Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RECINKO D.O.O., PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO KOČEVJE
Sedež ali naslov: Roška cesta 64
Poštna številka: 1330
Kraj: KOČEVJE
Matična številka: 5938104000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva, statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: šifra delavca, ime in priimek, rojstni priimek, očetovo/materino ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št., šifra občine, občina, šifra države, država), datum rojstva, občina rojstva, EMŠO, spol, državljanstvo, št. delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, telefonska številka, e-pošta, datum vstopa, status, datum izstopa, vzrok izstopa, morebitne predhodne zaposlitve, delovno razmerje (določen, nedoločen čas), poskusno delo do, šifra pogodbe o zaposlitvi, delovni čas (ur/teden), zavarovalni čas (ur/teden), zadnji zdravniški pregled, invalidnost, datum nastanka invalidnosti, vzrok invalidnosti, omejitve dela, delovna doba prej, delovna doba pri pravnih predhodnikih, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, starost, reg.št. osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, izdajatelj osebne izkaznice, davčna številka, registrska št. PIIZ, reg.št. delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, zakonski stan, končana šola, poklic (dejanski poklic), poklic, ki ga opravlja, zahtevani poklic, stopnja šolske izobrazbe, dejanska stopnja strokovne usposobljenosti, šifra delovnega mesta, tarifni razred, organizacijska enota, izmensko delo, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem (delovno mesto, stopnja povečanjana delovnem mestu delal od - do, posekani m3), sorodniki delavca (sorodstveno razmerje , ime osebe, državljanstvo, bivalna viza, potrdila o šolanju do, naslov stalnega prebivališča).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe RECINKO, d.o.o., Kočevje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni ognjevarni omari v splošno kadrovski službi, dostop do podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.12.2005).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, 16. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva, statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki; ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, začasno prebivališče, št. osebnega računa, plačilni razred. Podatki o delovnem času: možno število ur, možno število ur s krajšim delovnim časom, dejansko opravljene ure, ure na čakanju na delo, prekinitve dela zaradi vremenskih razmer, ure ustavitve dela zaradi stavke, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne odsotnosti v breme družbe, neopravljene ure z nadomestilom v breme drugih, skupaj neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo zaradi porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure starševskega dodatka za neopravljene ure brez nadomestila, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička za delo s polnim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače v breme družbe za začasno nezmožnost za delo in druga nadomestila, nadomestilo plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca, kot so: solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres. Delavce za katere se plačuje prispevke za obvezno dodatno zavarovanje; začetek plačevanja prispevka, višina prispevka, prekinitve plačil in prispevka in razloge za prekinitev - prenehanje plačevanja prispevkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, STatistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP (Uradni list RS št. 86/04) in drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zakljenjenih omarah finančno računovodske službe in omarah delavcev na OE; kodiar dostop v bazo podatkov, na računalniku družbe, kjer delavec dela. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so natančneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 23.12.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter janvimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP (Uradni list RS, št. 86/06).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90), Uradni list RS, stari št. 10/91), RS/I.št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00 - ZZPPZ, 16 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki; ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur/teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki po poškodovanem delavcu, ki je opravljal delo, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že poškodoval in kolikokrat, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi, kdaj se je pripetila nesreča (datum, ura, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče, zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varovalnih ukpreov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili upoštevani splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklljenjeni omari v pisarni kadrovske službe, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 23.12.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP (Uradni list RS, št. 86/06).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam