi morebitne sklenitve pogodbe, za administrativno vodenje izvajanja razgovorov, pošiljanja vabil na razgovore, pripravo odgovorov na razpise, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronska oblika: priimek, ime, stalno ali začasno prebivališče, št. pošte, kraj, izobrazba, rojstni datum, telefon, mail, papirna oblika (dokumentacija): prijava na razpis, življenjepis, dokazila o izobrazbi
 • Uporabniki zbirke: - osebe zaposlene v kadrovski službi pooblaščene s strani vodje kadrovske službe - uprava - vodje divizij, štabnih služb in oddelkov, kjer je razpisano prosto delovno mesto.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja, člani uprave in vodje divizij, štabnih služb in oddelkov, kjer je razpisano prosto delovno mesto. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o podatkih zahtevanih z Zakonom o preprečevanju pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe komitenti banke in druge fizične osebe, kot določa Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna št.delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številko in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni podatki in davčna št.fizične osebe, ki odpre račun, vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja; - datum izvedbe transakcije; - čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije in ime, priimek in prebivališče oz.firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; - način izvedbe transakcije; - ime in priimek oziroma firma in sedež nalogodajalca pri nakazilih iz tujine; - podatke o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije; - razlogi za sum pranja denarja. - ime, priimek, prebivališče in rojstni podatki fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležen v kapitalu pravne osebe z najmanj 20% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi pravne osebe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenec za PPD in njegov namestnik, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov ustrezno podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki so varovani s sistemom gesel za identifikacijo in avtorizacijo uporabnikov. Samo pooblaščenec za PPD in njegov namestnik imata dostop do podatkov v elektronski obliki. Prostori v katerih se nahajajo evidence, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Varnostni režim varovanja je po internem protokolu. Zbirke osebnih podatkov, ki so v papirni obliki se nahajajo v ognjevarni omari, vsebina je dostopna le pooblaščencu za PPD in njegovemu namestniku. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca komitentov iz naslova nakupov in prodaj vrednostnih papirjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke iz naslova nakupov oz. prodaj vrednostnih papirjev domačih in tujih izdajateljev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Posredniške pogodbe, Skrbniške pogodbe iz naslova nakupov oziroma prodaj vrednostnih papirjev in Zakonska podlaga za izvajanje zakonov o obdavčenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov stranke; številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ime in priimek in naslov oziroma firmo, sedež in matično številko pooblaščenca, vrsto storitev, ki jih družba opravlja za stranko (po v Sklepu o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji naštetih vrstah); datum sklenitve pogodbe s stranko, datum prenehanja pogodbe, sklenjene s stranko, datum vpisa v evidenco strank, EMŠO, davčna številka, datum,kraj in država rojstva, osebni dokument (vrsta, številka in izdajatelj), številka TRR, ustanova pri kateri je odprt TRR, telefon, fax, e-mail naslov
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci v oddelku Poravnave, Skrbniške storitve, Prodaja vrednostnih papirjev in Upravljanje premoženja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija v zvezi z zbirko se nahaja v kovinskih omarah, ki se izven delovnega časa oz. v času, ko v prostoru, kjer se nahajajo omare ni zaposlenih, zaklepajo. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Podatki o izterjavi spornih terjatev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe: komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence o poteku izterjevalnega postopka, za izvajanje zakonov o obdavčenju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, telefonska številka, CORE številka, podatki o poslovnem razmerju (številka TRR, številka kredita, višina terjatve), kratek opis poteka izterjave.
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščene osebe v oddelku Pogodbe in posebni primeri, vodja Divizije Upravljanje s tveganji, Notranja revizija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter drugi prenosni mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o prisotnosti in izrabi delovnega časa zaposlenih in honorarnih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga, zaradi uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi z organizacijo dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronska oblika a) podatki o delavcu ime in priimek, evidenčna številka delavca b) registracija dogodkov prihod, odhod, malica, službeni izhod/prihod, bolniški izhod/prihod, privatni izhod/prihod, odsotnosti (dopust, bolezni, poškodbe, ...) c) podatki o izrabi delovnega časa podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, število dni letnega dopusta v papirni obliki dovolilnice (dopust,obisk zdravnika, zasebni izhod)
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi - vodje divizij, štabnih služb in oddelkov samo za njihove podrejene - uprava - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo; zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga: za evidence na področju dela in socialne varnosti in za uresničevanje pravic in obveznosti iz ali v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki v elektronski obliki - OPLA a) osnovni podatki o delavcu osebna številka zaposlenega, priimek in ime, naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica, poštna številka), spol, stan, datum rojstva, EMŠO (če oseba nima EMŠO: država rojstva), davčna številka, davčna olajšava, šifra davčne izpostave, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, delovni čas (ur na dan, dni na teden), ali je delavec invalid (kategorija in številka zadeve), b) ostali podatki šifra delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, delovno mesto, datum zasedbe delovnega mesta, organizacijska enota, stroškovno mesto, vrsta pogodbe, tarifni razred, plačilni razred, tarifni koeficient, osnovna bruto plača, ali je aktiven, vrsta in znesek članarine, c) podatki za nakazilo plače (način nakazila, št. partije, banka, ekspozitura, račun, blagajna) d) podatki o družinski člani za davčne olajšave (priimek, ime, naslov, leto rojstva, sorodstvo, davčna številka, šifra olajšave, olajšava, znesek olajšave), e) podatki o odtegljajih (vrsta odtegljaja, upnik, račun, način, saldo, število obrokov, znesek obroka, znesek prvega/zadnjega obroka) f) podatki o zaslužkih (mesec, vrsta in naziv VP, število ur, znesek, procent, tarifa, leto osnove), g) podatki za zunanje institucije: Letni podatki za dohodnino, podatki za ZPIZ(M4), podatki za PDPZ (vrsta PDPZ, osnova PDPZ-porodnic, Šifra izjave, Številka izjave) podatki v papirnati obliki h) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače) - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo. i) Podatke o drugih stroških dela povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela j) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca - prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), - prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje)
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v kadrovski službi - vodje divizij, štabnih služb samo za njihove podrejene - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki na centralnem strežniku banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v kadrovski službi, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (plačilne liste) se hrani v zaklenjenih železnih ognjevarnih omarah v kadrovski službi. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Izmenjava podatkov s pogodbenim obdelovalcem podatkov o plačah je šifrirana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca pogodb sklenjenih s fizičnimi osebami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalci poslovnih prostorov, najemodajalci stanovanj, avtorji računalniških programov, prevajalci in drugi avtorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence vseh sklenjenih najemnih pogodb, zaradi evidence najemnin, evidence vzdrževalnih in obratovalnih stroškov, za plačilo zapadlih računov, za izvajanje zakonov o obdavčenju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna št., naslov, št. TRR-ja, znesek najemnine/honorarja
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci v banki, zlasti zaposleni v pravni pisarni ter tudi kadrovska služba in računovodstvo. Pri pogodbah vzdrževanja in oskrbovanja tudi s strani vodje oddelka IT in tehnične službe pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe-zaposleni, ki te podatke potrebujejo pri delu. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih omarah, ki so nameščene v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Podatki o tujih fizičnih osebah imetnikih vrednostnih papirjev v SHARK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tuje fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga, za izvajanje zakonov o obdavčenju za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, oziroma vodenje evidence portfolia vrednostnih papirjev in ostalih storitev vezanih na skrbniško pogodbo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov stranke; država iz katere prihaja; številka računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ime in priimek in naslov oziroma firmo, sedež in matično številko pooblaščenca, vrsto storitev, ki jih družba opravlja za stranko (po v Sklepu o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji naštetih vrstah); datum sklenitve pogodbe s stranko, datum prenehanja pogodbe, sklenjene s stranko, datum vpisa v evidenco strank, številka denarnega računa stranke, CORE številka
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščene osebe, zaposleni v oddelku Privatnega bančništva, Podpora kreditnemu poslovanju in storitvam investicijskega bančništva ter Globalna naložbena strategija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci oddelka Privatnega bančništva, Podpora kreditnemu poslovanju in storitvam investicijskega bančništva ter Globalna naložbena strategija. Dostop do prostorov oddelka Podpora kreditnemu poslovanju in storitvam investicijskega bančništva je varovan z pristopno kontrolo, tako da je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Vhod v stavbo je varovan z videonadzornim sistemom in alarmno napravo. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu SHARK je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Dokumentacija, ki se vodi ročno (v mapah) se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Avtentikacijski register javnih delov elektronskega podpisa uporabnikov E-Banke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki E-Banke (fizične osebe, osebe samostojnih poklicev, samostojni podjetniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za potrebe identifikacije strank, dokazovanje istovetnosti na certifikatu in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, davčna št., naslov
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba – samo zaposleni v oddelku EBAN, ki so administratorji programa E-Bank.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirni obliki v zaklenjenih, ognjevarnih omarah in v elektronski obliki na strežniku E-Banke (dostop omogočen samo pooblaščenim osebam v oddelku Elektronsko bančništvo, ki so administratorji programa E-Bank). Prostori Elektronskega bančništva so varovani s pristopno kontrolo in izven delovnega časa tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Register uporabnikov Online banke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke - uporabniki Online banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kontakt s strankami, dokazovanje identitete in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna št., tel. številka, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba: s strani vodje oddelka pooblaščene osebe v oddelkih Elektronsko bančništvo, Poslovanje s prebivalstvom in Poslovanje s podjetji, ki so administratorji programa Online b@nka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirni obliki v zaklenjenih omarah v Elektronskem bančništvu. Prostori Elektronskega bančništva so varovani s pristopno kontrolo in izven delovnega časa tudi z alarmno napravo. Podatki v elektronski obliki so shranjeni na centralnem strežniku in dostopni samo pooblaščenim osebam v oddelkih Elektronsko bančništvo, Poslovanje s prebivalstvom in Poslovanje s podjetji, ki so administratorji programa Online b@nka). Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o sodnih postopkih banke na aktivni strani

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Toženci, nasprotni udeleženci, druge fizične osebe, ki nastopajo na pasivni strani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi eviden
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: CORE št., ime in priimek, EMŠO, davčna št., naslov, podatki o zaposlitvi, podatki o lastništvu motornih vozil, podatki o lastništvu nepremičnin, podatki o lastništvu nematerializiranih vrednostnih papirjev, podatki o poslovnem deležu v podjetju, št. TRR-ja pri drugih bankah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v banki, zlasti zaposleni v pravni pisarni in v oddelku kreditov, v določenih primerih tudi zaposleni v kadrovski službi. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, zaposlene v pravni pisarni, oddelku kreditov in kadrovski službi, ki te podatke potrebujejo pri delu. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih predalnikih, ki so nameščeni v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o sodnih postopkih banke na pasivni strani

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožniki, predlagatelji, pobudniki, druge fizične osebe, ki vodijo/začnejo postopek proti banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo, zaradi tekočega spremljanja poteka in stanja tožbenih zahtevkov, za učinkovito vodenje postopkov, za statistična spremljanja oz. poročanja, za namene izvajanja zakonov o obdavčenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna št., naslov, podatki o poslovnem deležu v podjetju, št. TRR-ja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v banki, konkretno zaposleni v pravni pisarni ter po potrebi tudi kadrovska služba (delovni in socialni spori). Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca v fizični obliki, ter vsa računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vsi prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v nadstropje ter vhod v poslovno stavbo pa ves čas nadzorovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka vseh osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe v pravni pisarni oziroma v kadrovski službi, ki te podatke potrebujejo pri delu. Evidenca v papirni obliki, se nahaja v železnih, ognjevarnih predalnikih, ki so nameščeni v zaklenjenih prostorih, izven delovnega časa tudi varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o pooblaščencih na medbančnem trgu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki, ki so pooblaščeni za opravljanje poslov na medbančnem trgu, zakoniti zastopniki banke, pooblaščene osebe za odpiranje in zapiranje računov, za kreditno garancijske posle, pooblaščene osebe za sklepanje poslov na tolarskem in dev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, in sicer za identifikacijo oseb, ki so pooblaščene za poslovanje na medbančnem trgu na določenih področjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, oddelek v banki, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, poklic oz. delovno mesto, vrsta in številka osebnega dokumenta, izdajatelj dokumenta, lastnoročni podpis.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni predstavniki drugih slovenskih bank, ki sodelujejo pri poslovanju na medbačnem trgu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Elektronska zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Papirni nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v železni omari v oddelku Organizacija. Podatki v elektronski obliki se iz banke pošiljajo drugim bankam v PDF obliki. Papirno verzijo pošiljamo po pošti priporočeno (s povratnico).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Podpisniki na računih pravnih oseb komitentov banke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe (podpisniki) na računih pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, zaradi evidence in identifikacije oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računih komitenta pri banki, za izvajanje zakonov o obdavčenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, matična številka pravne osebe, davčna številka pravne osebe, poklic oz. delovno mesto, vrsta in številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, podpis, kopija osebnega dokumenta, firma - pooblastitelj, datum podpisnega kartona
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščene osebe za vnos v centralni register, svetovalci in skrbniki komitentov, ki potrebujejo podatke pri svojem delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v papirni obliki se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do dokumentov imajo samo pooblaščene osebe za vnos v centralni register ter v njihovi prisotnosti tudi svetovalci in skrbniki komitentov. Na podlagi podpisane Izjave o dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in Bančnega kodeksa so določena načela in pravila uporabe podatkov. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja elektronski obliki je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov, samo pooblaščene osebe imajo dostop do podatkov. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki na kakršnikoli podlagi opravljajo delo v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, če oseba nima EMŠO: država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkusi praktičnega znanja (kraj in datum preizkusa); - preventivni zdravstveni pregledi delavcev; - poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni in o bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki (odločbe o nezgodnem zavarovanju, odločbe o poškodbah pri in izven dela);
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe v Kadrovski službi v zvezi z zaposlenimi - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi v fasciklih in se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca RET obrazci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovni podatki, ki jih potrebujemo za sklenitev posameznega posla (produkt ali storitev) v okviru aplikacije PUG obrazci (pristopna izjava, transakcijski račun, pooblastilo, kontofon, online banka, depoziti, limiti, ....)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov, davčna številka in/ali EMŠO, davčna izpostava
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v posamezni poslovni enoti, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca osebnih podatkov vlagateljev, zakonitih zastopnikov in pooblaščecev vlagateljev investicijskih produkotv

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, zakoniti zastopniki, pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za preverjanje identitete, za sklepanje poslov in spremljanje poslovanja z investicijskimi produkti, za izvajanje zakonov o obdavčenju, za evidence vplačil in izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vlagateljevo ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov (alternativni naslov-izpiski), davčna št. in/ali emšo, davčna izpostava, vrsta, veljavnost in št. osebnega dokumenta, rezident/nerezident, telefon, faks, email, številka TRR, podatki o pooblaščencu in/ali zakonitemu zastopniku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov (alternativni naslov-izpiski), davčna št., vrsta, veljavnost in št. osebnega dokumenta, rezident/nerezident, telefon, faks), številka pristopne izjave.
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci v oddelkih: osebno bančništvo, upravljanje premoženja, skrbniške storitve, poravnave, prodaja vrednostnih papirjev, svetovalci v poslovni enoti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Register MSF – posredniki bančnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - posredniki bančnih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovni podatki za vzpostavitev poslovnega razmerja z posredniki bančnih storitev, za izvajanje zakonov o obdavčenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci v oddelku Posredniki in mobilna prodaja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil neposredni vodja. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Arhiv vezanih depozitov in limitov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Primerno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v zvezi z vezanimi depoziti in v zvezi z limiti, za namene izvajanja zakonov o obdavčenju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, številka računa, znesek vezanega depozita/limita, datum in kraj podpisa, podpis klienta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki so s strani vodje poslovne enote pooblaščene za vodenje računov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v fizični obliki v zaklenjenih omarah in v varovanih prostorih, ki so dostopni le pooblaščenim zaposlenim. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki bankomata in dnevno nočnega trezorja, obiskovalci poslovnih enot in na sedežu banke, bančni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi ali premoženja se vzpostavlja nadzor vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov in nadzora delovnih prostorov, saj zaradi narave dela obstaja velika možnost ogrožanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek osebe, datum in čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: V primeru reševanja incidentov in drugih spornih situacij ima pooblaščenec za varovanje in z njegove strani omejeno število pooblaščenih zaposlenih oseb v banki dostop do videoposnetkov. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov (fizični in logični) imajo samo pooblaščene osebe v banki za dostop do videoposnetkov. Dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z tudi z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca upravljanje odnosov s strankami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - komitenti banke: fizične osebe in podatki o zastopnikih/kontaktne osebe za podjetja - potencialne stranke, ki izražajo povpraševanje po produktih in storitvah banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izboljšana komunikacija s strankami - Upoštevanje posebnih želja strank - Izvajanje marketinških akcij - Statistična obdelava podatkov z namenom spremljanja prodaje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov, kraj in datum rojstva, davčna številka, faks, (mobilni) telefon, rezident/nerezident, EMŠO ali DDV št., davčno rezidenstvo, št.davčne uprave, št.osebne izkaznice in/ali potnega lista, izdajatelj dokumenta, zakonski stan, št.otrok, vir dohodka, višina dohodka, relacije, status stranke, ali je porok, naziv, akademski naziv, stopnja izobrazbe, jezik, CORE št., email, id svetovalca, podatek ali je oseba zastopnik ali podpisnik, drugi informativni podatki: povpraševanje po produktih, poslovanje z drugimi bankami oz. finančnimi inštitucijami, preference varčevanja, preferenčni kanali komunikacije, kultura, šport
 • Uporabniki zbirke: S strani vodje oddelka pooblaščeni delavci iz oddelkov: poslovanje s prebivalstvom, center za naložbe in osebno bančništvo, center za financiranje, elektronsko bančništvo, poslovanje s podjetji (svetovalci, skrbniki in analitiki), vodstvo banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil vodja oddelka. Zbirka osebnih podatkov v sistemu \'CRM\' je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Preprečevanje izkoriščanja notranjih informacij pri poslovanju z nepremičninami

 • Pravna podlaga (neobvezno): - prvi odstavek (osebna privolitev) 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci, prodajalci ali posredniki pri pravnem poslu nakupa ali prodaje nepremičnine kjer kot nasprotna stranka nastopajo zaposleni banke ali njihovi ožji sorodniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - preprečevanje izkoriščanja notranjih informacij pri poslovanju z nepremičninami - preprečitev nastanke odvisnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, vrsta in podatki nepremičnine
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenec za preprečevanje izkoriščanja notranjih informacij pri poslovanju z nepremičninami
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do dokumentov (fascikli) ima samo pooblaščena oseba. Dokumenti so shranjeni v zaklenjenih omarah, dostop v pisarno je fizično omejen. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca obiskovalcev na sedežu banke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke: poslovni partnerji in izvajalci del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek sprejemanja, evidentiranja in gibanja obiskovalcev v poslovnih prostorih na sedežu banke je uveden z namenom varovanja zaposlenih in premoženja banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta (zadostuje tudi priimek in ime bančnega delavca ali receptorja, ki potrdi istovetnost obiskovalca), namen obiska (od kje prihaja, h komu je namenjen), podpis obiskovalca (če je prejel pristopno kartico), datum in čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov so receptor, odgovorni delavec iz Tehnične službe, pooblaščenec za varovanje in na pisno zahtevo tudi drugi pooblaščeni bančni delavci (notranja revizija, pravna služba ali uprava) oziroma v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Receptor vodi evidenco v papirni obliki in jo ima vedno pod nadzorom. Izven delovnega časa je evidenca zaklenjena v varnostni omari. Recepcija je stalno varovana z video-nadzornim sistemom, izven delovnega časa pa tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Preprečevanje izkoriščanja notranjih informacij pri poslovanju s finančnimi instrumenti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ,Ur.l. RS 67/2007 in podzakonski akti in sicer: 9. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni iz področja zaupnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., ki trgujejo s finančnimi instrumenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - nadzor nad sklenitvami osebnih transakcij zaposlenih, kjer bi lahko prišlo do krš
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let po prekinitvi delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - kopija letnega izpiska iz KDD - kopija prometa z vrednostnimi papirji v izbranem terminu (interna aplikacija) - kopija transakcij na osebnem računu v izbranem terminu (interna aplikacija) - obvestilo zaposlenega o nakupu vrednostnih papirjev pri drugih bankah in borznoposredniških hišah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščenec za preprečevanje izkoriščanja notranjih informacij in njegov namestnik - interna revizija na zaprosilo pooblaščenca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do dokumentov (fascikli) ima samo pooblaščena oseba. Dokumenti so shranjeni v zaklenjenih omarah, dostop v pisarno je fizično omejen. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca novinarjev, ki sodelujejo z banko.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi (osebna privolitev) odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novinarji (radio, tv, časopisi, revije, spletni mediji) in uredništva, ki sodelujejo z banko oz. pripravljajo članke o gospodarskih temah oz. drugih temah, povezanimi s poslovanjem banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke zbiramo z namenom, da novinarje lahko obveščamo o naših aktivnostih (objave za medije, vabila na dogodke) in pošiljamo odgovore na novinarska vprašanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokler novinar dela za določen medij oziroma do preklica posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime medija, elektronski naslov novinarja oz. uredništva.
 • Uporabniki zbirke: Samo zaposleni v oddelku Korporativna identiteta in komunikacije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki na direktorju, ki je dostopen samo zaposlenim v oddelku Korporativna identiteta in komunikacije. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Vhod v poslovni prostor je varovan z videonadzorom, poslovni prostor je izven delovnega časa varovan tudi z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. SISBON – SLOVENSKI INFORMACIJSKI SISTEM BONITET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), Pogodba o uporabi SISBON, Pravila sistema izmenjave informacij o boniteti strank – SISBON
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporabnik SISBON je upravičen do pridobitve osebnih podatkov komitenta iz sistema SISBON le v naslednjih primerih: Sklepanje novega posla s komitentom, Izterjava zapadlih obveznosti, Reklamacija komitenta, Ažuriranje podatkov komitenta, Sprememba podatkov za posle/matične podatke komitenta, Revizija
 • Rok hrambe (neobvezno): Matični podatki o komitentu se v SISBON hranijo dokler se podatek o kateremkoli poslu nahaja pri katerikoli podpisnici Pogodbe. Pozitivni in negativni podatki o poslu se v SISBON hranijo 4 leta po zaključku ali ukinitvi posla. Matični podatki o komitentu in podatki o osebnem stečaju se hranijo 4 leta po smrti oz. prenehanju obveznosti oz. po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: Davčna številka komitenta, Status komitenta, Ime in Priimek, Datum in kraj rojstva, Država rojstva, Naslov stalnega in začasnega prebivališča, Datum zadnje spremembe in spremembe statusa Matični podatki o poslih: Oznaka posla ter članica SISBON, Davčna številka, Vrsta posla, Datum sklenitve posla, Valuta, Znesek, Obrok/anuiteta, Vrsta obroka/anuitete, Odplačila doba v mesecih, Datum zapadlosti, Datum vnosa posla v SISBON, Datum zadnje spremembe Poslovni dogodki posla: Oznaka posla, Članica, Davčna številka, Vrsta/šifra posla, Šifra poslovnega dogodka, Datum dogodka, Oznaka valute, Znesek, Obrok/anuiteta, Vrsta obroka/anuitete, Odplačila doba v mesecih, Datum zapadlosti, Datum začetka moratorija, Moratorij v mesecih, Datum storna, Razlog za storno, Datum vnosa dogodka in datum zadnje spremembe, Zaključek posla, kjer je dolg bil poravnan, Umik posla zaradi spremembe zakona, Konec izvršilnega postopka, Predčasno plačilo, Sprememba odplačilne dobe, Sprememba obroka, Nakup na obroke, Sprememba limita, Storno prijave posla, Neodplačana obveznost, Zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan, Zapadli dolg, Blokacija, Deblokacija Podatek o zavarovanju posla, Odlog plačila zapadlega dolga, Prenehanje odloga plačila zapadlega dolga, Prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka, Ustavitev izvršilnega postopka, Zaključek posla zaradi odprodaje dolga.
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Pogodbe o uporabi SISBON (banke in hranilnice). Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Uporabnik informator članice/pristopnice, Generalni skrbnik SISBON in namestnik generalnega skrbnika članice/pristopnice, ki imata tudi pooblastilo »Uporabnik SISBON članice/pristopnice za reševanje reklamacij«, Operater IT članice/pristopnice, Uporabnik SISBON članice/pristopnice z večjim pooblastilom, Uporabnik SISBON članice/pristopnice za urejanje pooblastil, Uporabnik SISBON članice/pristopnice z manjšim pooblastilom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Prav tako obstaja kontroliran sistem dodeljevanja pristopov in pooblastil, preverjanje aktivnih uporabnikov in ustrezno administriranje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov o stečaju fizičnih oseb, ki jih v sistem SISBON posreduje Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Zvočni posnetki sestankov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (10 člen, prvi odstavek, osebna privolitev) Zakon o delovnih razmerjih (46. člen) Zakon o elektronskih komunikacijah (103. člena)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki, bančni skupini, zunanji sodelavci in stranke, ki so prisotni na sestanku, ki se snema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zvočne posnetke sestankov se uporabljajo za: - izdelavo zapisnika - dokazno gradivo v primeru napačnega razumevanja ali tolmačenja (dela) sestanka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hranjenja zvočnih posnetkov sestankov je 1 leto po datumu sestanka. Dejanski 'izbris' podatkov se izvrši najmanj vsako četrtletje glede na dopolnjeno leto posnetka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum, ura, vsebina sestanka. (Snemajo se samo pomembnejši sestanki za katere se odloči sklicatelj.)
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zvočnih zapisov sestankov so pooblaščene osebe (tajnica uprave ali asistentka divizije).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov - Delovno navodilo za snemanje sestankov - Varujejo se prostori, oprema in dostop do prostorov kjer je nameščena oprema - Spominske kartice za snemanje pogovorov imajo samo pooblaščene osebe - Dostop do aplikativne opreme in zapisov shranjenih na mrežnem imeniku imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Izvenslužbene dejavnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDR-1, politika skupine UniCredit
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preprečevanje nasprotja interesov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, OE, delovno mesto, status vloge, ima članstvo, datum oddaje, datum spremembe, nadzornik, opomba nadzornika, datum odgovora, odgovor zaposlenemu, odobreno, naziv podjetja, matična, oblika članstva, datum od, datum do, opomba.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi in skladnosti poslovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v elektronski obliki in shranjeni na stržniku banke. Dostop je omejen in vezan na uporabnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca stikov za pošiljanje obvestil (e-Glasnik)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in potencialne stranke (fizične osebe in zastopniki pravnih oseb).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba osebnih podatkov strank in potencialnih strank, pošiljanje marketinških in drugih sporočil na njihove elektronske naslove.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov e-pošte, organizacija, ulica in hišna številka, kraj, telefon, mobilni telefon, spol, naziv, država, poštna številka, telefaks, naslov spletne strani, rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: Omejen krog zaposlenih v različnih organizacijskih enotah, zunanji razvijalec/vzdrževalec sistema eGlasnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V banki veljajo zavezujoči interni akti za vse zaposlene, ki določajo pristojnosti in odgovornosti v zvezi z varovanjem osebnih in drugih zaupnih podatkov. Dostop do podatkov v evidenci je tehnično varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca pritožb, pohval in predlogov strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje s pritožbami, pohvalami in predlogi strank
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, (mobilni) telefon, zakonski stan, št. otrok, vir dohodka, višina dohodka, stopnja izobrazbe, elektronski naslov, CORE številka, ID svetovalca, finančno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v banki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. DMS – elektronski arhiv

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Fizične osebe, ki so stranke banke - Zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb, ki so stranke banke - Zaposleni - Poslovni partnerji banke, ki so fizične osebe - Zastopniki in kontaktne osebe poslovnih partnerjev banke, ki so pravne osebe - Dediči umrlih strank banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Arhiviranje
 • Rok hrambe (neobvezno): 10-99 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posameznikih: Ime in priimek, Firma, Davčna številka; Številka komitenta; Naslov, Pošta, Matična številka, Številka TRR; EMŠO; Kraj in datum rojstva; Naslov elektronske pošte; Telefonska številka Podatki o poslih: Datum odobritve posla; Številka depozita, Back office ID; Tip posla; SWIFT koda; Datum odprtja kredita, Datum zaprtja kredita; Status kredita; Datum pogodbe; Številka pogodbe; Segment stranke; Opravilna številka dokumenta; Številka zadeve; Številka portfelja, Številka vrednostnega papirja; Datum trgovanja; Številka zaključnice; Številka posla; Datum zapadlosti; Nominalna vrednost; Številka odobritve posla
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v banki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Elektronska pošta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študenti in pogodbeni sodelavci banke ter drugi posamezniki, ki so pošiljatelji ali naslovniki elektronskih sporočil, prejetih ali poslanih s strani zaposlenih, študentov ali pogodbenih sodelavcev banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izmenjava sporočil med zaposlenimi in strankami ter poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki, pomembnimi za poslovanje banke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslovi prejemnikov in pošiljatelja, datum in čas prejema/pošiljanja elektronske pošte, elektronski naslov za odgovor, velikost poslane/prejete pošte, zadeva, identifikacijska oznaka elektronskega sporočila, prisotnost priponke, jezik, IP naslov pošiljatelja, imena e-poštnih strežnikov, vključenih v proces pošiljanja in prejemanja, indikator stopnje verjetnosti, da gre za okuženo ali neželeno pošto
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, študenti, pogodbeni sodelavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Posnetki telefonskih pogovorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in študenti, katerih klici se snemajo; Posamezniki, ki kličejo na številke v banki, kjer se klici snemajo oziroma so klicani s teh številk.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dokazovanje vsebine in okoliščin pritožb, prejetih po telefonu; Tolmačenje in dokazovanje vsebine prejetih naročil v zvezi s posli; Preiskave morebitnih nepravilnosti in zlorab.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in organizacijska enota kličočega in klicanega (če gre za klic znotraj banke), telefonska številka, čas začetka klica, čas zaključka klica, dolžina klica, karakteristike posnetih glasov, morebitni osebni podatki iz vsebine pogovora.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v banki skladno s Pravilnikom za snemanje telefonskih pogovorov uslužbencev banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Sklepanje poslovnega razmerja z banko preko digitalnih kanalov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (posamezniki), ki so komitenti ali potencialne stranke banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje novega poslovnega razmerja z banko prek digitalnih kanalov brez obiska poslovne enote banke z uporabo videoelektronske identifikacije preko certificiranega zunanjega pogodbenega partnerja banke, izmenjava sporočil med zaposlenimi in strankami ter poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki, pomembnimi v procesu sklenitve poslovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte, naslov stranke, alternativni naslov, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, država državljanstva, davčna številka, EMŠO, vrsta dokumenta, številka dokumenta, izdajatelj dokumenta, datum izdaje dokumenta, veljavnost dokumenta, digitalna fotografija osebe in osebnega dokumenta ter datum in čas posnetka, osebni status, delodajalec, poklic, namen sklenitve poslovnega razmerja, predviden obseg poslovanja, številka transakcijskega računa stranke pri drugi banki, datum izvedbe transakcije, čas izvedbe transakcije, znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija, podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je predmet transakcije, CORE številka, izjava o politični izpostavljenosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni banke, primarno v oddelkih: Kontaktni center, Večkanalna marketinška strategija in razvoj poslovanja ter Poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v UniCredit Banka Slovenija d.d., Pravilniku o varovanju poslovne skrivnosti v UniCredit Banka Slovenija d.d., politiki Varstvo osebnih podatkov, delovnem navodilu Zbirke osebnih podatkov, s pravili fizičnega varovanja, čiste mize in praznega ekrana. Evidenca se hrani v elektronski obliki v centralnem operacijskem sistemu banke. Dostop do podatkov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe. Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo, vhod v poslovne prostore pa je ves čas varovan z video-nadzornim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Evidenca stikov za pošiljanje obvestil (portal Azimut 360)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki portala Azimut 360, ki so dali soglasje, da lahko banka v skladu z ZVOP-1 uporablja njihove osebne podatke za namen neposrednega trženja in jih obvešča o svojih aktivnostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Analiza podatkov o obiskovalcih spletnega portala in izvajanje marketinških akcij (pošiljanje obvestil in ponudb ter telefonski klici z namenom organizacije sestanka).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, e-pošte, organizacija, ulica in hišna številka, kraj, telefon, mobilni telefon, naziv, poštna številka, rojstni datum, komitent/nekomitent banke, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Frodx d.o.o.: success coach, upravljalec MIS Net-Results support
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:  Dostop do prostorov je mogoč le v rednem delovnem času, izven delovnega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote pri Pogodbenemu obdelovalcu;  Osebje ključe varovanih prostorov uporablja in hrani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, pri čemer se ključi nikoli ne puščajo v ključavnici v vratih z zunanje strani;  Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani oziroma se morajo vedno zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo;  Izven delovnega časa morajo biti pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni;  Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda v osebne podatke;  Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari;  Občutljivi osebni podatki se nikoli ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.  Delavci, ki delajo z osebnimi podatki in dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, so civilno in kazensko odgovorni za integriteto in zaupnost osebnih podatkov ter dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, s katerimi delajo po pogodbi o delovnem razmerju, izjavi o varovanju osebnih podatkov in v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov;  Osebne podatke obdelujejo le za to pooblaščene osebe zaposlene pri Pogodbenem obdelovalcu;  Pooblastila zaposlenih delavcev pri Pogodbenem obdelovalcu za dostop do osebnih podatkov so omejena, dostop do programske opreme pa se dovoljuje samo za to vnaprej določenim zaposlenim delavcem pri Pogodbenemu obdelovalcu in osebam, ki za Pogodbenega obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme;  Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve osebe, pooblaščene s strani Pogodbenega obdelovalca, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in organizacije ter posamezniki, ki imajo s Pogodbenim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo, prav tako pa morajo izvajalci teh storitev spremembe in dopolnitve ustrezno dokumentirati;  Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni omari v varovanem prostoru;  Dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema. Osebni podatki so dostopni iz varnostne kopije elektronske zbirke osebnih podatkov, ki se izdela vsak dan in ki se na eksternem disku hrani v zaklenjenem ognjevarnem sefu v poslovnih prostorih Pogodbenega obdelovalca ter v ustreznih klimatskih pogojih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam