Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LE-TEHNIKA D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠUCEVA 27
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5327423000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zaposlenih: ime in priimek, spol, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče ( ulica in hišna številka, občina, pošta, država), državljanstvo, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (ur tedenski ), oblika delovnega razmerja ( določen, nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, dopust, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), delovno mesto ( naziv, šifra, tarifni razred, organizacijska enota, stroškovno mesto), usposabljanje znotraj podjetja, čas trajanja usposabljanja, kraj usposabljanja, podatki o osebnih dokumentih: banka in številka osebnega bančnega računa, delovna knjižica, zavarovalna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, zavarovanje: dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, družinski člani: obvezno zdravstveno zavarovanje po delavcu( priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO) za izračun letnega dopusta (rojstni list otroka), testi varstva pri delu, za zaposlene invalide: vrsta invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi Le-tehnika d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izvajalci prostovoljnea zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, AdriaticSlovenica), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR list RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebin podatki: ime in priimek, enotna matične številka občana, matična številka v družbi, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur mesečno), zavarovalna doba, dejavost delodajalca ( šifra ), podatki o delovnem času : a)možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom). b) skupaj opravljene ure, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti za delo v breme organizacije, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti za delo v breme organizacije, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega, starševskega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z oroki,, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, izplačane plače: za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, h) drugi osebni prejemki delavca: odpravnine, jubilejne nagrade regres za letni dopust, i)povračilo stroškov v zvezi z delom: prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, službena potovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Le-tehnika d.o.o., drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR list RS, št 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v računovodstvu, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zatopnik iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca delovnih knjižic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, državljanstvo, pridobljena izobrazba, podatki o zaposlitvi, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in njenih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, - izven delovnega časa so prostori v računovodstvu zaklenjeni, dostop je dovoljen samo vodstvu podjetja in zaposlenim v kadrovski službi in računovodstvu, - nosilci osebnih podatkov so shranjeni v varnostnih ognjevarnih omarah, - dostop do delovnih knjižic je dovoljen samo zaposlenemu v kadrovski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic in obveznosti iz naslova financiranja šolanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, šolska izobrazba, smer šolanja, letnik šolanja, stroški šolanja, dokazilo o opravljenih izpitih, adtum sklenitve pogodbe o izobraževanju, stroški izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prošenj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje prošenj za namen zaposlovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek ijn ime, naslov prebivališča, telefonsak številka kandidata, delovne izkušnje, naziv prostega delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca tujcev zaposlenih v podjetju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, državljanjstvo, pridobljena izobrazba, delovno dovoljenej, dovoljenje za prebivanje
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca kadrovskih štipendij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki ji podjetje štipendira.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, potrdilo o šolanju, pogodba o štipendiranju
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika in 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca subvencij in refundacij za zaposlene invalide

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova subvencij in refundacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, odločba o priznani stopnji invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski sližbi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v regostratorju v računovodsstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni po podjemni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence delavcev zaposlenih po podjemni pogodbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, naslov stalnega bivališča, začetek in konec dela, opis delovnih nalog
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca obvezneg praktičnega pouka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na obvezni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence dijakov in študentov, ki so opravljali obvezno prakso.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, pogodba o izvajanju praktičnega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju v računovodstvu. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam