Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM POČITKA METLIKA
Sedež ali naslov: Mestni trg 16
Poštna številka: 8330
Kraj: Metlika
Matična številka: 5050464000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi,za statistična raziskovanja,za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno bivališče,poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, zaposlitev za določen čas ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, ime drugih delodajalcev, delovna doba, vrsta zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sodišča, inšpektor za delo, drugi uporabniki na izrecno zahtevo, ki imajo podalago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,zbira osebni podatkov ki se vodi ročno se hrani v zaklenjeni omari v tajništvu , podatki ki se vodijo v računalniškem programu so kodirani in dosptopni poobčaščeni osebi,Postopki in ukrepi za zavaropvanje osebnih podatkov so podrobnejše opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 13.11.2006 sprejel svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO,davčna števička,poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto,plačilni razred, količnik plače,delovna doba,delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost zavoda,podatki o delovnem času, možno število ur, skupaj opravljene ure,dejanske ure,ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure v breme zavoda, ure letnega dopusta,ure počitka on praznikih in dela prostih dnevih,ure za strokovno izpopolnjevanje,ure začasne nezmožnosti za delo v breme zavoda,neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih,ure porodniškega dopusta,ure skrajšanega delovnega časa,opravljene ure brez nadomestila plače,ure na delu v daljšem času od polnega,izplačilo za delo s polnim delovnim časom ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, druga nadomestila.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,davčna uprava,pooblačeni delavci,na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki osebnih podatkov, ki imajo podlago v zakonu na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času ko v nih ni zaposlenih oseb,zbirak podatkov ki se vodiročno se hrani v ognjavarni zakljenjeni omari. Zbirka podatkov ki se hrani na računalniškem programu je varovana s sitemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel dne 13.11.2006 svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7 člen zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika iz naslova zavarovanj na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, stalno bivališče, datum in kraj rojstva, zakonski stan, spol poklic,izobrazba,delovno mesto, delovne naloge,čas trajanja na delovnem mestu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavarovalnica, pooblaščen delavec, inšpektor za delo,drugi uporaniki na podlagi izrecne zahteve, ki jo imajo na podlagi zakona, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v keterih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času ko v njih ni zaoslenih. Zbirke osebnih podatkov so shranjene v mapah v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov iamjo pooblaščene osebe. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 13.11.2006 sprejel svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo v uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci s statusom invalida zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO; davčna številka, stalno bivališče, datum kraj in država rojstva,spol, poklic, izobrazba, delovno mesto, datum priznaja invalidnosti, trajanje pravice vrsta pravice, datum prenehanja pravice, zavarovanje,
 • Uporabniki zbirke: zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v personalnih mapah v zakljenjeni omari v tajništvu zavoda. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so zakljenjeni izven delovnega časa. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov ki ga je sprejel dne 13.11.2006 svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev nameščeni v institucionalnem varstvu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zavoda, za potrebe znanstveno-raziskovalne dejavnosti, izdelavo statističnih analiz- osebni podatki se uporabljajo tako da ni znana identiteta uporabnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, številka osebnega dokumenta, občina bivanja in zavarovanja, tip zavarovanja, stalno bivališče, datum, kraj in država rojstva, zakonski stan, spol poklic, izobrazba, podatki o statusu, družinsko razmerje,podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti,podatki o plačah in drugih prejemkih, vrsta prejemkov, način plačila, datum sprejema, vrsta sobe, kategorija oskrbe, podatki o oprostitvah plačil storitev, piiimek in ime osebe za obveščanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonim o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so zakljenjeni izven delovnega časa. Podatki se hranijo v personalnih mapah, ki se nahajajo v zakljenjeni omari pri socialni delavki. Dostop do podatkov v računalniškem programu je kodiran in dostopen pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkovki ga je sprejel dne13.11.2006 svez zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o svojcih stanovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: svojci uporabnikov storitev institucionalnega varstva, skrbniki uporabnikov, zakoniti zastopniki uporabnikov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje o spremembah v zvezi z storitvemi in zdravstvenem stanju uporabnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno bivališče, spol, poklic zaposlitev, status, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma počitka Metlika in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/64).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v personalnih mapah v zakljenjeni omari pri socialni delavki. Podatki dostopni v računalniškem programu so kodirani in dostopni pooblaščenim osebam zavoda. prostori v katerih se hranijo osebnipodatki so zakljenjeni izven delovnega časa in v času ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel dne 13.11. 2006 svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni povezave
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o čakalni listi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS št. 38/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sprejem v dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obravnava na komisiji za sprejem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in primek, datu, kraj in država rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, šolska izobrazba, status, spol, poklic, družinsko razmerje, podatki o vrsti prejemkov, podatki o zdravstvenem stanju, podatki o svojcih, skrbnikih, zakonitih zastopnikih.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Doma počitka Metlika in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijop v personalnih mapah v zakljenjeni omari prisocialni delavki. Prostori v katerih se hranijo osebni podatki so zakljenjeni, ko v njih ni zaposlenih delavcev. podatki dostopni na računalniškem programu so kodirani in dostopni pooblaščenim delavcem. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel dne 13.11.2006 svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam