Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DRAGICA KOŽAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): LOG PRI VRHOVEM 11B
Naziv ali firma: DAGI ZASTOPNIŠTVO IN POSREDNIŠTVO, KOŽAR DRAGICA S.P.
Sedež ali naslov: LOG PRI VRHOVEM 11B
Poštna številka: 1433
Kraj: RADEČE
Matična številka: 1911066000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN ZUNANJI SODELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe upravljanja s kadrovskimi viri, spreminjanja stanja na tem področju, za obračun plač, za vodenje kreditnih obveznosti zaposlenih, zavarovanja družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, identifikacijska številka delavca, spol, enotna matična številka občana, številka osebne izkaznice, številka delavske knjižice, številka zdravstvene izkaznice, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), število ur delovne obveznosti, kategorija dela, tarifni razred, porodniška, kraj, občina, stalno ali začasno prebivališče, zakonski stan, član sindikata, prihod, delovna doba, vojaški rok, letnice otrok, invalidnost, datum prenehanja delovnega razmerja, krajevna skupnost, številka osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; DURS; Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se urejajo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač (obračun plač), poročil in dohodnine in za izvajanje drugih obveznosti delodajalca v zvezi s plačno politiko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: enako kot v kadrovski evidenci; Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega;od tega: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastoje in prekinitve pri delu, ure letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje , ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom. Podatki o plačah: izplačane plače, plače iz dobička, nadomestilo neto plače v breme organizacije, druga nadomestila; Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; DURS; Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika; Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (plačilne liste) se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam